Przygotowanie struktury budynku - Pełna struktura budynku

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-02-25


Opis

Artykuł opisuje przygotowanie pełnej struktury budynku składającej się z definicji kondygnacji oraz umieszczonych na tych kondygnacjach graficznych obiektów typu: Ściana, Strop, Okno, Drzwi, Dach itp., tworzących konstrukcję budynku. Na podstawie tych obiektów program automatycznie rozpoznaje istnienie pomieszczeń w projektowanym budynku. Opcjonalnie taką strukturę można wykonać w oparciu o Podkład graficzny z pliku zewnętrznego wczytany na każdą kondygnację. Pełna struktura budynku znajduje zastosowanie w projektach zawierających:

 • Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń z wykorzystaniem pakietów normowych
 • Różnego typu Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe i Instalacje kanalizacyjne wymagające ścian, stropów i połaci dachowych.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

Zarządzanie kondygnacjami

 • Zarządzanie kondygnacjami dostępne jest w oknie Dane ogólne w sekcji Budynek i jego otoczenie.
  1. Zarządzanie kondygnacjami.

Import podkładów

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące importu podkładów dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład dla aktywnego zakresu edycji Podkład.
  2. Importuj podkład

Elementy konstrukcji budynku

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące konstrukcji budynku dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  3. Elementy konstrukcji budynku

Obliczenia struktury budynku

 • Obliczenia struktury budynku dostępne są na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  4. Obliczenia struktury budynku

Przykłady użycia

Tworzenie kondygnacji

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Tworzenie kondygnacji.


Wczytanie podkładu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Wczytanie podkładu


Ręczna edycja pomieszczeń i automatyczne rozpoznanie ścian, stropów i dachów

Wstawienie pomieszczeń ręcznych

Pomieszczenie Ręczne jest w programie reprezentowane jako wielokąt z aktywnymi wierzchołkami. Jest to każde Pomieszczenie narysowane przed wygenerowaniem konstrukcji budynku i wykonaniem Obliczenia struktury budynku. Zmianę kształtu dla Pomieszczenie Ręczne można dokonać poprzez:

 • zmianę położenia wierzchołków elementu w Edytor 2D,
 • poprzez dodanie kolejnego wierzchołka na dowolnie wybranym boku przy użyciu funkcji Wstaw punkt podziału i zmianę jego położenia.

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń.


Wstawienie obrysu budynku

Obrysować rzut budynku przy pomocy funkcji Obrys budynku, która jest dostępna na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
Wskazówka:

 • w przypadku takiego samego obrysu budynku na sąsiedniej kondygnacji tworzymy wspólny Obrys budynku o zasięgu obejmującym wszystkie powtarzające się kształtem kondygnacje,
 • w przypadku gdy obrys budynku jest różny na kolejnych kondygnacjach, na każdej z nich należy wstawić osobny Obrys budynku.

Generowanie konstrukcji

 • Operacja dostępna jest na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  5. Generowanie konstrukcji

 • Operacja Generuj ściany, stropy i dachy z pomieszczeń i obrysu budynku pozwala na utworzenie tych przegród w przestrzeniach zidentyfikowanych przez program pomiędzy pomieszczeniami znajdującymi się w projekcie, a zewnętrznym obrysem budynku.

 • Po wykonaniu operacji Generuj ściany, stropy i dachy z pomieszczeń i obrysu budynku można wykonać Obliczenia struktury budynku. Jeżeli nie ma błędów w strukturze, na tym etapie wszystkie elementy Pomieszczenie Ręczne zostaną zamienione na Pomieszczenie Automatyczne. Kształt elementu Pomieszczenie Automatyczne wynika z ograniczających go elementów: Ściana, Strop i Dach.
 • Tak przygotowaną konstrukcję należy uzupełnić o elementy typu Okno, Drzwi, Otwór w ścianie, Otwór w stropie oraz nadać rzeczywisty kształt dla elementu Dach, zgodnie z instrukcją podaną w dalszej części tego artykułu. Również utworzone w wyniku operacji elementy Ściana tworzące konstrukcję budynku, mogą być dalej edytowane zgodnie z informacjami podanymi poniżej.

Pomieszczenie - rozpoznawanie w obszarze zamkniętym narysowanymi przegrodami

Pomieszczenie Automatyczne może również zostać utworzone w miejscach obszarów ograniczonych krawędziami (powierzchniami) wprowadzonych przegród graficznych (tj. elementów: Ściana, Strop, Dach). W tym celu konieczne jest ręczne narysowanie konstrukcji budynku i wykonanie Obliczenia struktury budynku. Po zaznaczeniu elementu Pomieszczenie Automatyczne, nie ma możliwości jego edycji, tak jak to ma miejsce dla elementu Pomieszczenie Ręczne. Każda operacja, której celem jest zmiana powierzchni i kształtu dla Pomieszczenie Automatyczne (np. zmiana położenia i kształtu elementów konstrukcji tworzących to Pomieszczenie, podział i łączenie pomieszczeń) wymaga ponownego wykonania Obliczenia struktury budynku.
Tworząc konstrukcję poprzez narysowanie jej elementów fizycznych należy postępować zgodnie z krokami poniżej.

Wstawianie ścian

Edycja elementu Ściana
 • Ściana może zostać wstawiona do projektu jako ciąg elementów, w którym kolejne pojedyncze ściany są ze sobą połączone przy pomocy specjalnych punktów łączenia. Po zaznaczeniu elementu Ściana w oknie Edytor 2D widoczne są wyspecjalizowane edytory, przy pomocy których można zmieniać wymiary i kształt elementu, tj:
  • zmienić długość ze wskazaniem, w którym kierunku ma być budowany przyrost ściany
  • wskazać krawędź ściany, od której ma przyrastać jej grubość
  • zmieniać kształt wstawionego elementu z prostego w łuk
  • wykonać odbicie lustrzane elementu, względem umiejscowienia edytorów.
 • Dodatkowo w oknie Tabela danych można zmienić rodzaj elementu na Ściana kurtynowa lub wstawić tego typu ścianę bezpośrednio z paska narzędzi, dla odzworowania w projekcie ścian kurtynowych, przeszkleń czy fasad.
 • Każdej ze ścian można narzucić Grubość równą 0 i podzielić nią pomieszczenia bez tworzenia przegrody logicznej między nimi. Więcej informacji na ten temat: Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń.

Tworzenie konstrukcji przy pomocy ścian

Wstawić ciąg elementów Ściana, ustawiając na początku w Tabela danych grubość ściany i prowadząc mysz wzdłuż wewnętrznych krawędzi ścian na podkładzie. Dla podkładów z pliku DWG wykorzystać przyciąganie do wskazanej na podkładzie warstwy. Po wstawieniu Ścian zewnętrznych w podobny sposób wstawiamy Ściany wewnętrzne.


Wstawianie stropów

Wstawić element Strop. Obrys jednej kondygnacji standardowo zamykany jest tylko jedną płytą stropową.


Jeżeli Strop wystaje poza obrys budynku na danej kondygnacji i nie ma nad nim żadnego elementu Pomieszczenie można przekonwertować go na Dach przy pomocy funkcji Konwertuj w dach dostępnej w menu kontekstowym elementu Strop. Operacja zachowuje kształt, grubość i rzędną elementu, a w wyniku przekształcenia tworzony jest Dach płaski.

Wstawianie dachu

Wstawić element Dach.


W przypadku, gdy Dach nie jest płaski, utworzyć Dach wielospadowy.
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Utworzenie dachów różnej konstrukcji.


Weryfikacja poprawności utworzonej struktury budynku

W celu weryfikacji poprawności narysowanej struktury wykonać Obliczenia struktury budynku, po których w obszarze ograniczonym elementami konstrukcji program zidentyfikuje wszystkie utworzone elementy Pomieszczenie Automatyczne.

Wstawianie okien, Drzwi i otworów w ścianach

 • Wstawić elementy: Okno, Drzwi, Otwór w ścianie, Wnęka.

 • Otwór w ścianie pozwala połączyć ze sobą dwa sąsiadujące pomieszczenia na jednej kondygnacji. Aby połączyć pomieszczenia, w Tabela danych elementu Otwór w ścianie należy zaznaczyć opcję Łącz pomieszczenia, a następnie wykonać Obliczenia struktury budynku.
  5. Pomieszczenie połączone elementem otwór w ścianie

 • Otwór w stropie pozwala połączyć ze sobą dwa pomieszczenia znajdujące się na sąsiadujących kondygnacjach tworząc Pomieszczenie wielokondygnacyjne. Aby połączyć pomieszczenia należy wstawić element Otwór w stropie, a następnie wykonać Obliczenia struktury budynku.
  Otwór w stropie można usunąć poprzez kliknięcie na Delete-ikon.png.

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - pomieszczenia wielokondygnacyjne.

 • Jeżeli potrzeba do narysowanego elementu Dach wstawić Okno dachowe.

Obliczenia struktury budynku

Obliczenia struktury budynku uruchamiają szereg operacji związanych z dostarczeniem kompletnej struktury budynku. Między innymi:

 • Docinanie ścian płaszczyzną dachu.
 • Przekształcenie pomieszczeń ręcznych w automatyczne ograniczone elementami konstrukcji powstałymi w wyniku operacji Generuj ściany, stropy i dachy z pomieszczeń i obrysu budynku.
 • Automatyczne rozpoznawanie pomieszczeń na podstawie przegród poziomych i pionowych, łączenie pomieszczeń na jednej kondygnacji oraz tworzenie pomieszczeń wielokondygnacyjnych.
 • Korekta geometrii ścian. Dodatkowo w przypadku, gdy Obliczenia struktury budynku zakończą się błędami wynikającymi z problemów z poprawnym zinterpretowaniem utworzonej struktury budynku można skorzystać z funkcji Korekta geometrii ścian, która pozwala na Wyrównanie grubości ścian, kątów, mikroprzesunięć celem uniknięcia artefaktów podczas obliczeń struktury budynku. Więcej informacji na ten temat: Korekta geometrii ścian.
 • Diagnostyka ze wskazaniem elementów, które powodują błędy w strukturze budynku.
 • Jeżeli włączony jest Zakres projektu Obliczenia cieplne budynku automatycznie rozpoznawane są przegrody logiczne widoczne na zakresie OZC(T) i przypisywane są do nich Definicje przegród. Więcej informacji na ten temat: Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń.

Po każdej zmianie, która modyfikuje konstrukcję budynku, należy wykonać Obliczenia cieplne budynku.

Informacje dodatkowe

Podział płaskich elementów konstrukcji

W przypadku, gdy potrzeba podzielić płaskie elementy konstrukcji można skorzystać z operacji Podział powierzchni elementów konstrukcji i/lub instalacji. Funkcja dostępna jest w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Edycja dla włączonego zakresu Konstrukcja. Podziałowi na części mogą podlegać płaskie elementy konstrukcji, tj. Pomieszczenie Ręczne, Dach, Strop.

6. Podział powierzchni elementów konstrukcji i/lub instalacji


Przykładowo funkcji można użyć w sytuacji, gdy Obrys budynku na kondygnacji niżej wystaje poza powierzchnię obrysu na bieżącej kondygnacji, a część stropu utworzonego pomiędzy tymi kondygnacjami, jest dachem.


Jednostki budynku

W projekcie jest możliwość kontroli nad automatycznie utworzonymi elementami Jednostki budynku. Więcej informacji na ten temat: Edycja danych jednostek budynku


Numerowanie pomieszczeń

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Numerowanie pomieszczeń.


Modelowanie gruntu

Więcej informacji na ten temat: Modelowanie gruntu


Konfiguracja stylu elementu

Elementy Pomieszczenie (osobno Ręczne i Automatyczne) oraz elementy konstrukcji budynku: Ściana, Strop, Dach, Otwory w ścianie, Obrys budynku mają swoje własne miejsce w drzewie stylów. Istnieje możliwość konfiguracji ich wyglądu wraz z wyglądem etykiet. Więcej informacji na ten temat: Konfiguracja wyglądu elementów.