Informacje o publikacjach InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu INFORMACJE O PRODUKCIE
Ostatnia aktualizacja 2021-06-17


WYDANIE Rev. 21.2 (planowana data publikacji 21.07.2021*)

* Planowana data publikacji może ulec zmianie. Informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi zobowiązania InstalSoft do wykonania publikacji w tym terminie

WYDANIE Rev. 21.1

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 21.0


Moduł bazowy

 • Możliwość ograniczenia zakresu widocznych kondygnacji w widoku 3D do tych, na których znajdują się zaznaczone elementy
 • Szybkie przełączanie widocznych kondygnacji w widoku 3D
 • Pomiar odległości w widoku 3D (aby wynik był poprawny, należy ustawić widok na jeden z prostopadłych do płaszczyzn układu współrzędnych)
 • Możliwość ustawienia stylu tła w widoku 3D (Ustawienia programu - Wygląd ekranu)
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • możliwość zastąpienia ścian elementu Lukarna ścianami budynku w celu odpowiedniego zamodelowania jej podprzegród
  • zablokowanie możliwości przesuwania ścian elementu Lukarna generowanych automatycznie
  • poprawę wizualizacji ścian elementu Lukarna w oknie Edytor 2D, co ułatwia zmianę ich grubości
 • Usprawnienia funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy poprzez:
  • redukcję ilości generowanych w szeregu ścian o podobnej grubości
  • poprawę generowania się ścian i połączeń między nimi
  • generację jednokondygnacyjnych ścian dla wielokondygnacyjnego elementu Obrys budynku, co ułatwia kopiowanie kondygnacji powtarzalnych
 • Usprawnienia ręcznego podziału ściany konstrukcyjnej w układzie poziomym i pionowym w ramach danej kondygnacji, co pozwala na analogiczny podział przegród cieplnych
 • Udoskonalenie funkcji rysowania i łączenia elementów Działka, Para działek
 • Udoskonalenie funkcji Sprawdź połączenia
 • Funkcja Generuj rozwinięcie działa osobno dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe
 • Rozróżnienie ikony Generuj rozwinięcia na wstążce dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe
 • Łatwiejszy dostęp do arkuszy Automatyczne rozwinięcie instalacji poprzez wydzielenie osobnej gałęzi dla arkuszy z rozwinięciami z podziałem na zakresy projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe.
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie dla wariantów dostępnych dla elementu Punkt startowy w polu Prezentowane na rozwinięciu
 • Poprawa wydajności programu poprzez przyspieszenie operacji Generuj rozwinięcie
 • Aktualizacja katalogów produktów

IFC (BIM) import bazowy

 • Nowy tryb widoczności zakresu edycji o nazwie: Widoczny, gdy nieaktywny (tylko krawędzie). Wyświetla widok krawędziowy modelu IFC, ułatwiając dalszą analizę przy interpretacji obiektów IFC na elementy konstrukcyjne wykorzystywane dalej do stworzenia modelu cieplnego
 • Możliwość wyświetlenia obiektu ifcSpace w oknach Edytor 2D oraz Widok 3D, co ułatwia analizę modelu IFC oraz obrysowanie pomieszczeń
 • Nowe kryteria wyszukiwania w oknie Wyszukaj dla zakresu Podkład: ifcSpace, ifcPlate, ifcMember

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Usprawnienia działania funkcji Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC, w przypadku kondygnacji ograniczonej skośnymi dachami

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

 • Nowy moduł umożliwiający eksport do pliku IFC4 konstrukcji budynku zaprojektowanej w InstalSystem 5 (jako Reference View)

(więcej informacji o Reference view: https://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/views/reference-view/index.htm)

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Nowe, dedykowane okno Eksport pliku IFC pozwalające na :
  • eksport lub wyłączenie z eksportu etykiet elementów
  • precyzyjne ustalenie zakresu eksportowanych elementów
  • określenie podstawowych danych o eksportowanym modelu/modelach IFC
  • wybór arkuszy podlegających eksportowi oraz ustalenie ilości wynikowych plików IFC
 • Eksport modeli IFC może odbywać się w sposób iteracyjny zgodnie z procesem BIM
 • Nie jest wymagane przeliczenie pliku, aby uzyskać model IFC (dane dotyczące elementów mogą być niepełne)

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Nowe termostatyczne zestawy przyłączeniowe dla grzejników łazienkowych i dekoracyjnych
 • Nowy element Wylot działki bez przepływu umożliwiający modelowanie działek odpowietrzających i spustowych zakończonych wolnym wylotem
 • Wizualizacja 3D wariantów typu podłączenia dla elementu Odbiornik podczas deklaracji danych w oknie Tabela danych

Straty ciepła

 • Nowy typ przegrody Ściana dylatacyjna
 • Element Pomieszczenie wraz z jego etykietą jest widoczny również na zakresie OZC(T)

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Szczegółowy wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
 • Możliwość kopiowania zdefiniowanych systemów technicznych oraz urządzeń pomocniczych wraz z ich danymi na poziomie danych domyślnych stref oraz na poziomie danych poszczególnych stref
 • Wybrany poprzednio wariant systemu technicznego lub urządzenia pomocniczego jest podświetlony po ponownym rozwinięciu tabeli
 • Po ustawieniu kursora myszy na dane pole wyświetlany jest hint z opisem wariantu systemu technicznego lub urządzenia pomocniczego wybranego w tym polu

Systemy płaszczyznowe

 • Nowy typ Z ogranicznikiem temp. powrotu dla elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących, musi być zasilana z części wysokotemperaturowej przy pomocy działek i nie podlega automatycznemu podziałowi
 • Wartość domyślnego współczynnika przewodzenia ciepła stropu w oknie konstrukcji podłogi grzewczej wynosi 2.1 W/mK, zaś domyślna grubość stropu jest pobierana z danych kondygnacji

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość stosowania rozdzielaczy w sieci cyrkulacji ciepłej wody
 • Nowy element Wylot działki bez przepływu umożliwiający modelowanie działek odpowietrzających i spustowych
 • Element Źródło ma dodatkową daną tekstową Przeznaczenie czynnika (np. woda pitna, woda technologiczna). Informacja ta po obliczeniach jest dostępna w etykietach zasilanych elementów (nie ma wpływu na obliczenia)
 • W oknie Wyszukaj możliwe jest zdefiniowanie kryterium wyszukiwania: Punkt czerpalny umiejscowiony na określonym typie elementu Przybór sanitarny
 • Nowa opcja Osobne rozwinięcia w oknie Tabela danych dla elementu Punkt startowy (Instalacje wodociągowe), dająca możliwość tworzenia osobnych arkuszy Automatyczne rozwinięcie instalacji dla instalacji wody zimnej i dla ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
 • Prezentacja elementów Układ podnoszenia ciśnienia i Zawór mieszający na arkuszach Automatyczne rozwinięcie instalacji

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 20.2

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 20.1

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Nowy przycisk Eksport ŚChE (dostępny na wstążce w grupie Wydruk i eksport) umożliwia eksport świadectwa charakterystyki energetycznej do pliku XML celem jego zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
 • Możliwość weryfikacji spełnienia wymagań dot. izolacyjności cieplnej przegród (U) oraz referencyjnej wartości wskaźnika EP względem WT 2017

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 20.0


Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Nowy moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (obejrzyj film)

IFC (BIM) import bazowy

 • Nowy moduł umożliwiający import modelu budynku (wraz z instalacjami i elementami wyposażenia) z plików IFC (obejrzyj film)
  • Import plików IFC jako niezależny model (dostępny na zakresie edycji Podkład)
  • Wczytywanie modelu IFC do dowolnego projektu (nowego oraz z istniejącą np. strukturą budynku lub instalacją), w tym usuwanie i zastępowanie dotychczasowego modelu (tzw. reimport)
  • Wczytywanie wielu niezależnych modeli do jednego projektu
  • Możliwość precyzyjnego zarządzania modelem, m.in. podgląd pełnej struktury pliku IFC, podgląd właściwości każdego z elementów, ukrywanie i wyszukiwanie elementów za pomocą okna Przeglądarka projektu
  • Wczytywanie modeli IFC zawierających zarówno architekturę, jak i instalacje zaprojektowane i wyeksportowane poprzednio z programu InstalSystem 5 oraz z innych programów
  • Model widoczny zarówno w oknie Edytor 2D (rysowanie jako krawędzie) jak i w oknie Widok 3D (rzeczywisty model)
  • Snapowanie elementów konstrukcyjnych i instalacji rysowanych na rzucie 2D w InstalSystem 5 do obiektów IFC
  • Eksport modeli IFC do formatów DXF/DWG (2D), PDF (2D/3D)

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Nowy moduł umożliwiający interpretację obiektów konstrukcyjnych z pliku IFC na przegrody konstrukcyjne InstalSystem 5 (dalej wykorzystywane m.in. do obliczeń cieplnych budynku) (obejrzyj film)
  • Niezależna interpretacja wybranych kondygnacji na podstawie pliku IFC w celu uzyskania arkuszy roboczych
  • Interpretacja wybranych elementów konstrukcji (ifcBeam, ifcBuildingElementProxy, ifcColumn, ifcCurtainWall, ifcDoor, ifcFooting, ifcOpeningElement, ifcRoof, ifcSlab, ifcWall, ifcWindow i inne) na elementy konstrukcyjne InstalSystem 5 (Ściana (wraz z elementem Otwór w ścianie), Okno, Drzwi, Dach, Strop (wraz z elementem Otwór w stropie)) i wykorzystywane m.in dalej przez moduł Straty ciepła do obliczeń cieplnych budynku
  • Możliwość modyfikacji lub usuwania zinterpretowanych elementów konstrukcji budynku

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej /Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

Moduł bazowy

 • Nowe elementy graficzne: Wielokąt, Łamana, Prostokąt, Elipsa.
 • Nowa funkcja Przesunięcie podkładu umożliwiająca precyzyjne przesunięcie podkładu (o wskazany wektor)
 • Wskaźnik postępu (Spinning wheel) dla operacji Sprawdź połączenia
 • Nowy znacznik (kropka) wyróżniający aktywne Okno
 • Możliwość przerwania obliczeń
 • Poprawa wydajności programu poprzez:
  • Przyspieszenie pracy na dużych podkładach w formatach DWG/DXF
  • Przyspieszenie operacji związanych z obiektami graficznymi
  • Przyspieszenie operacji ZOOM/PAN/ROTATE w oknie Widok 3D
  • Przyspieszenie operacji wstawiania elementów Działka
  • Przyspieszenie operacji odświeżania danych w oknie Dane ogólne
 • Możliwość wykorzystania funkcji Zaznacz wszystko i Zaznacz elementy z obszaru na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji z poziomu okien Wyszukaj i Przeglądarka projektu
 • Możliwość kontroli automatycznie tworzonych jednostek budynku: Wspólna dla całego budynku / Osobne dla kondygnacji
 • Możliwość tworzenia jednostek budynku z poziomu okna Edytor 2D poprzez zaznaczenie wybranych pomieszczeń i wpisanie dla nich wspólnej nazwy w polu Jednostka budynku
 • Sortowanie listy pomieszczeń w oknie Przeglądarka projektu po symbolu pomieszczenia (funkcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na poziomie Jednostka budynku)
 • Nowa funkcja Modelowanie gruntu umożliwiająca modelowanie i graficzną wizualizację powierzchni gruntu o różnym kształcie (w postaci obwiedni budynku jako krzywej na styku gruntu ze ścianami zewnętrznymi) (obejrzyj film)
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • poprawę automatycznie generowanych lukarn na zakresie Konstrukcja
  • poprawną generację ściany wewnętrznej w przypadku, gdy element Lukarna obejmuje dwa lub więcej pomieszczeń
 • Uporządkowanie i poprawa przypisania elementów do warstw po eksporcie rysunku do formatów DWG/DXF
 • Aktualizacja katalogów produktów.

Systemy grzewcze/ Systemy chłodnicze

 • Nowy element: Sprzęgło hydrauliczne, o wielkości wybieranej z katalogu lub dobieranej automatycznie w funkcji przepływu (obejrzyj film)
 • Nowy element: Naczynie wzbiorcze, o wielkości wybieranej z katalogu ręcznie (obejrzyj film)
 • Nowe elementy graficzne (nieobliczane): Manometr i Termometr, proste i kątowe, możliwe do wstawienia na działki na rzucie lub w modelu 3D (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia w oknie Dane ogólne domyślnego typu dla elementu Zawór zwrotny.
 • Możliwość prezentacji wartości Moc uzyskana ogrzewania oraz Moc uzyskana chłodzenia w etykiecie elementu Pomieszczenie. Uporządkowano też nazewnictwo pozostałych wielkości
 • Poprawione i uzupełnione informacje w tabelach: Tabelka rozdzielacza i Wyniki ogólne ogrzewania płaszczyznowego, w przypadku zasilania elementu Grzejnik z rozdzielacza zasilającego Ogrzewanie płaszczyznowe.
 • Nowe opcje w polu Orientacja w oknie Tabela danych elementów Mieszacz / Układ pompowy i Węzeł regulacyjny (obejrzyj film)
 • Możliwość zmiany położenia umownej przedniej części elementu Odbiornik, co wpływa na efekt działania funkcji Generuj rozwinięcie (obejrzyj film)
 • Nowa prezentacja odcinków działek wychodzących z elementu Rozdzielacz na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji- graficzne przesunięcie działek zasilającej i powrotnej względem siebie
 • Wizualizacja 3D orientacji elementów: Rozdzielacz, Mieszacz / Układ pompowy, Węzeł regulacyjny, podczas deklaracji danych w oknie Tabela danych (obejrzyj film)
 • Możliwość wyłączenia wybranych pomieszczeń lub odbiorników z funkcji chłodzenia w instalacjach grzewczo-chłodzących (obejrzyj film)

Dobór grzejników

 • Grzejniki zintegrowane uniwersalne (z podłączeniem z lewej lub z prawej strony) - możliwość wyboru grzejnika uniwersalnego zarówno jako Domyślny typ grzejnika zas. z lewej jak i jako Domyślny typ grzejnika zas. z prawej
 • Zmiana rangi komunikatu "system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki" z Ostrzeżenie na Błąd, pozwalająca na szybszą reakcję na niekompatybilny wybór systemu w polu Domyślny sys. podłączeń grzejnika (zas. z prawej/ z lewej/ ze środka) oraz w polu Domyślne typy rur i izolacji dla Podejście/gałązka w oknie Dane ogólne

Straty ciepła

 • Stała i niezależna od opcji obliczeń widoczność w danych projektu wartości: cwirk budynku oraz Cwirk/A elementu Definicja przegrody
 • Obliczenia zgodnie z normą ÖNORM EN 12831; H 7500-1 mają wszystkie tabele wyników zgodne z tym standardem
 • Możliwość wyboru wartości predefiniowanej dla fh w oknie Tabela danych elementu Pomieszczenie, którego wysokość jest większa od 5m
 • Optymalizacja algorytmu realizującego Obliczenia cieplne budynku, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • poprawne wyznaczanie kubatury pomieszczenia w przypadku, gdy element Lukarna obejmuje 2 lub więcej pomieszczeń
  • poprawę wyznaczania przegród cieplnych na zakresie OZC(T) dla różnych sytuacji projektowych obejmujących lukarny
 • Poprawa algorytmu tworzącego automatycznie przegrody cieplne z elementów konstrukcyjnych
 • Automatyczny podział przegród cieplnych na Ściana zewnętrzna lub Ściana przy gruncie z uwzględnieniem przebiegu krzywej gruntu (nowy element Modelowanie gruntu)

Instalacje wodociągowe

 • Nowy element: Naczynie wzbiorcze, o wielkości wybieranej z katalogu ręcznie (obejrzyj film)
 • Nowe elementy graficzne (nieobliczane) Manometr i Termometr, proste i kątowe, możliwe do wstawienia na działki na rzucie lub w modelu 3D (obejrzyj film)
 • Poprawa algorytmu generującego automatyczne rozwinięcia instalacji
 • Zmiana rangi komunikatu "system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki" z Ostrzeżenie na Błąd, pozwalająca na szybszą reakcję na niekompatybilny wybór systemu w polu System podłączeń punktów czerpalnych oraz w polu Domyślne typy rur i izolacji dla Podejście/gałązka w oknie Dane ogólne

WYDANIE Rev. 19.6

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.5

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.4

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.3

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.2

Moduł bazowy

 • Poprawa krytycznych błędów blokujących funkcję Generuj rozwinięcie
 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.1

Moduł bazowy

 • Możliwość aktualizacji programu InstalSystem 5 bez wymogu praw administratora.
 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.0


Moduł bazowy

 • Poprawa wydajności programu:
  - Szybsza reakcja na grupowe zaznaczanie elementów
  - Płynniejsza praca z włączonym oknem Widok 3D
  - Przyspieszenie operacji: Automatyczne ściany, stropy i dachy oraz Korekta geometrii ścian
 • W przypadku wykrycia w konfiguracji sprzętowej wysokowydajnej karty graficznej (niezintegrowanej z płytą główną lub z procesorem), jest ona ustawiana jako aktywna dla programu InstalSystem 5. Eliminuje to problemy ze stabilnością i wydajnością aplikacji wynikające ze słabszej wydajności karty zintegrowanej
 • Eksportowane przez program pliki PDF mają teraz strukturę wektorową, co pozwoliło znacznie zmniejszyć ich wielkość
 • Oznaczenie frontu niektórych elementów (rozdzielacza, odbiornika, mieszacza) na rzucie - ułatwia uzyskanie poprawnego automatycznego rozwinięcia instalacji
 • Automatyczne generowanie dachów płaskich (obejrzyj film)
 • Wsparcie tworzenia struktury budynku i projektowania instalacji w budynkach z wieloma ciągami kondygnacji (z wzajemnie przesuniętymi poziomami stropów) poprzez (obejrzyj film):
  - Możliwość wyświetlenia elementu Obrys budynku na innym ciągu kondygnacji (nowe pole Pokazuj na innych ciągach). Pozwala to na poprawne wygenerowanie kompletu przegród konstrukcyjnych (ścian i stropów) po wywołaniu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy
  - Możliwość podziału elementu Strop i szybkiej konwersji w element Dach
  - Możliwość łączenia fragmentów instalacji na różnych ciągach za pomocą elementu Pion (z opcją Pokazuj na innych ciągach i możliwością ukrycia elementu Pion na wydruku)
  - Wydruk na jednym arkuszu dwóch kondygnacji, za pomocą pola Dodatkowa kondygnacja dostępnego dla elementu Strony wydruku
 • Element Otwór w ścianie otrzymał możliwość łączenia pomieszczeń poprzez nowe pole Łącz pomieszczenia, dostępną w oknie Tabela danych (obejrzyj film)
 • Rozszerzone opisy działania poszczególnych funkcji na wstążce dla zakresu Konstrukcja (obejrzyj film)
 • Prezentacja kodów katalogowych produktów na etapie edycji danych ogólnych i danych elementów (obejrzyj film)
 • Standardowo prezentowane w wydrukach tabelarycznych logo producenta dystrybuującego daną wersję firmową pakietu InstalSystem 5 może być zastąpione przez logo użytkownika, np. biura projektowego (obejrzyj film)
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji: reorganizacja kolejności sekcji i pól w Tabela danych elementu Punkt startowy
 • Aktualizacja katalogów produktów.

Systemy grzewcze / Systemy chłodnicze

 • Nowe elementy: Rozdzielacz pojedynczy, działka Bez przepływu, Zawór bezpieczeństwa
 • Element Odbiornik uzyskał możliwość definiowania domyślnej odległości od podłogi, osobno dla każdej kondygnacji
 • Elementy Mieszacz / Układ pompowy i Węzeł regulacyjny:
  - zostały rozdzielone i uzyskały osobne ikony, filtry katalogowe i możliwość definiowania stylu
  - wprowadzono możliwość wyboru stopnia szczegółowości prezentacji tych elementów na poszczególnych widokach: 2D, 3D i Rozwinięciu (obejrzyj film)
  - wprowadzono możliwość niezależnego od modelu instalacji definiowania wymiarów tych elementów na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji (obejrzyj film)
  - Nowe pola: Domyślna szerokość mieszacza / węzła regulacyjnego i Domyślna wysokość mieszacza / węzła regulacyjnego w Tabela danych elementu Punkt startowy dają możliwość zdefiniowania domyślnych wymiarów tych elementów na danym arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji

Straty ciepła

 • Obliczenia obciążenia cieplnego budynku zgodnie z ÖNORM EN 12831+H-7500-1
 • Optymalizacja algorytmu realizującego Obliczenia cieplne budynku, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń

Systemy płaszczyznowe

 • Rozdzielacze dwuparametrowe, integrujące część wysoko- i niskoparametrową oraz zestaw mieszający (obejrzyj film)
 • Nowy szablon tabelki rozdzielacza, dedykowany do systemów przemysłowych
 • Nowa opcja Ukryj systemy automatyki z katalogów innych niż rozdzielacz
 • Przyspieszenie etapu obliczeń dot. optymalizacji temperatury zasilania, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń

Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych

 • Trójdrogowe zawory mieszające, redukujące temperaturę ciepłej wody (obejrzyj film)

WYDANIE Rev. 18.5

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 18.4

Systemy chłodnicze

 • Poprawiono sposób wyznaczania ciepła właściwego medium wypełniającego instalację.

WYDANIE Rev. 18.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 18.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 18.0


Moduł bazowy

 • Zmiana architektury programu na 64-bitową. Oznacza to możliwość wykorzystania całej dostępnej pamięci RAM komputera. Poprzednie publikacje, które były w architekturze 32-bitowej, mogły wykorzystać tylko 4GB pamięci RAM.
 • Poprawa wydajności programu:
  - szybsza reakcja na przełączanie między dwoma elementami typu Arkusz roboczy
  - szybsze ładowanie zawartości Widok 3D
  - szybsze otwieranie plików zawierających Podkład DWG/DXF
  - skrócony czas Obliczenia struktury budynku
  - skrócony czas Obliczenia cieplne budynku
 • Usprawnienia algorytmu tworzącego Automatyczne rozwinięcie instalacji
 • Nowe komunikaty diagnostyki związane z funkcją Automatyczne rozwinięcie instalacji.
  Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym.
 • Nowa prezentacja graficzna elementu Punkt końcowy.
 • Symbole elementu Punkt startowy generowane są automatycznie po wywołaniu funkcji Generuj dla Automatyczne rozwinięcie instalacji.
 • Zaznaczenie elementu Fragment instalacji na Arkusz typu: Rozwinięcie odwołuje do elementu Punkt końcowy na Arkusz typu: Plan / rzut.
 • Nowe podpowiedzi na Pasku stanu informujące o klawiszach aktywnych podczas operacji wstawiania dla wszystkich elementów.
 • Usprawnienie działania trybu AUTO i trybu ORTO m.in. w zakresie tworzenia struktury budynku.
 • Możliwość edycji rzędnych elementu Dach na Widok 3D.
 • Możliwość definiowania nachylenia połaci dachu (spadku dachu) wraz z automatycznym wyliczaniem rzędnych wierzchołków elementu Dach.
 • Uwzględnienie lukarn w obliczeniach kubatury pomieszczeń.
 • Zmiana organizacji Wstążki w sekcji Konstrukcja:
  - Przyciski posegregowane w kolejności uwzględniającej rekomendowaną ścieżkę użycia tworzenia struktury budynku
  - Przeniesienie przycisku dla funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy do sekcji Konstrukcja.
 • Wprowadzenie diagnostyki dotyczącej połączeń ścian po użyciu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy w przypadku wykrytych nieprawidłowości.
 • Nowe Style elementów 2D i 3D na zakresie Konstrukcja wspomagające projektowanie i weryfikację poprawności struktury budynku.
 • Nowe narzędzie Korekta geometrii ścian umożliwiające automatyczną korektę konstrukcji budynku za pomocą funkcji:
  - Regeneruj połączenia ścian
  - Koryguj grubości ścian, umożliwiającej uzyskanie jednolitej grubości ścian w całym projekcie.
  - Koryguj kąty ścian, umożliwiającej korektę równoległości/prostopadłości ścian względem siebie.
  - Koryguj położenie pomiędzy kondygnacjami, umożliwiającej korektę położenia i przesunięć ścian pomiędzy kondygnacjami z możliwością wskazania kondygnacji referencyjnej.
  Narzędzie dostępne jest na Wstążce w sekcji Konstrukcja
 • Nowe, precyzyjne komunikaty diagnostyki dla zakresu Obliczenia struktury budynku, ułatwiające poprawną edycję struktury budynku
 • Usprawnienie związane z komunikatem diagnostyki: Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone - grupowanie komunikatu oraz precyzyjniejsze wskazanie ścian mających wpływ na niepoprawne Obliczenia struktury budynku
 • Możliwość dokładniejszej lokalizacji elementu Punkt odniesienia poprzez dokładne działanie trybu AUTO o przyciąganie do elementów podkładu DWG (w tym osi)
 • Nowy Znacznik pom. wielokondygnacyjnego w etykiecie elementu .

Systemy grzewcze

 • Dodano Automatyczne etykiety dla Działka/przyłącze w danych elementu Punkt startowy (instalacje cieplne)

Straty ciepła

 • Zmieniono interfejs użytkownika w zakresie specyficznych danych pomieszczeń i jednostek budynku, ujednolicając go z innymi modułami programu. Dla przegród chłodzących w pomieszczeniach i definicji przegród pozostawiono specjalizowane edytory.
 • Usprawnienia w zakresie Obliczenia cieplne budynku na podstawie prawidłowo zdefiniowanej struktury budynku.

Instalacje wodociągowe

 • Dodano możliwość wykonania obliczeń według normy EN 806-3
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji - udostępniono nową funkcjonalność - wersja BETA

WYDANIE Rev. 17.5

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 17.4

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 17.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 17.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 17.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 17.0


Moduł bazowy

 • Podczas wstawiania otworu w ukośną połać dachową współrzędne "z" punktów narożnych wyznaczane są automatycznie
 • W oknie Zarządzanie kondygnacjami wartości Rzędna kondygnacji i Wysokość kondygnacji są edytowalne, a wartości uzupełniają się wzajemnie dla kondygnacji sąsiadujących
 • Dla kondygnacji najwyższej dodano daną Rzędna szczytu dachu, której zmiana koryguje wysokość tej kondygnacji
 • Wprowadzono możliwość rozróżnienia stylu i etykiety pomieszczenia "ręcznego" (narysowanego wprost) od "automatycznego" (wygenerowanego automatycznie na podstawie układu ścian i stropów)
 • Podczas rysowania elementów "krawędź dachu", Otwór w dachu, Lukarna, w trybie AUTO realizowane jest przyciąganie do elementów podkładu DWG
 • W obliczeniach struktury budynku wprowadzono diagnostykę Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone. Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym.
 • W zakładce Ustawienia programu, podzakładka: Wygląd ekranu, dodano checkbox Wyłącz zaawansowaną prezentacje przezroczystości w 3D. Zaznaczenie może ułatwić pracę na komputerach ze słabszymi kartami grafiki.
 • W konfiguracji stylów etykiet elementów dodano zakładkę Położenie, gdzie można określić domyślne położenie etykiety względem elementu macierzystego.

Systemy grzewcze

 • Automatyczne rozwinięcie instalacji - udostępniono nową funkcjonalność - wersja BETA
 • Wprowadzono element Kocioł, jako jedną z możliwych konfiguracji elementu Źródło w polu Prezentacja graficzna
 • Umożliwiono deklarowanie wymiarów elementu Odbiornik od 1 cm.

Systemy płaszczyznowe

 • Usprawniono ergonomię korygowania rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie oraz ręcznego rysowania pętli i przyłączy.
 • Dodano nowe kryterium układania przyłączy -AUTO- dla narzędzia Trasa przyłączy.

Systemy panelowe

 • W danych ogólnych oraz w tabeli danych elementu Strefa paneli sufitowych wprowadzono możliwość deklaracji automatycznego rozmieszczania sąsiadujących rzędów paneli w strefie z wzajemnym przesunięciem.

Instalacje wodociągowe

 • Dla przyborów sanitarnych istnieje możliwość deklaracji stelaża.
 • W danych ogólnych wprowadzono deklarację domyślnych typów rozdzielaczy.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 16.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 16.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 16.0


Moduł bazowy

 • Wiele elementów instalacji (grzejnik, zawór, pompa itp.) wstawianych jest domyślnie razem z etykietą.
 • Możliwość precyzyjnej kontroli przebiegu działek, z podaniem różnych rzędnych początku i końca działki (przypadek działek prowadzonych w sufitach/ścianach skośnych).

Systemy grzewcze

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek zasilających i powrotnych.

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
 • Reorganizacja zakładek danych ogólnych.
 • Nowy element instalacji - odpływ liniowy.

Stacje mieszkaniowe

 • Nowy moduł umożliwiający projektowanie instalacji grzewczych i wodociągowych z użyciem stacji mieszkaniowych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 15.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 15.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 15.1

Moduł bazowy

 • Lista wyświetlanych elementów w oknie Przeglądarka projektu jest automatycznie dostosowywana do aktualnie edytowanego zakresu edycji.
 • Okno Katalogi produktów - zakładki zostały zastąpione bardziej szczegółowymi filtrami katalogów.
 • Okno Widok 3D - dodano możliwość wyświetlenia krawędzi elementów (opcja dostępna pod przyciskiem Pokaż krawędzie/Ukryj krawędzie w sekcji Widok)
 • Możliwa jest generacja pomieszczeń, których całkowita powierzchnia zawiera się wewnątrz innego pomieszczenia

Systemy grzewcze/ Systemy chłodnicze

 • Ustawienia z zakładki zostały przeniesione do zakładek: Instalacja rozprowadzająca-Typy i dane domyślne oraz Grzejniki-Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne (zakładka została usunięta).

Straty ciepła

 • Włączenie modułu Obliczenia cieplne budynku automatycznie przełącza ustawienie ogólne projektu: Sposób obliczania Φ na wariant Obliczana wg wskaźnika
 • Możliwa jest korekta wewn. temperatury pomieszczenia (θi,H) dla normowych typów pomieszczeń.

Systemy płaszczyznowe

 • Rozdzielacz może zostać umieszczony na rysunku w pozycji poziomej lub odejściami do góry (konfiguracja poprzez nowe pole danych rozdzielacza: Orientacja)
 • W zakładce Dodatkowe opcje w oknie Dane ogólne dodano Specyficzne opcje rynkowe - możliwy wybór metody obliczania przepływu dla systemów płaszczyznowych bez uwzględnienia dodatku na pokrycie strat/zysków ciepła do środowiska po drugiej stronie powierzchni grzewczo-chłodzącej.

Systemy panelowe

 • Okno Tabela danych elementu Panel ścienny/Panel sufitowy - dodano pole Δpmax umożliwiające kontrolę maksymalnej straty ciśnienia na pojedynczym panelu lub zestawie paneli połączonych szeregowo.

Instalacje wodociągowe

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji wodociągowych - dostępny w wybranych pakietach

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 14.2

 • Ilość i zawartość neutralnych bibliotek produktów dostępnych w różnych wersjach językowych została ujednolicona, co ułatwi przenoszenie projektów pomiędzy wersjami.

WYDANIE Rev. 14.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 14.0

Moduły:

Moduł bazowy

 • Nowy sposób dostępu do zapisu pliku PDF z wydrukami tekstowymi. Jeżeli w systemie jest zainstalowany odpowiedni sterownik, program go wykorzystuje i udostępnia przycisk Drukuj do PDF bezpośrednio w pasku narzędzi modułu wydruków.
 • Możliwość deklaracji kąta (obrotu) armatury względem osi rurociągu (okno: Tabela danych, pole: Kąt obrotu).
 • Nowa (osobna) etykieta i styl elementu Obrys budynku
 • Nowe pole Odległość od podłogi (z danych kondygn.) w tabeli danych elementu Działka. Ułatwia kontrolę przebiegu sieci i umożliwia poprawne kopiowanie instalacji powtarzalnej na wyższe piętra
 • Atrakcyjniejsze style graficzne niektórych elementów w Widok 3D , w tym elementów konstrukcji budynku.

Systemy płaszczyznowe

 • Wykres optymalizacji prezentujący jakość temperatur zasilania (θz,H pł.) wobec potrzeb grzewczych poszczególnych stref. Wykres dostępny jest w oknie Dane ogólne na zakładce: Źródła, po pierwszych obliczeniach projektu.
 • Nowe szablony dla elementu Tabelka rozdzielacza
 • Nowe pole Płyta systemowa w oknie Dane ogólne na zakładce: Systemy podłogowe umożliwia deklarację domyślnej płyty systemowej.

Straty ciepła

 • Poprawa algorytmu rozpoznającego obszar ściany powyżej okien w ścianie przyległej do gruntu, usytuowanych w całości poniżej gruntu.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 13.3

Moduły:

Moduł bazowy

 • Usprawnienia algorytmu odpowiedzialnego za kształtowanie połaci dachowych

WYDANIE Rev. 13.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 13.1

Moduły:

Moduł bazowy

 • Reorganizacja ikon w grupie Konstrukcja

Systemy płaszczyznowe

 • Przebudowa i usprawnienia okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

WYDANIE Rev. 13.0

Moduły:

Moduł bazowy

 • Nagłówki tabel wynikowych mogą być zablokowane i widoczne podczas przewijania tabel.

Straty ciepła

 • Możliwość przypisania definicji przegrody cieplnej (ze zdefiniowaną wartością U) do przegrody konstrukcyjnej tego samego typu, niezależnie od jej grubości.

Systemy płaszczyznowe

 • Przyłącza w systemie ogrzewania/chłodzenia podłogowego mogą być układane w warstwie izolacji (poniżej rur grzewczych/chłodzących w jastrychu).
 • Możliwość zmiany orientacji (pionowo lub poziomo) elementu Mieszacz / Układ pompowy.
 • Nowa etykieta dle elementu Mieszacz / Układ pompowy.
 • Tabelka mieszacza / węzła regulacyjnego
 • Usprawnienia algorytmu wyznaczającego temperaturę zasilania dla systemów płaszczyznowych.
 • Usprawnienia algorytmu dzielącego element Strefa pow. grzewczych/chłodzących na Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
 • Diagnostyka przepływów laminarnych.

Systemy grzewcze i Systemy chłodnicze

 • Więcej typów podłączeń elementu Odbiornik.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 12.2

Moduły:

Moduł bazowy Zarządca pakietu

 • Usprawnienie działania funkcji Autozapis

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji chłodniczych - dostępny w wybranych pakietach

WYDANIE Rev. 12.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 12.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Usprawnienie funkcji AUTO.
 • Diagnostyka dostępnych kart graficznych.

Dobór grzejników

 • Wyświetlanie mocy grzejników dla ręcznie wybieranych wielkości poprzez okno Tabela danych.

 • Poprawa czytelności elementu Tabelka rozdzielacza.
 • Poprawa algorytmu wyznaczającego spadek temperatury na zestawie szeregowo połączonych paneli.

WYDANIE Rev. 11.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Usprawniono działanie funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy.
 • Poprawiono działanie powiększania widoku i skali podglądu.
 • Poprawiono diagnostykę dotyczącą błędów w strukturze budynku.
 • Uzupełniono informacje prezentowane w tabelach wynikowych.
 • Zintegrowano element Format papieru z elementem Strony wydruku.

Systemy płaszczyznowe

 • Usprawniono algorytm oblicząjacy moc podłogi grzewczej typu Grzana przyłączami z użyciem połączeń wirtualnych.
 • Usprawniono algorytm wstawiający automatycznie podłogi grzewcze dla pomieszczeń z otworem w stropie.

Systemy grzewcze

 • Usprawniono automatyczne podłączanie grzejników zintegrowanych w zależności od konfiguracji: kształt zaworu (prosty, kątowy) i kierunek podłączenia (od podłogi, od ściany).

Systemy panelowe

 • Poprawiono wyznaczanie prędkości przepływu dla układu szeregowo połączonych paneli.

WYDANIE Rev. 9.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 9.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 9.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Umożliwiono zadeklarowanie drzwi i okien wieloskrzydłowych.
 • Umożliwiono konfigurację wyglądu elementu Punkt odniesienia.
 • Rozszerzono działanie trybu AUTO o przyciąganie wierzchołków elementu Otwór w stropie do elementów z podkładu DWG.

 • Usprawniono algorytm wstawiający podłogi grzewcze w pomieszczeniach wielokondygnacyjnych (z otworem w stropie).
 • Zaimplementowano mechanizm automatycznie wycinający ściany grzewcze leżące w obszarze okien/drzwi.

 • Umożliwiono określenie dla definicji ścian, stropów i dachów, tolerancji dopasowania do grubości przegród graficznych, którym te definicje mają zostać przypisane.

 • Poprawiono wyznaczanie optymalnego poziomu wychłodzenia czynnika (Δθ) dla ciągu paneli połączonych szeregowo.
 • Zwiększono maksymalną wysokość zawieszenia paneli do 30 m.
 • Rozszerzono etykietę i hint (chmurkę podpowiedzi) panela o prezentację prędkości przepływu czynnika.

WYDANIE Rev. 8.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Ulepszono diagnostykę niekompletnych danych dla przypadku generowania ścian z obrysów pomieszczeń i budynku.
 • Etykieta pomieszczenia - dodano możliwość wyświetlenia pola Opis.
 • Udostępniono możliwość tworzenia domyślnych typów pomieszczeń (wraz z ich danymi i parametrami).
 • Umożliwiono konfigurację wyglądu elementów podczas operacji ich wstawiania.
 • Polepszono ergonomię uzupełniania danych elementów graficznych.

 • Zmieniono z błędu na ostrzeżenie status diagnostyki nieuzupełnionej grubości definicji przegrody o narzuconym "U".

WYDANIE Rev. 7.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 7.2

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Wprowadzono nowe komunikaty diagnostyki niepoprawnych lub niepełnych danych struktury budynku.
 • Obniżono rangę komunikatu o zerowej grubości definicji przegrody do ostrzeżenia lub podpowiedzi (gdy definicja nie ma statusu domyślnej).

 • Usprawniono i rozbudowano narzędzie "Strefa paneli sufitowych".

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 6.1

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Dodano formaty A0 i A1 dla stron wydruku.
 • Usprawniono działanie trybów AUTO i ORTO.

Dobór grzejników

 • Dodano możliwość wyświetlania nastawy wkładki zaworowej w etykiecie grzejnika.
 • Udostępniono w danych ogólnych możliwość definiowania domyślnej odległości grzejników od ściany.
 • Ulepszono prezentację graficzną elementów mocowania grzejników (tzw. konsoli) na rzutach.

 • Dodano możliwość wyboru kryterium optymalizacji temperatury zasilania w systemach płaszczyznowych z korektą działania algorytmu.
 • Usprawniono algorytm automatycznie generujący rysunki pętli o.p./ch.p.
 • Usprawniono algorytm automatycznego podziału stref na powierzchnie grzewczo-chłodzące.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 5.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 5.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Dodano linie wymiarowe.

 • Poprawiono algorytm automatycznego podziału SPGCh
 • Poprawiono prezentację rysunków pętli o.p. na widoku 3D.
 • Rozszerzono funkcjonalność trasy przyłączy o automatyczne wypełnianie całej szerokości pasa przyłączami.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 4.0

Moduły:

 • Usprawniono algorytm rysujący pętle o.p.

 • Dodano strefę paneli - narzędzie do automatycznego układania paneli/promienników sufitowych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 2.2

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu'

 • Dodano zapis plików tylko do odczytu.
 • Udostępniono wydruk widoków 3D.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 2.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 2.0

Początkowy zakres modułów:

 • Moduł bazowy i Zarządca pakietu
 • Dobór grzejników
 • Interfejs gbXML (BIM)

Początkowy stan materiałów informacyjnych: