Ogólne zalecenia dla użytkowników InstalSystem 4 rozpoczynających pracę z InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2019-09-09


Opis problemu

Pakiet InstalSystem 5 zbudowany został w całości z nowych komponentów względem wersji poprzedniej InstalSystem 4. W efekcie, pomimo dołożenia przez nas starań, aby zminimalizować różnice w metodyce projektowania, dostępie do poszczególnych narzędzi, funkcji, użytych skrótów klawiaturowych itp., wykonanie pierwszych kroków w całkowicie nowym interfejsie może przysporzyć Użytkownikowi przyzwyczajonemu do InstalSystem 4 problemy. Dlatego stworzony został artykuł, na bazie naszych doświadczeń ze szkoleń i kontaktów bieżących z Użytkownikami, zawierający zbiór wytycznych i wskazówek, które ułatwią Państwu migrację do nowszej generacji oprogramowania.

Wskazówki

Ogólne

 1. Moduły obliczeniowe, które w InstalSystem 4 stanowiły osobne aplikacje (Instal-therm, Instal-san, Instal-OZC) zostały zintegrowane w jednej wielomodułowej aplikacji InstalSystem 5 Edytor. Włączenie od razu wszystkich modułów (zakładka Zakres projektu w oknie Dane ogólne) adekwatnie do docelowego zakresu projektu powoduje włączenie wszystkich potrzebnych dla tych modułów składników programu, m.in:
  • Zakładek danych w oknie Dane ogólne
  • Zakładek zakresów edycji w oknach Edytor 2D i Widok 3D
  • Zakładek i komunikatów w oknie Diagnostyka
  • Grup i ikon na wstążceco utrudnia orientację i wydłuża edycję projektu.
   Dlatego zaleca się sekwencyjne włączanie modułów obliczeniowych będących przedmiotem bieżącego etapu projektu.
 2. Duży kalkulator domyślnie uruchamia obliczenia wszystkich włączonych modułów (zgodnie z ustawieniami zakładki Zakres projektu w oknie Dane ogólne). Korzystanie z tego kalkulatora w stanie domyślnym, powoduje, że wyniki obliczeń prezentowane w etykietach pomieszczeń pozostają przekreślone, do momentu usunięcia komunikatów diagnostyki o randze błędów wyświetlanych na którejkolwiek zakładce okna Diagnostyka. Zaleca się wyłączenie modułu lub zakresu obliczeń, który nie jest przedmiotem bieżącego etapu projektu.
  1. Konfiguracja kalkulatora

 3. Opcje obliczeń z InstalSystem 4 zostały przeniesione w InstalSystem 5 do okna Dane ogólne. Dzięki temu Użytkownik ma dostęp do wszystkich danych ogólnych w jednym miejscu.

Edycja graficzna

 1. Zakresy edycji różnych typów instalacji cieplnych zostały rozdzielone. Projektując dany typ instalacji (grzejnikową, podłogową, sufitową) należy wybrać właściwy zakres edycji (odpowiednio: Konwekcyjne, Podł./Ścienne, Sufitowe)
 2. Elementy rozprowadzenia instalacji (Źródło, Działka, Rozdzielacz itp.) można edytować na więcej niż jednym zakresie edycji.

Struktura budynku

 1. W InstalSystem 5 warstwa konstrukcyjna budynku (ściany, stropy, dachy itp.) została wyraźnie oddzielona od warstwy zawierającej przegrody wymagane do obliczeń cieplnych budynku. Widać to przykładowo po osobnych zakresach edycji: Konstrukcja i OZC oraz osobnych zakresach obliczeń: Obliczenia struktury budynku i Obliczenia cieplne budynku.
  2. Konfiguracja kalkulatora - Obliczenia struktury budynku

  Ściany mogą być wielokondygnacyjne, stropy są wstawiane na cały obrys budynku (w InstalSystem 4 konieczne było wstawienie stropu osobno w każdym pomieszczeniu), możliwe jest wycinanie otworów w stropie. Etap tworzenia struktury budynku jest bardziej zbliżony do faktycznego procesu tworzenia budynku, co przyspiesza go i czyni bardziej intuicyjnym. Pozwala to też na szybsze i łatwiejsze eliminowanie błędów projektowych popełnionych już na wczesnym etapie realizacji projektu.
 2. Do InstalSystem 5 nie został przeniesiony (dający często niepoprawne lub niekompletne efekty) mechanizm interpretujący pionowe przegrody budowlane (ściany, okna, drzwi) z formatów DWG/DXF (w zamian można korzystać z funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy - jest to rekomendowany sposób tworzenia struktury budynku). Niemniej możliwe jest wykonanie interpretacji w InstalSystem 4, zapisanie pliku projektu (*.isb) i otwarcie w InstalSystem 5 w celu dalszej edycji projektu.
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku

Obliczenia cieplne budynku

 1. Podstawą do uzyskania kompletnych i poprawnych wyników obliczeń są:
  • brak komunikatów w randze błędu w oknie Diagnostyka na zakładkach: Struktura budynku oraz Obliczenia cieplne budynku
  • brak komunikatów o treści: W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie.
 2. Program generuje automatycznie przegrody cieplne na podstawie utworzonej konstrukcji budynku po wywołaniu obliczeń z włączonym zakresem Obliczenia struktury budynku.
  Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń

Instalacje grzewcze

 1. W InstalSystem 5 wprowadzono nowy element: Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących, który może zawierać jeden lub wiele elementów typu Powierzchnia grzewczo - chłodząca (odpowiednik elementów: Podłoga grzewcza oraz Ściana grzewcza znanych z InstalSystem 4).
  Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących
 2. W programie nie ma rozróżnienia elementów logicznych: Działka i Przyłącze. Zostały one zintegrowane i umieszczone pod wspólną ikoną o nazwie Działka/przyłącze. Rozróżnienie jest wykonanie automatycznie przez program na etapie analizy struktury połączeń i odbiornika, do którego element jest podłączony.
 3. Podstawowym elementem służącym do połączenia rozdzielacza z elementem Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jest Trasa przyłączy.
  Więcej informacji na ten temat: Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego
 4. Element Trasa przyłączy należy podłączać do krawędzi elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących, a nie elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca (przyłącza do poszczególnych PG/Ch są generowane automatycznie).
 5. Akcesoria rozdzielacza (np. zestaw pompowo-mieszający, zestawy zaworów kulowych itp.) są dodawane do rozdzielacza poprzez wybór odpowiedniego wariantu katalogowego (okno: Dane ogólne, zakładka: Rozdzielacze, ich osprzęt i automatyka, pole: Zestaw rozdzielaczowy)
  Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacze dla systemów płaszczyznowych i ich akcesoria
 6. Podstawowym elementem za pomocą którego należy łączyć fragmenty instalacji na różnych kondygnacjach jest Pion.
  Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"