Przygotowanie struktury budynku

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2021-03-30


Opis

Artykuł opisuje możliwości przygotowania struktury budynku oraz sposób weryfikowania poprawności utworzonej struktury. Istnieje kilka sposobów przygotowania struktury budynku na potrzeby projektu. Wybór sposobu będzie zależał od tego, jakie dane źródłowe w zakresie konstrukcji i rzutów poszczególnych kondygnacji są dostępne w danym przypadku oraz jaki zakres projektu ma być opracowany. Jeżeli zakres projektu nie wymaga obliczenia strat ciepła zgodnie z normami, pomieszczenia mogą być reprezentowane na rzutach jako wielokąty, bez przegród chłodzących. Każda kondygnacja stanowi osobny arkusz rzutu.

Lokalizacja w programie

Zarządzanie kondygnacjami

 • Zarządzanie kondygnacjami dostępne jest w oknie Dane ogólne.
  1. Zarządzanie kondygnacjami

Import podkładów

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące importu podkładów dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład przy włączonym zakresie edycji Podkład.
  2. Importuj podkład

Konstrukcja budynku

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące konstrukcji budynku dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  3. Elementy konstrukcji budynku

Obliczenia struktury budynku

 • Obliczenia struktury budynku dostępne są na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  4. Obliczenia struktury budynku

Przykłady użycia

Ręczne tworzenie struktury budynku

Kondygnacje

 1. Utworzyć wymagane kondygnacje i uzupełnić ich dane. Film prezentuje utworzenie dwóch ciągów kondygnacji.

Podkład

Podkład jest dwuwymiarowym (płaskim) obiektem graficznym pobieranym z z zewnętrznego pliku rastrowego lub wektorowego. Podkład sam nie dostarcza elementów struktury budynku, ale umożliwia ich ręczne utworzenie zgodne ze stanem rzeczywistym.
Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów

Pomieszczenie - ręczne tworzenie pomieszczeń

 1. Utworzyć ręcznie Pomieszczenie przez obrys

  lub narysowanie przekątnej. Tworząc pomieszczenie poprzez wrysowanie przekątnej wyłączyć tryb pracy ORTO. Po wrysowaniu przekątnej zakończyć edycję prawym przyciskiem myszy.

Pomieszczenie - rozpoznawanie w obszarze zamkniętym narysowanymi przegrodami

Pomieszczenia mogą zostać utworzone automatycznie w miejscach obszarów ograniczonych krawędziami (powierzchniami) wprowadzonych przegród graficznych (ścian, stropów, dachów). W tym celu konieczne jest ręczne narysowanie w projekcie przegród graficznych i uruchomienie operacji Obliczenia struktury budynku, która pozwala również na dostosowywanie przegród do narysowanej płaszczyzny dachu. Wszelkie operacje, które mają korygować pomieszczenia automatyczne (usuwanie pomieszczeń automatycznych, zmiana ich kształtu, podział pomieszczeń i tak dalej) muszą być zakończone poprawnym wynikiem Obliczenia struktury budynku.

 1. Wstawić ciąg elementów Ściana, ustawiając na początku w Tabela danych grubość ściany i prowadząc mysz wzdłuż wewnętrznych krawędzi ścian na podkładzie. Dla podkładów z pliku DWG wykorzystać przyciąganie do wskazanej na podkładzie warstwy. Po wstawieniu Ścian zewnętrznych w podobny sposób wstawiamy Ściany wewnętrzne.

 2. Wstawić elementy: Okno, Drzwi, Otwór w ścianie, Wnęka.

 3. Wstawić elementy: Strop. Obrys jednej kondygnacji standardowo zamykany jest tylko jedną płytą stropową.

 4. Wstawić elementy: Dach.

 5. Utworzyć dach wielospadowy.
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Utworzenie dachów różnej konstrukcji
 6. Wstawić elementy: Okno dachowe

 7. Wstawić elementy: Otwór w stropie.
  Otwór w stropie można usunąć poprzez kliknięcie na Delete-ikon.png

 8. Wykonać Obliczenia struktury budynku.
  Obliczenia struktury budynku uruchamiają szereg operacji związanych z dostarczeniem kompletnej struktury budynku:
  • docinanie przegród płaszczyzną dachu,
  • automatyczne rozpoznawanie pomieszczeń.
 9. Ponumerować pomieszczenia.
  • Nadanie symboli pomieszczeniom następuje poprzez wybranie operacji Numeruj pomieszczenia i zaznaczanie etykiet pomieszczeń w wybranej kolejności. Kolejność ta definiuje kolejność numeracji pomieszczeń.

  • Program pozwala na konfigurację schematu numerowania pomieszczeń.
   Pokazana poniżej konfiguracja numeracji oznacza, że symbol pomieszczenia składa się z symbolu kondygnacji oraz kolejnego, zawsze dwucyfrowego, numeru na danej kondygnacji. Więcej objaśnień zostanie wyświetlonych po ustawieniu wskaźnika myszy nad Question-mark.png.
   5. Okno konfiguracji nazw elementów

Ręczna edycja pomieszczeń i automatyczne rozpoznanie ścian i stropów na tle podkładu

Operacja automatycznego rozpoznania ścian i stropów pozwala na utworzenie tych przegród w przestrzeniach zidentyfikowanych pomiędzy pomieszczeniami znajdującymi się w projekcie, a zewnętrznym obrysem budynku.
By wykonać operację, należy:

 1. W pliku projektu z uprzednio wstawionymi pomieszczeniami wykonać obrysowanie rzutu budynku z wykorzystaniem funkcji 'Obrys budynku'.
 2. Opcjonalnie: zdefiniować w tabeli danych elementu obrys budynku wartości pól 'od kondygnacji' oraz 'do kondygnacji' jeśli obrys budynku jest powtarzalny dla kilku jego poziomów.
 3. Wywołać interpretację ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów na podstawie układu pomieszczeń i obrysu budynku za pomocą funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy
  5.Automatyczne ściany, stropy i dachy


Import gotowej struktury budynku

Import struktury budynku z formatu zgodnego z BIM (gbXML)

Więcej informacji na ten temat: Import modelu budynku z formatów zgodnych z BIM

Import struktury budynku z pliku projektu programu InstalSystem 4 (ISB)


Brakujące lub niepoprawne elementy tak uzyskanej struktury budynku, o ile są niezbędne, skorygować lub uzupełnić ręcznie metodami opisanymi powyżej.

Weryfikacja poprawności struktury budynku

Weryfikacja przy użyciu okna Widok 3DWięcej informacji na ten temat: Nawigacja widoku w edytorze graficznym