BIM - Eksport danych instalacji i konstrukcji z projektu do modeli IFC

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-04-19


Opis

Eksport BIM z pakietu InstalSystem 5 jest oparty o format IFC4, a wyeksportowany model może być w dalszym kroku edytowany przez zewnętrzne oprogramowanie takie jak np. Allplan, ArchiCad, BricsCAD, DDS-CAD, Revit i inne. Eksport jest wykonywany w oparciu o model 3D i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART.
InstalSystem 5 umożliwia eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresów: Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe oraz konstrukcji budynku. Eksport modeli IFC może odbywać się w sposób iteracyjny zgodnie z procesem BIM. Nie jest wymagane przeliczenie pliku, aby uzyskać model IFC (dane dotyczące elementów mogą być niepełne). Takie podejście umożliwia przyspieszenie procesu projektowego na dużych modelach, skupienie się na wybranej jego części oraz wydajniejsze przetwarzanie mniejszych plików między uczestnikami procesu BIM i szybką wymianę danych dla określonego etapu prac. Podczas operacji eksportu użytkownik może wskazać, które elementy z projektu mają zostać wyeksportowane oraz ile wynikowych modeli IFC ma zostać utworzonych.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Ikona operacji Eksport pliku IFC jest dostępna w oknie Edytor 2D oraz Widok 3D na pasku Narzędzia główne w sekcji Wydruk i eksport dla aktywnego zakresu edycji Wydruk.
  1. Eksport pliku IFC

Przykład użycia

Eksport pliku IFC

W oknie Eksport pliku IFC możliwe jest włączenie eksportu lub wyłączenie z eksportu etykiet elementów, precyzyjne ustalenie zakresu eksportowanych elementów, określenie podstawowych danych o eksportowanym modelu/modelach IFC, wybór arkuszy podlegających eksportowi oraz ustalenie liczby wynikowych plików IFC.
Eksport pliku IFC, w zależności od potrzeb projektowych, może być wykonany na każdym etapie pracy z projektem, nie jest konieczne wcześniejsze przeliczenie pliku. Po wywołaniu operacji pojawia się okno, w którym należy ustawić najważniejsze parametry dla operacji:

 • Arkusz roboczy - w liście prezentowane są wszystkie dostępne w projekcie arkusze robocze (kondygnacje), które można dowolnie zaznaczać lub odznaczać w zależności od zapotrzebowania i danego etapu projektowego w procesie BIM.
 • Plik wynikowy – w liście prezentowana jest ilość, nazwa oraz miejsce lokalizacji zapisu pliku do formatu IFC4. Za pomocą strzałek można tworzyć kolejne pliki wynikowe. Jeden arkusz może tworzyć jeden plik wynikowy lub przynależeć do pliku zawierającego wiele arkuszy roboczych.
 • Zapamiętaj w ustawieniach programu - zaznaczenie powoduje zapamiętanie ostatnich ustawień w oknie Eksport pliku IFC przy jego kolejnym otwarciu.

Eksport etykiet do modelu IFC

 • Zaznaczenie pola Eksportuj etykiety do pliku IFC powoduje wyeksportowanie etykiet elementów instalacji/konstrukcji wraz z modelem IFC4 jako elementy graficzne ifcAnnotation. Jest to sposób na uzupełnienie modelu IFC o dodatkowe informacje w postaci etykiet i zawartych w nich informacji. Etykiety w razie potrzeby można przypisać do dowolnego elementu, który może zostać usunięty, zmodyfikowany bądź ukryty przez innego uczestnika procesu BIM w innym oprogramowaniu. W przypadku rozbudowanej zawartości i ilości etykiet elementy ifcAnnotation mogą w znaczący sposób zwiększyć wielkość pliku IFC4 i czas jego eksportu.
  2. Eksportuj etykiety do pliku IFC

Wybór warstw elementów do eksportu

 • InstalSystem 5 pozwala w pełni kontrolować zakres obiektów eksportowanych do formatu IFC4. W liście pola Warstwy elementów obiekty dostępne do eksportu zostały przyporządkowane odpowiednim zakresom.
  Mechanizm zaznaczania obiektów/zakresów identyfikuje obiekty należące do więcej niż jednego zakresu (np. zaznaczenie zakresu Wodociąg spowoduje zaznaczenie odbiorników należących do zakresu Kanalizacja nawet w przypadku braku konfiguracji obejmującej zakres Instalacje kanalizacyjne). Natomiast nie ma możliwości zaznaczenia elementów, które nie wchodzą w aktualnie dostępną konfigurację licencji w zakresie eksportu do IFC4 (z wyjątkiem sytuacji opisanej wyżej).
  3. Wybór obiektów do eksportu do modelu IFC

Eksport danych o projektancie i firmie

 • Wraz z wybranymi obiektami podczas eksportu automatycznie propagowane są informacje z pól: Nazwa i Firma dostępnych w oknie Dane ogólne w sekcji Projektant. Po zmianie ikony stanu na ołówek można zmienić dane do eksportu bądź je usunąć. Informacje są umieszczone odpowiednio w polach IfcPerson oraz IfcOrganization.
  4. Projektant w oknie Eksport pliku IFC

Parametry wyeksportowanych elementów do modelu IFC

Wszystkie elementy wyeksportowane z programu InstalSystem 5 oprócz swojej reprezentacji geometrycznej (identycznej jak w modelu 3D) posiadają uzupełnione następujące parametry:

 • Unikalny identyfikator GUID,
 • ifcEntity - prezentujący nazwę elementu właściwie rozpoznawaną w innych programach, zgodną z definicją BuildingSmart (np. ifcPipeSegment w wyeksportowanych pliku IFC reprezentuje element Działka),
 • Pole Name - zawierające nazwę elementu użytą w programie InstalSystem 5 wraz z wartością w polu Symbol (np. Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 1),
 • Pole Description - zawierające szczegółowy opis elementu, który pozwala jednoznacznie określić dany element (np. element Grzejnik posiada opis: Typ: PV11_300 1600 mm (GRZEJNIKI NEUTRALNE); Wielkość: 300×1600×60),
 • Elementy: Budynek, Pomieszczenie, Działka, Pion, Przyłącze, Pętla, Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, Zawór (dla zakresów: Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe) są eksportowane wraz z numerem katalogowym danego elementu jeżeli taki kod katalogowy zawierają.
 • Wszystkie elementy są eksportowane wraz z numerem katalogowym danego elementu jeżeli taki kod katalogowy zawierają.

Wraz z rozwojem oprogramowania InstalSystem 5 planowana jest dalsza parametryzacja elementów wyeksportowanych z programu.

Dodatkowe informacje

Elementy wyłączone z eksportu

Z możliwości eksportu do pliku IFC są wyłączone elementy InstalSystem 5 nie mające swojej wizualizacji w modelu 3D, tj.:

 • Izolacja - otuliny izolacyjne rur, łupiny izolacyjne rozdzielaczy, łupiny izolacyjne grup pompowych, łupiny izolacyjne armatury.
 • Kształtki - dla zakresów Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe.
  Uwaga! Kształtki dla zakresu Instalacje kanalizacyjne są eksportowane, jeżeli w oknie Dane ogólne w sekcji Opcje rysowania dla pola Wizualizacja kształtek kanaliz. W widoku 3D została wybrana opcja: Realistyczny.

Dalsze przetwarzanie modeli wyeksportowanych z pakietu InstalSystem 5

Modele wygenerowane z pakietu InstalSystem 5 mogą uczestniczyć w wymianie danych przez różnego rodzaju platformy służące do wymiany danych oraz informacji pomiędzy uczestnikami procesów projektowych typu CDE (Common data environment). Modele mogą być analizowane i przetwarzane w zewnętrznych programach, przykładowo w poniższych celach:

 • Wykrywania kolizji w celach identyfikacji błędów w modelu BIM i ich raportowania,
 • Scalenia wielu plików w jeden model,
 • Przeglądania i grupowania danych elementów w modelu IFC,
 • Wsparcia w tworzeniu aksonometrii z modelu IFC, dalszego eksportowania modelu IFC do formatu dwg3D (np. za pomocą oprogramowania BricsCAD),
 • Dodawania (w celu poprawy jakości przepływu informacji) komentarzy BCF, które są powiązane z modelem IFC,
 • Dodawania lub usuwania pojedynczych elementów lub ich grup,
 • Przetwarzania modelu na natywne elementy programu (np. program Revit po użyciu darmowej wtyczki Open BIM collaboration pozwala na konwersję rur wyeksportowanych z programu InstalSystem 5 na elementy natywne Revit (rura domyślna), dzięki czemu można przypisać wybrane rodziny rur do tych elementów oraz uzupełnić model o kształtki i izolacje.