BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-04-06


Opis

Aby poprawnie rozpocząć integrację modelu/modeli IFC zaimportowanego do programu ze środowiskiem projektowym InstalSystem 5 należy utworzyć kondygnacje (arkusze robocze) bazujące na kondygnacjach w plikach IFC. Ze względu na specyfikę projektów/modeli IFC w programach architektonicznych i ich złożoność, kondygnacje lub stropy mogą nie być tożsame z naszymi celami projektowymi – stąd w programie dostępne są różne metody tworzenia kondygnacji z zaimportowanego modelu IFC:

 • z wykorzystaniem funkcji: Utwórz kondygnacje z pliku IFC
 • z wykorzystaniem funkcji: Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC
 • ręczne utworzenie kondygnacji w oknie Zarządzanie kondygnacjami.

Pełne możliwości wymienionych narzędzi zaprezentowano w przykładach użycia.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Ikony funkcji Utwórz kondygnacje z pliku IFC oraz Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC są dostępne w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład dla aktywnego zakresu edycji Podkład.
  1. Tworzenie kondygnacji z modelu IFC.

 • Zarządzanie kondygnacjami dostępne jest w oknie Dane ogólne w sekcji Budynek i jego otoczenie.
  2. Zarządzanie kondygnacjami.

Przykład użycia

Analiza struktury modelu z pliku IFC

Wybór sposobu interpretacji kondygnacji na podstawie wczytanego do programu modelu IFC powinien być poprzedzony analizą jego struktury. W tym celu należy skorzystać z okna Przeglądarka projektu dla aktywnego zakresu Podkład i przejrzeć model pod kątem ilości kondygnacji i struktury elementów przypisanych do kolejnych ifcBuildingStorey. Na tym etapie warto również rozważyć czy wszystkie kondygnacje widoczne w modelu IFC są potrzebne z punktu widzenia obliczeń cieplnych czy projektowanej instalacji. Więcej informacji na ten temat: Podgląd struktury IFC za pomocą przeglądarki projektu.

3. Struktura modelu IFC w oknie Przeglądarka projektu.


Kondygnacje z pliku IFC

Dla modeli IFC, w których struktura kondygnacji i przypisanie elementów konstrukcji są zgodne z logiką pakietów InstalSystem 5 zaleca się użycie funkcji Utwórz kondygnacje z pliku IFC, która Automatycznie tworzy układ kondygnacji na podstawie obiektów IfcBuildingStorey z pliku IFC. W wyniku działania operacji, dla każdego ifcBuildingStorey tworzony jest w projekcie jeden element Kondygnacja. Wszystkie utworzone przy użyciu funkcji kondygnacje są widoczne w oknie Zarządzanie kondygnacjami, a ich dane (tj. Rzędna kondygnacji czy Wysokość kondygnacji) pochodzą z pliku IFC.
Utwórz kondygnacje z pliku IFC zadziała prawidłowo w sytuacjach, gdy:

 • Do projektu został wczytany jeden model IFC.
 • Kondygnacje z formatu IFC swoją logiką pokrywają się z elementami Kondygnacja w InstalSystem 5, tzn. są utworzone jedna nad drugą oraz elementy budynku są odpowiednio przypisane do kondygnacji.
 • W pliku IFC dach jest utworzony na osobnej dedykowanej mu kondygnacji ifcBuildingStorey.
 • W modelu pochodzącym z IFC znajdują się elementy konstrukcji przypisane do danej kondygnacji ifcBuildingStorey, ale wychodzą one poza jej zakres np. ściany obejmujące swoim zakresem wiele kondygnacji.

Kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC

Jeżeli struktura kondygnacji w modelu IFC nie jest spójna z logiką budynku w programie InstalSystem 5, należy utworzyć kondygnacje za pomocą narzędzia Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC.
W pierwszym kroku w oknie Przeglądarka projektu dla aktywnego zakresu Podkład należy zaznaczyć poziome przegrody konstrukcyjne (stropy i dachy) z zaimportowanego do programu modelu IFC, a następnie wywołać operację. Aby arkusze robocze odpowiadające kolejnym kondygnacjom zostały poprawnie utworzone, należy wskazać wszystkie elementy konstrukcyjne ifcSlab/ifcRoof stanowiące górną i dolną granicę dla poszczególnych kondygnacji.
Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC zadziała prawidłowo w sytuacjach, gdy:

 • Do projektu zostało zaimportowanych wiele modeli IFC ze zdefiniowanymi kondygnacjami.
 • W modelu IFC są zdefiniowane kondygnacje, do których zostały przypisane tylko elementy architektury otoczenia lub inne kondygnacje niepotrzebne w celu utworzenia modelu cieplnego lub zaprojektowania instalacji.
 • W modelu IFC występują przesunięcia kondygnacji (półkondygnacje).

Po wykonaniu operacji utworzone w projekcie elementy Kondygnacja posiadają dane dziedziczone z modelu IFC:

 • Rzędna kondygnacji Hk - rzędna górnej krawędzi elementu ifcSlab stanowiącego dolną granicę kondygnacji
 • Wysokość kondygnacji ho - odległość między górną a dolna krawędzią elementów ifc ograniczających daną kondygnację
 • Grubość górnego stropu dstr - grubość elementu ifcSlab/ifcRoof stanowiącego górną granicę kondygnacji
 • Grubość dolnego stropu dstr,d - grubość elementu ifcSlab stanowiącego dolną granicę kondygnacji
 • Rzędna szczytu dachu - dla ostatniej kondygnacji w ciągu rzędna górnej krawędzi elementu ifcSlab/ifcRoof.

Ręczne tworzenie kondygnacji w oknie Zarządzanie kondygnacjami na podstawie modelu IFC

Jeżeli wyżej wymienione operacje nie pozwalają na poprawne utworzenie elementów Kondygnacja należy utworzyć kondygnacje ręcznie w oknie Zarządzanie kondygnacjami.
Więcej informacji na ten temat: Tworzenie kondygnacji.
Wskazówka: Podczas tworzenia kondygnacji można wspomóc się alternatywnym oprogramowaniem w celu odczytania składowych kondygnacji np. za pomocą darmowego narzędzia BIMVision.


Dodatkowe informacje

Wczytanie wielu modeli IFC do projektu

W sytuacji, gdy istnieje potrzeba wczytania do projektu wielu modeli IFC należy w pierwszej kolejności wczytać główny/bazowy model IFC zawierający strukturę budynku i na jego podstawie zinterpretować potrzebne elementy Kondygnacja, a dopiero potem wczytać kolejne modele IFC (np. zawierające instalacje czy elementy architektury otoczenia).

Ograniczenie widoku modelu IFC

Po zinterpretowaniu kondygnacji z modelu IFC przez rozpoczęciem dalszej pracy z projektem warto skorzystać z funkcji: W widoku 2D tylko elementy z zakresu kondygnacji, która dostępna jest w oknie Tabela danych dla zaznaczonego w oknie Przeglądarka projektu modelu IFC. Po włączeniu funkcji na arkuszu roboczym prezentowane są tylko elementy IFC zgodne z zakresem rzędnych kondygnacji.

4. W widoku 2D tylko elementy z zakresu kondygnacji.Modyfikacja kondygnacji utworzonych na bazie modelu IFC

W programie istnieje możliwość edycji danych dla elementów Kondygnacja zinterpretowanych na podstawie modelu IFC. Po utworzeniu kondygnacji należy przejść do okna Zarządzanie kondygnacjami, zweryfikować oraz jeśli potrzeba zmienić dane dla każdego elementu Kondygnacja.
Ze względu na specyfikę i złożoność projektów/modeli IFC tworzonych w programach architektonicznych, kondygnacje lub stropy mogą nie być tożsame z naszymi celami projektowymi. Przykładowo, gdy w modelu IFC elementy ifcSlab ograniczające zakres kondygnacji składają się z kilku warstw elementów, należy zaznaczyć jedną warstwę stropu ifcSlab (np. górną), a po wywołaniu operacji: Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC, przejść do okna Zarządzanie kondygnacjami i zmienić wartość w polu Grubość górnego stropu/Grubość dolnego stropu na sumę grubości wszystkich warstw elementów ifcSlab.

Ponowne użycie funkcji tworzących kondygnacje

Podczas pracy nad projektem istnieje możliwość ponownego wywołania funkcji tworzących kondygnacje na podstawie zaimportowanego modelu IFC:

 • Utwórz kondygnacje z pliku IFC - każde ponowne wywołanie operacji spowoduje nadpisanie kondygnacji widocznych w oknie Zarządzanie kondygnacjami kondygnacjami utworzonymi na podstawie wczytanego do projektu modelu IFC.
 • Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC - każde ponowne wywołanie operacji powoduje otwarcie okienka dialogowego z pytaniem: :
  • Wybranie opcji Tak - powoduje nadpisanie kondygnacji widocznych w oknie Zarządzanie kondygnacjami na kondygnacje zinterpretowane na podstawie wczytanego do projektu modelu IFC.
  • Wybranie opcji Nie - powoduje utworzenie kolejnego elementu nie naruszając układu ciągów istniejących w projekcie.