Projektowanie panelowych (sufitowych, ściennych) instalacji grzewczych/chłodniczych

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2022-03-22


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania instalacji panelowych z wykorzystaniem prefabrykowanych paneli sufitowych i ściennych z zastosowaniem do funkcji grzania i chłodzenia.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Systemy panelowe

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ogrzewanie z panelami sufitowymi i ściennymi w funkcji grzania i chłodzenia (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia) wraz z rysunkiem rzutu kondygnacji. Zostały określone wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania i chłodzenia.

Kroki do wykonania

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

Okno Dane ogólne

 1. Zakładka Zakres projektu - ustalić zakres projektu: Instalacje grzewcze/Instalacje chłodnicze.
 2. Zakładka Katalogi produktów – wczytać katalogi produktów wymagane do projektu.
 3. Zakładka Instalacje cieplne/Źródła – zweryfikować parametry: Domyślne zastosowanie źródła i temperaturę zasilania (θz,H/ θz,C pł.).
 4. Zakładka Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych - zaznaczyć opcję Dopuszczaj brak rozdzielaczy.
 5. Zakładka Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Rury i izolacje - typy i dane domyślne – uzupełnić domyślnie typ rur i izolacji, zweryfikować pozostałe dane.
 6. Zakładka Zarządzanie kondygnacjami – zweryfikować i uzupełnić podstawowe parametry:
  • Wysokość kondygnacji
  • Domyślną odległość od stropu działek rozprowadzenia czynnika do instalacji panelowej (ΔHdz, pan.)
  • Domyślną odległość od stropu działek do połączeń szeregowych paneli (ΔHdz,pan. szer.)
  • Domyślną odległość od stropu zawieszenia konstrukcji sufitu podwieszanego zintegrowanego z panelami (Grubość sufitu podwieszanego)
 7. Zakładka Systemy płaszczyznowe/Panele – uzupełnić domyślne typy i wielkości paneli sufitowych/ściennych.
  • Dla paneli połączonych szeregowo wartości graniczne różnicy temperatur dotyczą wychłodzenia dla pojedynczego panelu, ale jest to wartość średnia (w trybie grzania pierwszy panel będzie miał największe deltaT, a ostatni najmniejsze, ale średnia z tych wartości będzie w zadanym przedziale).

   Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne

Edycja instalacji - panele sufitowe i ścienne

Automatyczne rozplanowanie ułożenia paneli sufitowych

Program wyposażony jest w narzędzie - Strefa paneli sufitowych - które umożliwia automatyczne wypełnienie obszaru całego pomieszczenia lub jego stref podwieszonymi panelami, z zachowaniem pożądanej odległości od krawędzi stref i odległości pomiędzy panelami.

 1. Wybrać zakres edycji: Sufitowe.
 2. Z paska Narzędzia główne grupa Płaszczyznowe wstawić element Strefa paneli sufitowych Strefa paneli.png:
  • Na obszar całego pomieszczenia, korzystając z opcji Strefa paneli sufitowych (auto)
  • Na jego fragment / strefę, korzystając z ikony Strefa paneli sufitowych (ręcznie), zaznaczając po kolei wszystkie narożniki strefy.
 3. Zweryfikować i ewentualnie skorygować wskazanie krawędzi bazowej strefy. Krawędź bazowa jest widoczna po zaznaczeniu strefy (poprzez kliknięcie w jej etykietę Strefa paneli.png widocznej w środku geometrycznym strefy) i oznaczona za pomocą prostopadłych osi XY i hot-pointa Hot point.png. Zmiana wskazania krawędzi bazowej następuje poprzez przesunięcie myszką hot-pointa Hot point.png na inną krawędź strefy.
 4. Zweryfikować dane strefy w oknie Tabela danych, z uwzględnieniem których zostanie rozplanowane ułożenie paneli. W szczególności:
  • Wielkość - dla wariantu (dobierz) program dobierze wielkość paneli z uwzględnieniem pozostałych danych strefy. Możliwe jest narzucenie wielkości panelu poprzez wybór z listy dostępnych wariantów katalogowych.
  • Rozmieszczaj panele z przesunięciem - wpływa na sposób rozmieszczenia paneli w strefie. Dla trybu auto (pole z ikoną kalkulatora) wartość propagowana jest z ustawień w oknie Dane ogólne w sekcji Panele. Zaznaczenie pola powoduje, że dla każdego parzystego rzędu paneli system zaczyna układanie od panelu zadeklarowanego w polu Wielkość pierwszego panela w wierszach parzystych.
  • Wielkość pierwszego panela w wierszach parzystych - pole umożliwia narzucenie wielkości elementu Panel sufitowy spośród dostępnych we wczytanym katalogu. Pole jest widoczne w oknie Tabela danych tylko w sytuacji, gdy checkbox w polu Rozmieszczaj panele z przesunięciem jest zaznaczony.
  • Odstęp (w osi X) od krawędzi strefy / Odstęp (w osi Y) od krawędzi strefy - dla wariantu (dobierz) program zastosuje wytyczne producenta. Możliwe jest ręczne narzucenie wartości.
  • Odstęp w osi X / Odstęp w osi Y - odstęp pomiędzy panelami, dla wariantu (dobierz) program zastosuje wytyczne producenta. Możliwe jest ręczne narzucenie wartości.
  • Kierunek układania względem krawędzi bazowej: równolegle lub prostopadle
  • Wyśrodkowanie w osi Y / Wyśrodkowanie w osi X - długości paneli są skwantowane zgodnie z dostępnymi wariantami katalogowymi danego producenta. Panele mogą być ułożone z zachowaniem dokładnych wartości z pól: Odstęp (w osi X) od krawędzi strefy / Odstęp (w osi Y) od krawędzi strefy lub dodatkowo wyśrodkowane.
 5. Wywołać operację Rozmieść panele, klikając najpierw prawym klawiszem myszy na etykietę strefy Strefa paneli.png, a następnie lewym na nazwę operacji.
 6. W zależności od poprawności uzyskanego efektu skorygować kształt strefy, wskazanie krawędzi bazowej i dane strefy, na końcu ponownie wywołać komendę Rozmieść panele.
 7. W razie potrzeby możliwa jest dalsza ręczna korekta aranżacji paneli - przesuwanie, usuwanie nadmiarowych lub których położenie koliduje z elementami konstrukcyjnymi, zmiana typu, wielkości itp., zgodnie z zasadami edycji podanymi w kolejnym punkcie.

  UWAGA! Ponowne wywołanie komendy Rozmieść panele spowoduje utratę zmian - leżące w ramach strefy Panele zostaną usunięte i program ponownie wygeneruje ich ułożenie.


Wstawianie paneli sufitowych i ich edycja graficzna

 1. Wybrać zakres edycji Sufitowe.
 2. Wstawić panel korzystając z ikony Panel sufitowy dostępnej w grupie Płaszczyznowe.
 3. Skorygować orientację poziomą i wielkość panelu.
 4. Wstawić kolejne panele dopasowując ich ułożenie względem poprzednich z wykorzystaniem trybów pracy program AUTO i ORTO oraz funkcji Kopiuj/Wklej.
 5. Zoptymalizować wzajemne położenie punktów podłączeń dla połączeń szeregowych pomiędzy panelami wykorzystując kombinację narzędzi: Obróć i Odbij w poziomie, Odbij w pionie.
 6. Połączyć ze sobą szeregowo pojedyncze panele za pomocą funkcji Połącz szeregowo. Po wybraniu funkcji Połącz szeregowo lewym przyciskiem myszy wskazać kolejne panele do szeregowego połączenia i zrealizować połączenie prawym przyciskiem myszy.

Wstawianie paneli ściennych i ich edycja graficzna

 1. Wybrać zakres edycji Podł./Ścienne.
 2. Wstawić panel korzystając z ikony Panel ścienny dostępnej w grupie Płaszczyznowe.
  2.Panel ścienny

 3. Wstawić kolejne panele dopasowując ich ułożenie względem poprzednich z wykorzystaniem trybów pracy program AUTO i ORTO oraz funkcji Kopiuj/Wklej.
  Więcej informacji na ten temat: Podstawowe elementy środowiska edycji graficznej
 4. Zoptymalizować wzajemne położenie punktów podłączeń dla połączeń szeregowych pomiędzy panelami wykorzystując kombinację narzędzi: Obróć i Odbij w poziomie, Odbij w pionie.
 5. Połączyć ze sobą szeregowo pojedyncze panele za pomocą funkcji Połącz szeregowo. Po wybraniu funkcji Połącz szeregowo lewym przyciskiem myszy wskazać kolejne panele do szeregowego połączenia i zrealizować połączenie prawym przyciskiem myszy.

Edycja danych paneli ściennych

Dla obliczeń wydajności cieplnej wg EN 1264:

 1. Zweryfikować temperatury po drugiej stronie przegrody, na której umieszczono panel ścienny.
  3. Temperatura po drugiej stronie

 2. Zweryfikować konstrukcję przegrody, na której umieszczono panel ścienny.
  4. Konstrukcja ściany grzewczo-chłodzącej

Obliczenia wstępne - diagnostyka pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować pokrycie potrzeb cieplnych pomieszczenia w:
  • oknie Diagnostyka przeglądając listę ostrzeżeń
  • oknie Wyniki na zakładkach Lista pomieszczeń - ogrzewanie/Lista pomieszczeń - chłodzenie
  • chmurce podpowiedzi wyświetlanej po ustawieniu kursora myszy w obszarze panelu

Korekta danych w celu dostosowania mocy uzyskanej do wymaganej

 1. Skorygować dane i parametry instalacji:
  • temperaturę zasilania w danych ogólnych dla źródła (θz,H/θz,C pł.)
  • wymagane wychłodzenie czynnika w panelu/zestawie paneli połączonych szeregowo (Δθwym,H).
   5. Korekta wychłodzenia czynnika w panelu/zestawie paneli połączonych szeregowo (Δθwym,H)

  • typ, wielkość i ilość paneli w instalacji.
 2. Ponownie przeliczyć projekt – zweryfikować wpływ wprowadzonych zmian na uzyskaną wydajność cieplną.

Edycja instalacji - uzupełnienie rysunków o instalację rozprowadzenia czynnika roboczego

 1. Po uzyskaniu zadowalających wyników pokrycia potrzeb cieplnych wprowadzić pozostałe elementy instalacji (źródło, działki, armaturę) i połączyć z instalacją panelową.
  Więcej informacji na ten temat: Rozprowadzenie instalacji

Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i zestawieniem

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować diagnostykę i wyniki obliczeń, w szczególności:
  • Wymagane parametry źródła - okno Wyniki – zakładka Wyniki Ogrzewanie/Wyniki ogólne ogrzewania (analogicznie dla funkcji chłodu)
  • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji – okno Wyniki – zakładka Obiegi/Obiegi ogrzewanie/chłodzenie
  • Zestawienie materiałów - okno Wyniki – zakładka Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie
   Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Weryfikacja wizualna poprawności przebiegu instalacji w widoku 3D

 1. Otworzyć okno Widok 3D i zweryfikować przebieg instalacji, w razie konieczności zmodyfikować rzędne elementów i położenie punktów podłączeń. Po wprowadzonych korektach należy ponownie przeliczyć projekt.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji
  6. Widok 3D

Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

 1. Zweryfikować styl rysunkowy panelu w 2D i 3D i szczegółowość informacji prezentowanych w etykiecie. Konfiguracja dostępna jest w oknie Dane ogólne.
 2. Wstawić i skonfigurować etykiety innych elementów instalacji (źródła, działek, armatury).
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku