Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-07-26


Opis

Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących symbolizuje w programie obszar pokryty jedną lub wieloma pętlami rury, o ustalonych parametrach konstrukcyjnych i parametrach pracy systemu. Służy do projektowania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w zakresie podłóg, ścian i sufitów, ułatwiając podział na wynikowe elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.

Webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z naszych webinariów przedstawiającym możliwości użycia funkcji opisanej w tym artykule:


Lokalizacja w programie

 • Ikony elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne lub Sufitowe.
  1. Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących

Przykłady użycia

Wstawianie do pomieszczeń

Wstawianie elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących


Wstawianie elementu Strefa ścian grzewczych/chłodzących


Wstawianie elementu Strefa sufitów grzewczych/chłodzących


Otwory w strefie powierzchni grzewczo-chłodzących

 • Program dostarcza operację Wycinanie otworów, która Umożliwia wycięcie otworu w podłodze lub suficie grzewczo-chłodzącym na słupy, wyspy kuchenne itp. Operacja jest dostępna w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne lub Sufitowe.
  6. Operacja Wycinanie otworów.

 • W sytuacji gdy obszar wycięty na potrzeby słupów lub innych elementów konstrukcji budynku znajduje się w obrębie dwóch lub większej liczby elementów Podłoga grzewczo-chłodząca/Sufit grzewczo-chłodzący, program prawidłowo układa pętle. Po wycięciu otworu konieczne jest ponowne wykonanie obliczeń w celu poprawnego wyznaczenia Pow. efekt. i rozprowadzenia pętli z ominięciem wyciętego obszaru. W sytuacji gdy wycięty obszar jest położony wewnątrz tylko jednego elementu Podłoga grzewczo-chłodząca/Sufit grzewczo-chłodzący, na chwilę obecną, konieczna jest ręczna modyfikacja rysunków pętli.

 • Program automatycznie wycina fragment elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących/Strefa sufitów grzewczych/chłodzących w miejscu wstawienia w stropie konstrukcyjnym elementu Otwór w stropie, w przypadku gdy Strefa podłóg grzewczych/chłodzących/Strefa sufitów grzewczych/chłodzących została wstawiona w sposób automatyczny.

Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących

Program udostępnia narzędzia pozwalające dzielić:

 • elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących,
 • elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.

Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących umożliwia zróżnicowanie danych konstrukcyjnych (np.: okładziny wierzchniej) parametrów pracy lub typu funkcjonalnego w ramach jednego pomieszczenia. Parametry elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących po podziale są dziedziczone ze strefy powierzchni dzielonej.


Automatyczny podział wzdłuż krawędzi, na określoną ilość

Może zostać zrealizowany z podziałem pionowym, poziomym lub ze wskazaniem krawędzi dzielenia.


Ręczny podział


Korekta kształtu

 • Poprzez zmianę położenia charakterystycznych punktów na krawędziach.
  Uaktywniają się one poprzez kliknięcie na etykietę elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jeśli:
  • została wstawiona do pomieszczenia jako wielokąt,
  • została wcześniej podzielona.
 • Poprzez użycie funkcji Linia podziału SPG/Ch (ręcznie).

Zmiana typu funkcjonalnego

Typ Strefy PG/Ch:

 • Standardowa - symbolizuje jeden lub więcej elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca, z których każdy jest pokryty pojedynczą pętlą rury.
 • Ogrzewana / chłodzona przyłączami - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, który nie posiada własnej pętli rury. Moc jest dostarczana wyłącznie przez przyłącza przechodzące przez nią do innych elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
 • Bez rur - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, który nie posiada pętli rury. Powierzchnia grzewczo - chłodząca nie grzeje\chłodzi, ale posiada parametry konstrukcyjnie jak inne elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca występujące w pomieszczeniu.
 • Wieloobwodowa - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, pokryty przez wiele pętli rury prowadzonych równolegle, o identycznej długości.
 • Z ogr. temp. powrotu - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca zasilany bezpośrednio z sieci wysokoparametrowej. Więcej informacji na ten temat: Podłoga grzewcza z ogranicznikiem temperatury powrotu.
 • Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca zasilany z powrotu grzejnika konwekcyjnego. Więcej informacji na ten temat: Podłoga grzewcza z ogranicznikiem temperatury powrotu.
  2. Typ Strefy PG/Ch

Zmiana parametrów eksploatacyjnych

 • Istotna część parametrów jest uzupełniana automatycznie poprzez wykorzystanie mechanizmu propagowania danych z Dane ogólne.
  Zmiana propagowanych parametrów: Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne
 • Wybrane parametry możliwe do zmiany:
  3. Parametry eksploatacyjne

Zmiana parametrów konstrukcyjnych

 • Istotna część parametrów jest uzupełniona automatycznie poprzez wykorzystanie mechanizmu propagowania danych z Dane ogólne.
  Zmiana propagowanych parametrów: Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne
 • Wybrane parametry możliwe do zmiany:
  4. Parametry konstrukcyjne


Deklaracja Strefy brzegowej


Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca

Aby podnieść ergonomię, zaleca się, aby ten podział, wynikający z potrzeby dotrzymania granicznych parametrów pracy (o których poniżej), został wykonany przez program.


Kryteria podziału

Podział odbywa się na podstawie jednego z dwóch kryteriów:

 • Równe straty ciśnienia (Δpmax)
  Wybór tego kryterium skutkuje podziałem na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca, w których jest identyczna strata ciśnienia (dopuszczalna odchyłka to 5% pomiędzy długościami rur w pętli).
 • Równe powierzchnie
  Wybór tego kryterium skutkuje podziałem na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca, których powierzchnie wraz z przyłączami przechodzącymi są identyczne (dopuszczalna odchyłka to 5% pomiędzy powierzchniami).

Kryteria podziału przestrzegają następujących parametrów:

 • Równe straty ciśnienia,
 • Maksymalna dopuszczalna długość zwoju w pętli (Max. dł.),
 • Orientacja podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.

Jeśli dla elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jest zdefiniowana Strefa brzegowa to brane są pod uwagę dodatkowe warunki:

 • Układ zdefiniowanych obszarów Stref brzegowych w elemencie Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących,
 • Sposób realizacji Strefy brzegowej.

Automatyczny podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca zostaje wyłączony poprzez:

 • Przełączenie elementu Trasa przyłączy w tryb ręczny.
  Więcej informacji na ten temat: Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego
 • Ręczne podłączenie do elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących Pary działek. Program przyjmuje, że wewnątrz elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jest tylko jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
  Więcej informacji na ten temat: Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego
 • Ręczne wskazanie linii podziału.
 • Korekta w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych wyznaczonych przez program parametrów: i\lub Różnica temp. pomiędzy zas. a pow..
 • Wyłączenie funkcji Automatyczny tryb podziału strefy w oknie Tabela danych.
  5. Automatyczny podział SPGCh na PGCh

Zmiana orientacji podziału


Ręczne wskazanie linii podziału

Ręczne wskazanie linii podziału jest możliwe w warunkach wyłączonego automatycznego podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca i program sygnalizuje to komunikatem: Ręczne wskazanie linii podziału wyłączy funkcję automatycznego podziału stref na pętle.
Czy chcesz kontynuować ?
.


Korekta linii podziału po automatycznym podziale

Korekta linii automatycznego podziału wyłącza automatyczny podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca w dalszych obliczeniach. Przy włączonym automatycznym podziale nie są widoczne uchwyty na krawędziach elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca.


Dodatkowe informacje

Różnice w stosunku do wersji 4

 1. Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących w InstalSystem 5 różni się od podobnych elementów InstalSystem 4, ponieważ:
  • jest obszarem, wewnątrz którego powstają elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca, podobne do tych znanych z wersji 4,
  • nie ma możliwości usuwania poszczególnych elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca w ramach edycji projektu,
  • deklaracja strefy brzegowej jest możliwa wyłącznie dla elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.
 2. Zależnie od umiejscowienia w pomieszczeniu, dostępna jest na jednym z dwóch zakresów edycji:
  • Podł./Ścienne,
  • Sufitowe.