Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-07-26


Opis

Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących symbolizuje w programie obszar pokryty jedną lub wieloma pętlami rury, o ustalonych parametrach konstrukcyjnych i parametrach pracy systemu. Służy do projektowania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w zakresie podłóg, ścian i sufitów, ułatwiając podział na wynikowe elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.

Webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z naszych webinariów przedstawiającym możliwości użycia funkcji opisanej w tym artykule:


Lokalizacja w programie

 • Ikony elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne lub Sufitowe.
  1. Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących

Przykłady użycia

Wstawianie do pomieszczeń

Wstawianie elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących


Wstawianie elementu Strefa ścian grzewczych/chłodzących


Wstawianie elementu Strefa sufitów grzewczych/chłodzących


Otwory w strefie powierzchni grzewczo-chłodzących

 • Program dostarcza operację Wycinanie otworów, która Umożliwia wycięcie otworu w podłodze lub suficie grzewczo-chłodzącym na słupy, wyspy kuchenne itp. Operacja jest dostępna w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne lub Sufitowe.
  6. Operacja Wycinanie otworów.

 • W sytuacji gdy obszar wycięty na potrzeby słupów lub innych elementów konstrukcji budynku znajduje się w obrębie dwóch lub większej liczby elementów Podłoga grzewczo-chłodząca/Sufit grzewczo-chłodzący, program prawidłowo układa pętle. Po wycięciu otworu konieczne jest ponowne wykonanie obliczeń w celu poprawnego wyznaczenia Pow. efekt. i rozprowadzenia pętli z ominięciem wyciętego obszaru. W sytuacji gdy wycięty obszar jest położony wewnątrz tylko jednego elementu Podłoga grzewczo-chłodząca/Sufit grzewczo-chłodzący, na chwilę obecną, konieczna jest ręczna modyfikacja rysunków pętli.

 • Program automatycznie wycina fragment elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących/Strefa sufitów grzewczych/chłodzących w miejscu wstawienia w stropie konstrukcyjnym elementu Otwór w stropie, w przypadku gdy Strefa podłóg grzewczych/chłodzących/Strefa sufitów grzewczych/chłodzących została wstawiona w sposób automatyczny.

Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących

Program udostępnia narzędzia pozwalające dzielić:

 • elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących,
 • elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.

Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących umożliwia zróżnicowanie danych konstrukcyjnych (np.: okładziny wierzchniej) parametrów pracy lub typu funkcjonalnego w ramach jednego pomieszczenia. Parametry elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących po podziale są dziedziczone ze strefy powierzchni dzielonej.


Automatyczny podział wzdłuż krawędzi, na określoną ilość

Może zostać zrealizowany z podziałem pionowym, poziomym lub ze wskazaniem krawędzi dzielenia.


Ręczny podział


Korekta kształtu

 • Poprzez zmianę położenia charakterystycznych punktów na krawędziach.
  Uaktywniają się one poprzez kliknięcie na etykietę elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jeśli:
  • została wstawiona do pomieszczenia jako wielokąt,
  • została wcześniej podzielona.
 • Poprzez użycie funkcji Linia podziału SPG/Ch (ręcznie).

Zmiana typu funkcjonalnego

Typ Strefy PG/Ch:

 • Standardowa - symbolizuje jeden lub więcej elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca, z których każdy jest pokryty pojedynczą pętlą rury.
 • Ogrzewana / chłodzona przyłączami - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, który nie posiada własnej pętli rury. Moc jest dostarczana wyłącznie przez przyłącza przechodzące przez nią do innych elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
 • Bez rur - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, który nie posiada pętli rury. Powierzchnia grzewczo - chłodząca nie grzeje\chłodzi, ale posiada parametry konstrukcyjnie jak inne elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca występujące w pomieszczeniu.
 • Wieloobwodowa - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, pokryty przez wiele pętli rury prowadzonych równolegle, o identycznej długości.
 • Z ogr. temp. powrotu - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca zasilany bezpośrednio z sieci wysokoparametrowej. Więcej informacji na ten temat: Podłoga grzewcza z ogranicznikiem temperatury powrotu.
 • Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika - symbolizuje jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca zasilany z powrotu grzejnika konwekcyjnego. Więcej informacji na ten temat: Podłoga grzewcza z ogranicznikiem temperatury powrotu.
  2. Typ Strefy PG/Ch

Zmiana parametrów eksploatacyjnych

 • Istotna część parametrów jest uzupełniana automatycznie poprzez wykorzystanie mechanizmu propagowania danych z Dane ogólne.
  Zmiana propagowanych parametrów: Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne
 • Wybrane parametry możliwe do zmiany:
  3. Parametry eksploatacyjne

Zmiana parametrów konstrukcyjnych

 • Istotna część parametrów jest uzupełniona automatycznie poprzez wykorzystanie mechanizmu propagowania danych z Dane ogólne.
  Zmiana propagowanych parametrów: Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne
 • Wybrane parametry możliwe do zmiany:
  4. Parametry konstrukcyjne


Deklaracja Strefy brzegowej


Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca

Aby podnieść ergonomię, zaleca się, aby ten podział, wynikający z potrzeby dotrzymania granicznych parametrów pracy (o których poniżej), został wykonany przez program.


Kryteria podziału

Podział odbywa się na podstawie jednego z dwóch kryteriów:

 • Równe straty ciśnienia (Δpmax)
  Wybór tego kryterium skutkuje podziałem na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca, w których jest identyczna strata ciśnienia (dopuszczalna odchyłka to 5% pomiędzy długościami rur w pętli).
 • Równe powierzchnie
  Wybór tego kryterium skutkuje podziałem na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca, których powierzchnie wraz z przyłączami przechodzącymi są identyczne (dopuszczalna odchyłka to 5% pomiędzy powierzchniami).

Kryteria podziału przestrzegają następujących parametrów:

 • Równe straty ciśnienia,
 • Maksymalna dopuszczalna długość zwoju w pętli (Max. dł.),
 • Orientacja podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.

Jeśli dla elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jest zdefiniowana Strefa brzegowa to brane są pod uwagę dodatkowe warunki:

 • Układ zdefiniowanych obszarów Stref brzegowych w elemencie Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących,
 • Sposób realizacji Strefy brzegowej.

Automatyczny podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca zostaje wyłączony poprzez:

 • Przełączenie elementu Trasa przyłączy w tryb ręczny.
  Więcej informacji na ten temat: Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego
 • Ręczne podłączenie do elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących Pary działek. Program przyjmuje, że wewnątrz elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jest tylko jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
  Więcej informacji na ten temat: Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego
 • Ręczne wskazanie linii podziału.
 • Korekta w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych wyznaczonych przez program parametrów: i\lub Różnica temp. pomiędzy zas. a pow..
 • Wyłączenie funkcji Automatyczny tryb podziału strefy w oknie Tabela danych.
  5. Automatyczny podział SPGCh na PGCh

Zmiana orientacji podziału


Ręczne wskazanie linii podziału

Ręczne wskazanie linii podziału jest możliwe w warunkach wyłączonego automatycznego podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca i program sygnalizuje to komunikatem: Ręczne wskazanie linii podziału wyłączy funkcję automatycznego podziału stref na pętle. Czy chcesz kontynuować ?.


Korekta linii podziału po automatycznym podziale

Korekta linii automatycznego podziału wyłącza automatyczny podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca w dalszych obliczeniach. Przy włączonym automatycznym podziale nie są widoczne uchwyty na krawędziach elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca.


Dodatkowe informacje

Różnice w stosunku do wersji 4

 1. Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących w InstalSystem 5 różni się od podobnych elementów InstalSystem 4, ponieważ:
  • jest obszarem, wewnątrz którego powstają elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca, podobne do tych znanych z wersji 4,
  • nie ma możliwości usuwania poszczególnych elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca w ramach edycji projektu,
  • deklaracja strefy brzegowej jest możliwa wyłącznie dla elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.
 2. Zależnie od umiejscowienia w pomieszczeniu, dostępna jest na jednym z dwóch zakresów edycji:
  • Podł./Ścienne,
  • Sufitowe.