Projektowanie instalacji grzewczych z promiennikami sufitowymi

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania instalacji grzewczych z wykorzystaniem promienników sufitowych.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Systemy panelowe

Stan początkowy

 1. Utworzona została struktura budynku (zawierająca odpowiednią ilość kondygnacji i hal/pomieszczeń).
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 2. Wczytany został plik podkładu zawierający rzut kondygnacji.
  Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów.
 3. Zostały uzupełnione wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania według dostępnych metod (do wyboru):

Kroki do wykonania

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

Okno Dane ogólne

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Stan początkowy, isproj
Instalacja z systemem promienników sufitowych w budynku publicznym, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. Beta 33
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Radiant heating system 5
Radiant panel systems 5
Zakres projektu Ogrzewanie płaszczyznowe
Użyte katalogi

Podstawowe systemy płaszczyznowe
Neutr. panele sufitowe i ścienne
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Rury i złączki miedziane wg EN 1057
Armatura różna dowolnego producenta
Katalog izolacji standardowych
Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe

Rodzaj budynku obiekt publiczny
podpiwniczony
2-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku Podkład parter, dwg
Podkład piętro, dwg
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, xls
Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf
Wyniki obliczeń dla ogrzewania, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Rysunki wynikowe Parter, dwg


 1. Zakładka - Zakres projektu - ustalić zakres projektu: Instalacje grzewcze / Instalacje chłodnicze.
 2. Zakładka - Zarządzanie kondygnacjami – zweryfikować i uzupełnić podstawowe parametry:
  • Wysokość kondygnacji
  • Domyślną odległość od stropu działek rozprowadzenia czynnika do instalacji promiennikowej (ΔHdz, pan.)
  • Domyślną odległość od stropu działek do połączeń szeregowych promienników (ΔHdz,pan. szer.)

 3. Zakładka - Katalogi produktów – wczytać katalogi produktów wymagane do projektu.
 4. Zakładka - Instalacje cieplne / Źródła – zweryfikować parametry: Domyślne zastosowanie źródła i temperaturę zasilania (θz,H).
 5. Zakładka - Instalacje cieplne / Instalacja rozprowadzająca / Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych - zaznaczyć opcję Dopuszczaj brak rozdzielaczy.
 6. Zakładka - Instalacje cieplne / Instalacja rozprowadzająca / Rury i izolacje - typy i dane domyślne – uzupełnić domyślnie typ rur i izolacji, zweryfikować wartości temperatur w polach Domyślna temperatura otoczenia działek.
 7. Zakładka - Systemy płaszczyznowe / Panele:
  • Pole Domyślny typ paneli sufitowych - wybrać z katalogu domyślny typ promiennika
  • Pole Domyślny wymiar (podczas wstawiania) - wybrać z katalogu domyślną długość promiennika
  • W zależności od sposobu zawieszenia promieników w polu Położenie panelu wybrać wariant Równolegle do podłogi lub Równolegle do sufitu oraz uzupełnić wartości w polach Odległość od podłogi lub Odległość od sufitu
  • W przypadku zastosowania w projekcie układów ciągów promienników połączonych szeregowo wybrać Domyślny typ rury do połączeń szeregowych paneli
  • Zweryfikować i ewentualnie skorygować wartości minimalnego (Δθ min) i maksymalnego (Δθ max) dopuszczalnego wychłodzenia czynnika w pojedynczym ciągu promienników lub wielu ciągach połączonych szeregowo w zestawy. Z podanego przedziału program wyznaczy dla każdego promiennika optymalną wartość wychłodzenia w celu uzyskania wymaganej mocy. Wpisanie takich samych wartości w obydwu polach spowoduje narzucenie wychłodzenia (np. na poziomie 20K)


   Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne


Edycja instalacji - promienniki sufitowe

Automatyczne rozplanowanie ułożenia promienników

Program wyposażony jest w narzędzie - Strefa paneli sufitowych - które umożliwia automatyczne wypełnienie obszaru całego pomieszczenia lub jego stref podwieszonymi promiennikami, z zachowaniem pożądanej odległości od krawędzi stref i odległości pomiędzy promiennikami.

 1. Wybrać zakres edycji: Sufitowe.
 2. Wstawić element Strefa paneli sufitowych Strefa paneli.png:
  • Na obszar całego pomieszczenia, korzystając z opcji Strefa paneli sufitowych (auto) dostępnej w grupie Płaszczyznowe lub
  • Na jego fragment / strefę, korzystając z ikony Strefa paneli sufitowych (ręcznie), zaznaczając po kolei wszystkie narożniki strefy.
 3. Zweryfikować i ewentualnie skorygować wskazanie krawędzi bazowej strefy. Krawędź bazowa jest widoczna po zaznaczeniu strefy (poprzez kliknięcie w jej etykietę Strefa paneli.png widocznej w środku geometrycznym strefy) i oznaczona za pomocą prostopadłych osi XY i hot-pointa Hot point.png. Zmiana wskazania krawędzi bazowej następuje poprzez przesunięcie myszką hot-pointa Hot point.png na inną krawędź strefy.
 4. Zweryfikować dane strefy w oknie Tabela danych z uwzględnieniem których zostanie rozplanowane ułożenie promienników. W szczególności:
  • Wielkość - dla wariantu (dobierz) program dobierze długość promiennika z uwzględnieniem pozostałych danych strefy. Możliwe jest narzucenie długości promiennika poprzez wybór właściwej z listy dostępnych wariantów katalogowych.

   Wskazówka: rysunkowa długość promiennika nie musi oznaczać fabrycznej długości pojedynczego promiennika. Na podstawie wymaganej długości program złoży i zestawi po obliczeniach zestaw połączonych szeregowo promienników bazowych i kolektorów połączeniowych o długości sumarycznej zgodnej z wymaganą.

  • Odstęp (w osi X) od krawędzi strefy / Odstęp (w osi Y) od krawędzi strefy - dla wariantu (dobierz) program zastosuje wytyczne producenta. Możliwe jest ręczne narzucenie wartości.
  • Odstęp w osi X / Odstęp w osi Y - odstęp pomiędzy promiennikami, dla wariantu (dobierz) program zastosuje wytyczne producenta. Możliwe jest ręczne narzucenie wartości.
  • Kierunek układania względem krawędzi bazowej: równolegle lub prostopadle
  • Wyśrodkowanie w osi Y / Wyśrodkowanie w osi X - długości promienników są skwantowane zgodnie z dostępnymi wariantami katalogowymi danego producenta. Promienniki mogą być ułożone z zachowaniem dokładnych wartości z pól: Odstęp (w osi X) od krawędzi strefy / Odstęp (w osi Y) od krawędzi strefy lub dodatkowo wyśrodkowane.
 5. Wywołać komendę Rozmieść panele, klikając najpierw prawym klawiszem myszy na etykietę strefy Strefa paneli.png, a następnie lewym na nazwę komendy.
 6. W zależności od poprawności uzyskanego efektu skorygować kształt strefy, wskazanie krawędzi bazowej i dane strefy na końcu ponownie wywołując komendę Rozmieść panele.
 7. W razie potrzeby zmienić typ, wielkość i położenie wybranych promienników zgodnie z zasadami edycji podanymi w kolejnym punkcie.

  UWAGA! Ponowne wywołanie komendy Rozmieść panele spowoduje utratę zmian - leżące w ramach strefy promienniki zostaną usunięte i program ponownie wygeneruje ich ułożenie

Ręczne wstawianie promienników i ich edycja graficzna

Wskazówka: Rozplanowanie ułożenia promienników tj. odległości pomiędzy promiennikami, ich odległości od stropu i ścian zewnętrznych należy zweryfikować z wytycznymi producenta.

 1. Wybrać zakres edycji Sufitowe.
 2. Korzystając z ustawień trybu AUTO ustawić pożądaną odległość promiennika od krawędzi pomieszczenia.
  1. Promiennik sufitowy

 3. Wstawić promiennik korzystając z ikony Panel sufitowy dostępnej w grupie Płaszczyznowe
 4. Dostosować długość promiennika do wymiarów pomieszczenia chwytając za punkty na końcu i rozciągając promiennik.

  Wskazówka: rysunkowa długość promiennika nie musi oznaczać fabrycznej długości pojedynczego promiennika. Na podstawie wymaganej długości program złoży i zestawi po obliczeniach zestaw połączonych szeregowo promienników bazowych i kolektorów połączeniowych o długości sumarycznej zgodnej z wymaganą.

 5. Wstawić kolejne promienniki, klikając ponownie na ikonę Panel sufitowy lub skopiować poprzednio wstawione. W razie konieczności zmodyfikować ustawienia trybu AUTO.

Obliczenia wstępne - diagnostyka pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować pokrycie potrzeb cieplnych pomieszczenia w:
  • oknie Diagnostyka przeglądając listę ostrzeżeń
   2. Weryfikacja pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia w oknie Diagnostyka

  • oknie Wyniki na zakładkach - Lista pomieszczeń - ogrzewanie
  • chmurce podpowiedzi wyświetlanej po ustawieniu kursora myszy w obszarze panelu

(opcjonalna) Korekta danych w celu dostosowania mocy uzyskanej do wymaganej

 1. Skorygować rozplanowanie, typy i wielkość promienników, zgodnie z punktami Automatyczne rozplanowanie ułożenia promienników oraz Ręczne wstawianie promienników i ich edycja graficzna
 2. Skorygować dane i parametry instalacji:
  • temperaturę zasilania w danych ogólnych dla źródła (θz,H).
   3. Korekta temperatury zasilania w Dane ogólne

  • wychłodzenie czynnika na poziomie danych ogólnych (patrz: Okno Dane ogólne lub we wskazanym promienniku/promiennikach (Δθwym,H).
   4. Korekta wychłodzenia czynnika w promienniku (Δθwym,H)

 3. Ponownie przeliczyć projekt – zweryfikować wpływ wprowadzonych zmian na uzyskaną wydajność cieplną.


Edycja instalacji - uzupełnienie rysunków o instalację rozprowadzenia czynnika roboczego

 1. Po uzyskaniu zadowalających wyników pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczeń wprowadzić pozostałe elementy instalacji (źródło, działki, armaturę) i połączyć z promiennikami.
  Więcej informacji na ten temat: Rozprowadzenie czynnika w instalacji grzewczej/chłodniczej


Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i zestawieniem

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować diagnostykę i wyniki obliczeń, w szczególności:
  • Wymagane parametry źródła - okno Wyniki – zakładka Wyniki Ogrzewanie / Wyniki ogólne ogrzewania
  • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji – okno Wyniki – zakładka Obiegi
  • Zestawienie materiałów - okno Wyniki – zakładka Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie
   Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Weryfikacja wizualna poprawności przebiegu instalacji w widoku 3D

 1. Otworzyć okno Widok 3D i zweryfikować przebieg instalacji, w razie konieczności zmodyfikować rzędne elementów i położenie punktów podłączeń. Po wprowadzonych korektach należy ponownie przeliczyć projekt.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji
  5. Widok 3D

Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

1. Zweryfikować styl rysunkowy panelu w 2D i 3D i szczegółowość informacji prezentowanych w etykiecie. Konfiguracja dostępna jest w oknie Dane ogólne.


6. Konfiguracja zawartości etykiety panelu.

2. Wstawić i skonfigurować etykiety innych elementów instalacji (źródła, działek, armatury).
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku

Eksport / wydruk wyników i rysunków

Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków