BIM - Interpretacja elementów IFC na elementy konstrukcji pakietu InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-04-22


Opis

Pakiet InstalSystem 5 wyposażony jest w szereg funkcji i narzędzi pozwalających na interpretację wybranych elementów konstrukcji modelu IFC (tj.: ifcBeam, ifcBuildingElementProxy, ifcColumn, ifcCurtainWall, ifcDoor, ifcFooting, ifcOpeningElement, ifcRoof, ifcSlab, ifcWall, ifcWindow, ifcPlate i inne) na natywne elementy konstrukcyjne InstalSystem 5, tj.: Ściana (wraz z elementem Otwór w ścianie), Ściana kurtynowa, Okno (w tym Okno dachowe), Drzwi, Dach, Strop (wraz z elementem Otwór w stropie). Tak zinterpretowane elementy konstrukcji mogą być dalej wykorzystane podczas pracy nad zakresem Obliczenia cieplne budynku czy przy wyborze opcji Dokonuj obliczeń świadectw CE, a dalej do zaprojektowania instalacji dowolnego typu.
Funkcje interpretujące elementy grupują je odpowiednio po typie konstrukcji:

 • Interpretuj ściany z pliku IFC - Tworzy ściany konstrukcyjne po wcześniejszym zaznaczeniu obiektów reprezentujących ściany z pliku IFC
 • Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC - Tworzy okna, drzwi i otwory w ścianie po wcześniejszym zaznaczeniu właściwych obiektów pliku IFC (wymagana wcześniejsza interpretacja ścian)
 • Interpretuj dachy z pliku IFC - Tworzy dachy wraz z krawędziami po wcześniejszym zaznaczeniu właściwych obiektów z pliku IFC
 • Interpretuj stropy z pliku IFC - Tworzy stropy wraz z otworami po wcześniejszym zaznaczeniu właściwych obiektów z pliku IFC.

Dodatkowo podczas wykonywania interpretacji użytkownik jest wspierany przez standardowe narzędzia pomocne w procesie projektowania w oparciu o model IFC w pakiecie InstalSystem 5, tj.:

 • okno Wyszukaj
 • okno Przeglądarka projektu
 • okno Tabela danych
 • okno Edytor 2D i Widok 3D.

Wykorzystanie powyższych narzędzi i sposób nawigacji po modelu IFC został dokładnie opisany w: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.
Przed wykonaniem interpretacji konstrukcji budynku na elementy konstrukcji InstalSystem 5, należy utworzyć układ kondygnacji na podstawie modelu IFC.
Więcej informacji na ten temat: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Ikony operacji pozwalających na interpretację elementów IFC na elementy konstrukcji InstalSystem 5 dostępne są w oknie Edytor 2D oraz Widok 3D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład dla aktywnego zakresu edycji Podkład. Każda z funkcji posiada odrębną ikonę na pasku narzędzi.
  1. Operacje interpretacji elementów IFC na elementy konstrukcji.

Przykład użycia

Interpretacja elementów konstrukcji z modelu IFC - informacje ogólne

Zaznaczanie elementów do interpretacji

 • Przed wywołaniem funkcji interpretacji należy zaznaczyć elementy, które mają jej podlegać. Zaznaczenia można dokonać za pomocą:
 • Elementy mogą być interpretowane pojedynczo lub grupowo. Przykładowo: zaznaczenie danej grupy ścian ifcWall i wybranie funkcji Interpretuj ściany z pliku IFC stworzy natywne elementy Ściana z wszystkich elementów ifcWall przynależnych do zaznaczonej grupy.
  2. Zaznaczanie grupy elementów przy pomocy okna Wyszukaj.

 • Elementy odznaczone w oknie Przeglądarka projektu poza tym, że są niewidoczne w oknach Edytor 2D i Widok 3D, nie podlegają również interpretacji. Działanie tego mechanizmu może zostać wykorzystane do ukrycia całej infrastruktury (murków, ogrodzenia, drogi), która zawiera elementy zbędne w interpretacji w aspekcie dalszej pracy z projektem lub w przypadku gdy część z elementów ma zostać interpretowana w dalszej kolejności, np. interpretowanie elementów konstrukcji kondygnacja po kondygnacji.

Edycja konstrukcji powstałej w wyniku interpretacji modelu

 • Natywne elementy konstrukcji InstalSystem 5 po wykonaniu operacji interpretacji tworzone są na zakresie Konstrukcja i istnieją równolegle (jednocześnie) z elementami modelu IFC na zakresie Podkład. Poprzez odpowiednie ustawienie trybu widoczności zakresów np. Niewidoczny, gdy nieaktywny lub Widoczny, gdy nieaktywny (tylko krawędzie) może ustawić widok modelu IFC obok widoku elementów natywnych konstrukcji w zależności od aktualnych potrzeb projektowych.
  3. Ustawienia trybów widoczności zakresów.

 • Na zakresie Konstrukcja elementy powstałe w wyniku interpretacji modelu IFC mogą być dowolnie modyfikowane: przesuwane, usuwane, mieć zmieniane dane w oknie Tabela danych.
  Uwaga: Elementy modelu IFC (na zakresie Podkład) nie mogą być modyfikowane/usuwane. Mogą być natomiast ukrywane (w oknie Przeglądarka projektu), a modele mogą być usuwane w całości i/lub zastępowane swoimi nowszymi wersjami. Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.
 • Konstrukcja utworzona w oparciu o model IFC może być uzupełniona o ręcznie wstawione elementy z dostępnych narzędzi dla zakresu edycji Konstrukcja. Elementy te posiadają funkcję AUTO do aktualnie wczytanego do projektu modelu IFC. Pozwala to na podejście do tworzenia konstrukcji budynku w najbardziej efektywny sposób dostosowany do jakości zaimportowanego modelu IFC:
  • Konstrukcja może zostać przygotowana w pełni przy użyciu funkcji automatyzujących proces jej tworzenia.
  • Konstrukcja może zostać przygotowana w sposób hybrydowy - część elementów zostaje zintnerpretowana automatycznie przy użyciu odpowiednich funkcji programu, a pozostała część zostaje wstawiona ręcznie.
  • Konstrukcja zostaje przygotowana bez użycia funkcji automatyzujących, a model IFC wczytany do projektu wykorzystany tak samo jak klasyczny Podkład DWG/DXF.

Interpretacja ścian

 • Po wykonaniu operacji Interpretuj ściany z pliku IFC należy przejść na zakres edycji Konstrukcja i dokładnie przeanalizować utworzony układ elementów Ściana.

 • W razie potrzeby dokonać korekty elementów ręcznie, bądź z wykorzystaniem operacji Korekta geometrii ścian. Więcej informacji na ten temat: Korekta geometrii ścian.
  Problemy, które mogą pojawić się w utworzonym układzie elementów Ściana wynikają z faktu, że ściany interpretowane są z zachowaniem geometrii, położenia i kształtu zgodnie z zapisem w modelu IFC, co nie zawsze jest w pełni zgodne z metodyką tworzenia konstrukcji budynku w pakiecie InstalSystem 5. Do najczęściej spotykanych sytuacji, w których należy zastosować operację Korekta geometrii ścian z włączoną funkcją Regeneracja połączeń ścian należą:
  • Ściany krzyżujące się - jeżeli ściany w modelu IFC zostały zdefiniowane w ten sposób, że się krzyżują, wykonanie operacji, spowoduje grupową zamianę wszystkich takich połączeń w połączenia elementów Ściana, które są poprawnie obsługiwane przez Obliczenia struktury budynku.
  • Ściany styczne, połączone równolegle dłuższą krawędzią ze sobą - w przypadku występowania tak zdefiniowanych elementów w modelu IFC, najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie ścian stycznych z interpretacji i ręczne ich uzupełnienie lub zmienienie grubości ścian. Jeżeli ściany styczne nie zostały odznaczone przed interpretacją, wywołanie operacji spowoduje zamianę ścian stycznych w jeden element Ściana o odpowiedniej grubości.
  • Ściany, które położeniem w zakresie rzędnej Z zaczynają się lub kończą mniej niż 5cm od rzędnej górnej krawędzi dolnego stropu lub dolnej krawędzi górnego stropu - takie "niedosunięte" ściany mogą spowodować, w dalszym etapie projektowania, brak rozpoznania elementu typu Pomieszczenie Automatyczne. W wyniku działania operacji wszystkie ściany, których dolna lub górna krawędź posiada mniej niż 5cm do rzędnych stropu zostaną "dosunięte" do stropów, tak aby utworzyć zamkniętą bryłę pomieszczenia.
  • Ściany, które zawierają się w innej ścianie - po wywołaniu operacji zostaną grupowo usunięte. Dotyczy to głównie elementów, które trudno było wyłączyć z widoczności przed ich interpretacją i zostały nadmiarowo zinterpretowane.

Interpretacja stropów

Koncepcja użycia ifcSlab w wielu modelach IFC sprawia, że ilość zinterpretowanych elementów Strop jest zbyt duża i utrudnia dalszą pracę nad projektem. Operację Interpretuj stropy z pliku IFC należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących wytycznych:

 • Wyłączyć z interpretacji (w oknie Przeglądarka projektu) elementy typu stopień, krawężnik, szczegół architektoniczny, które zostały zdefiniowane w modelu IFC jako ifcSlab.
 • Podczas operacji program interpretuje wszystkie otwory w stropie z modelu IFC. W sytuacji gdy otworów jest bardzo dużo, mogą one uniemożliwić poprawne rozpoznanie elementów Pomieszczenie Automatyczne. Należy zatem takie otwory usunąć i uzupełnić według realnych potrzeb dla zakresu Obliczenia cieplne budynku. Innym sposobem jest odznaczenie checkboxa w polu Otwory aktywne w oknie Tabela danych elementu Strop i wykonanie Obliczenia struktury budynku.
  4. Otwory aktywne w elemencie Strop.

 • W przypadku, gdy płyta stropowa w modelu IFC została zdefiniowana z kilku warstw elementów ifcSlab należy do interpretacji wybrać tylko jedną warstwę płyty, a po operacji Interpretuj stropy z pliku IFC w razie potrzeby skorygować kształt elementu Strop przy pomocy hotpointów i zmienić jego dane w oknie Tabela danych elementu Kondygnacja (pola Grubość dolnego stropu i Grubość górnego stropu).
  5. Ustawienia grubości elementu Strop.

 • Płyty stropowe zdefiniowane w modelu IFC jako styczne ze sobą wieńce naścienne i płyty właściwe o tej samej grubości w wyniku działania operacji są interpretowane jako osobne elementy Strop. Jeżeli jest zachowana styczność i ta sama grubość stropów program poprawnie rozpozna na dalszym etapie element Pomieszczenie Automatyczne. W przypadku gdy składowe elementu ifcSlab są różnej grubości lub nie stykają się ze sobą, należy do interpretacji wybrać tylko jeden z elementów, a następnie zmodyfikować jego kształt i dane.
 • Po interpretacji elementów konstrukcji z modeli, w których ifcSlab dochodzi tylko do wewnętrznych krawędzi ścian program poprawnie rozpoznaje elementy Pomieszczenie Automatyczne. Natomiast jeżeli występują szczeliny pomiędzy ifcWall i ifcSlab należy po operacji interpretacji wykonać korektę kształtu elementu Strop zgodnie z zewnętrznym obrysem budynku.

Interpretacja dachów

 • Jeżeli w modelu IFC Dach został zdefiniowany jako wiele obiektów typu ifcRoof lub ifcSlab, o tej samej grubości i stycznych do siebie program w wyniku działania operacji Interpretuj dachy z pliku IFC utworzy wiele elementów typu Dach.

Interpretacja okien, drzwi i otworów

 • Przed wykonaniem operacji Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC należy w pierwszej kolejności wykonać interpretację ścian, stropów i dachów z modelu IFC oraz Obliczenia struktury budynku, które powinny zostać zakończone poprawnym utworzeniem elementów Pomieszczenie Automatyczne. Dopiero po tym etapie należy przejść do interpretacji elementów Okno (w tym Okno dachowe), Drzwi czy Otwór w ścianie.

 • W sytuacji gdy zakres rzędnych elementu Ściana nie pokrywa się z rzędną interpretowanego obiektu ifcWindow / ifcDoor należy ręcznie zmodyfikować element Ściana zmieniając w oknie Tabela danych wartości w polu Przesunięcie dolnej krawędzi lub Przesunięcie górnej krawędzi.
 • Obiekty typu Okno dachowe w modelu IFC często są zapisane jako ifcBuildingElementProxy. Funkcja Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC zamieni taki obiekt na właściwy element jeżeli zostanie on odpowiednio zaznaczony.
  6. Okno dachowe jako obiekt ifcBuildingElementProxy w modelu IFC.

Dodatkowe informacje

Tolerancja w interpretacji elementów z modelu IFC

 • Program jest przygotowany na wypadek błędnego zamapowania obiektów w modelu zaimportowanym do projektu. Jeżeli użytkownik ma świadomość, jaki docelowy element symbolizuje obiekt IFC, może nadal z powodzeniem wykorzystywać zautomatyzowane funkcje interpretacji elementów.
  Przykładowo: zaznaczenie elementu ifcSlab i wybranie funkcji Interpretuj dachy z pliku IFC stworzy natywny element Dach (a nie Strop).