Projektowanie instalacji grzewczych z promiennikami sufitowymi

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania instalacji grzewczych z wykorzystaniem promienników sufitowych.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Systemy panelowe

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ogrzewanie z promiennikami sufitowymi w budynku użyteczności publicznej (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera komplet danych domyślnych skonfigurowanych w szablonie. Strukturę budynku opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG.

 1. Utworzona została struktura budynku (zawierająca odpowiednią ilość kondygnacji i hal/pomieszczeń).
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 2. Wczytany został plik podkładu zawierający rzut kondygnacji.
  Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów.
 3. Zostały uzupełnione wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania według dostępnych metod (do wyboru):

Kroki do wykonania

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

Okno Dane ogólne

 1. Zakładka - Zakres projektu - ustalić zakres projektu: Instalacje grzewcze / Instalacje chłodnicze.
 2. Zakładka - Zarządzanie kondygnacjami – zweryfikować i uzupełnić podstawowe parametry:
  • Wysokość kondygnacji
  • Domyślną odległość od stropu działek rozprowadzenia czynnika do instalacji promiennikowej (ΔHdz, pan.)
  • Domyślną odległość od stropu działek do połączeń szeregowych promienników (ΔHdz,pan. szer.)

 3. Zakładka - Katalogi produktów – wczytać katalogi produktów wymagane do projektu.
 4. Zakładka - Instalacje cieplne / Źródła – zweryfikować parametry: Domyślne zastosowanie źródła i temperaturę zasilania (θz,H).
 5. Zakładka - Instalacje cieplne / Instalacja rozprowadzająca / Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych - zaznaczyć opcję Dopuszczaj brak rozdzielaczy.
 6. Zakładka - Instalacje cieplne / Instalacja rozprowadzająca / Rury i izolacje - typy i dane domyślne – uzupełnić domyślnie typ rur i izolacji, zweryfikować wartości temperatur w polach Domyślna temperatura otoczenia działek.
 7. Zakładka - Systemy płaszczyznowe / Panele:
  • Pole Domyślny typ paneli sufitowych - wybrać z katalogu domyślny typ promiennika
  • Pole Domyślny wymiar (podczas wstawiania) - wybrać z katalogu domyślną długość promiennika
  • W zależności od sposobu zawieszenia promieników w polu Położenie panelu wybrać wariant Równolegle do podłogi lub Równolegle do sufitu oraz uzupełnić wartości w polach Odległość od podłogi (z danych kondygn.) lub Odległość od sufitu
  • W przypadku zastosowania w projekcie układów ciągów promienników połączonych szeregowo wybrać Domyślny typ rury do połączeń szeregowych paneli
  • Zweryfikować i ewentualnie skorygować wartości minimalnego (Δθ min) i maksymalnego (Δθ max) dopuszczalnego wychłodzenia czynnika w pojedynczym ciągu promienników lub wielu ciągach połączonych szeregowo w zestawy. Z podanego przedziału program wyznaczy dla każdego promiennika optymalną wartość wychłodzenia w celu uzyskania wymaganej mocy. Wpisanie takich samych wartości w obydwu polach spowoduje narzucenie wychłodzenia (np. na poziomie 20K)


   Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne


Edycja instalacji - promienniki sufitowe

Automatyczne rozplanowanie ułożenia promienników

Program wyposażony jest w narzędzie - Strefa paneli sufitowych - które umożliwia automatyczne wypełnienie obszaru całego pomieszczenia lub jego stref podwieszonymi promiennikami, z zachowaniem pożądanej odległości od krawędzi stref i odległości pomiędzy promiennikami.

 1. Wybrać zakres edycji: Sufitowe.
 2. Wstawić element Strefa paneli sufitowych Strefa paneli.png:
  • Na obszar całego pomieszczenia, korzystając z opcji Strefa paneli sufitowych (auto) dostępnej w grupie Płaszczyznowe lub
  • Na jego fragment / strefę, korzystając z ikony Strefa paneli sufitowych (ręcznie), zaznaczając po kolei wszystkie narożniki strefy.
 3. Zweryfikować i ewentualnie skorygować wskazanie krawędzi bazowej strefy. Krawędź bazowa jest widoczna po zaznaczeniu strefy (poprzez kliknięcie w jej etykietę Strefa paneli.png widocznej w środku geometrycznym strefy) i oznaczona za pomocą prostopadłych osi XY i hot-pointa Hot point.png. Zmiana wskazania krawędzi bazowej następuje poprzez przesunięcie myszką hot-pointa Hot point.png na inną krawędź strefy.
 4. Zweryfikować dane strefy w oknie Tabela danych z uwzględnieniem których zostanie rozplanowane ułożenie promienników. W szczególności:
  • Wielkość - dla wariantu (dobierz) program dobierze długość promiennika z uwzględnieniem pozostałych danych strefy. Możliwe jest narzucenie długości promiennika poprzez wybór właściwej z listy dostępnych wariantów katalogowych.

   Wskazówka: rysunkowa długość promiennika nie musi oznaczać fabrycznej długości pojedynczego promiennika. Na podstawie wymaganej długości program złoży i zestawi po obliczeniach zestaw połączonych szeregowo promienników bazowych i kolektorów połączeniowych o długości sumarycznej zgodnej z wymaganą.

  • Odstęp (w osi X) od krawędzi strefy / Odstęp (w osi Y) od krawędzi strefy - dla wariantu (dobierz) program zastosuje wytyczne producenta. Możliwe jest ręczne narzucenie wartości.
  • Odstęp w osi X / Odstęp w osi Y - odstęp pomiędzy promiennikami, dla wariantu (dobierz) program zastosuje wytyczne producenta. Możliwe jest ręczne narzucenie wartości.
  • Kierunek układania względem krawędzi bazowej: równolegle lub prostopadle
  • Wyśrodkowanie w osi Y / Wyśrodkowanie w osi X - długości promienników są skwantowane zgodnie z dostępnymi wariantami katalogowymi danego producenta. Promienniki mogą być ułożone z zachowaniem dokładnych wartości z pól: Odstęp (w osi X) od krawędzi strefy / Odstęp (w osi Y) od krawędzi strefy lub dodatkowo wyśrodkowane.
 5. Wywołać komendę Rozmieść panele, klikając najpierw prawym klawiszem myszy na etykietę strefy Strefa paneli.png, a następnie lewym na nazwę komendy.
 6. W zależności od poprawności uzyskanego efektu skorygować kształt strefy, wskazanie krawędzi bazowej i dane strefy na końcu ponownie wywołując komendę Rozmieść panele.
 7. W razie potrzeby zmienić typ, wielkość i położenie wybranych promienników zgodnie z zasadami edycji podanymi w kolejnym punkcie.

  UWAGA! Ponowne wywołanie komendy Rozmieść panele spowoduje utratę zmian - leżące w ramach strefy promienniki zostaną usunięte i program ponownie wygeneruje ich ułożenie

Ręczne wstawianie promienników i ich edycja graficzna

Wskazówka: Rozplanowanie ułożenia promienników tj. odległości pomiędzy promiennikami, ich odległości od stropu i ścian zewnętrznych należy zweryfikować z wytycznymi producenta.

 1. Wybrać zakres edycji Sufitowe.
 2. Korzystając z ustawień trybu AUTO ustawić pożądaną odległość promiennika od krawędzi pomieszczenia.
  1. Promiennik sufitowy

 3. Wstawić promiennik korzystając z ikony Panel sufitowy dostępnej w grupie Płaszczyznowe
 4. Dostosować długość promiennika do wymiarów pomieszczenia chwytając za punkty na końcu i rozciągając promiennik.

  Wskazówka: rysunkowa długość promiennika nie musi oznaczać fabrycznej długości pojedynczego promiennika. Na podstawie wymaganej długości program złoży i zestawi po obliczeniach zestaw połączonych szeregowo promienników bazowych i kolektorów połączeniowych o długości sumarycznej zgodnej z wymaganą.

 5. Wstawić kolejne promienniki, klikając ponownie na ikonę Panel sufitowy lub skopiować poprzednio wstawione. W razie konieczności zmodyfikować ustawienia trybu AUTO.

Obliczenia wstępne - diagnostyka pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować pokrycie potrzeb cieplnych pomieszczenia w:
  • oknie Diagnostyka przeglądając listę ostrzeżeń
   2. Weryfikacja pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia w oknie Diagnostyka

  • oknie Wyniki na zakładkach - Lista pomieszczeń - ogrzewanie
  • chmurce podpowiedzi wyświetlanej po ustawieniu kursora myszy w obszarze panelu

(opcjonalna) Korekta danych w celu dostosowania mocy uzyskanej do wymaganej

 1. Skorygować rozplanowanie, typy i wielkość promienników, zgodnie z punktami Automatyczne rozplanowanie ułożenia promienników oraz Ręczne wstawianie promienników i ich edycja graficzna
 2. Skorygować dane i parametry instalacji:
  • temperaturę zasilania w danych ogólnych dla źródła (θz,H).
   3. Korekta temperatury zasilania w Dane ogólne

  • wychłodzenie czynnika na poziomie danych ogólnych (patrz: Okno Dane ogólne lub we wskazanym promienniku/promiennikach (Δθwym,H).
   4. Korekta wychłodzenia czynnika w promienniku (Δθwym,H)

 3. Ponownie przeliczyć projekt – zweryfikować wpływ wprowadzonych zmian na uzyskaną wydajność cieplną.


Edycja instalacji - uzupełnienie rysunków o instalację rozprowadzenia czynnika roboczego

 1. Po uzyskaniu zadowalających wyników pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczeń wprowadzić pozostałe elementy instalacji (źródło, działki, armaturę) i połączyć z promiennikami.
  Więcej informacji na ten temat: Rozprowadzenie czynnika w instalacji grzewczej/chłodniczej


Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i zestawieniem

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować diagnostykę i wyniki obliczeń, w szczególności:
  • Wymagane parametry źródła - okno Wyniki – zakładka Wyniki Ogrzewanie / Wyniki ogólne ogrzewania
  • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji – okno Wyniki – zakładka Obiegi
  • Zestawienie materiałów - okno Wyniki – zakładka Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie
   Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Weryfikacja wizualna poprawności przebiegu instalacji w widoku 3D

 1. Otworzyć okno Widok 3D i zweryfikować przebieg instalacji, w razie konieczności zmodyfikować rzędne elementów i położenie punktów podłączeń. Po wprowadzonych korektach należy ponownie przeliczyć projekt.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji
  5. Widok 3D

Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

1. Zweryfikować styl rysunkowy panelu w 2D i 3D i szczegółowość informacji prezentowanych w etykiecie. Konfiguracja dostępna jest w oknie Dane ogólne.


6. Konfiguracja zawartości etykiety panelu.


2. Wstawić i skonfigurować etykiety innych elementów instalacji (źródła, działek, armatury).
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku

Eksport / wydruk wyników i rysunków

Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków