Projektowanie instalacji kanalizacyjnych

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2022-06-06


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje podstawową ścieżkę projektowania wewnętrznej instalacji sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej, w zakresie od przyborów sanitarnych do wylotu ścieków z budynku.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Filmy powiązane z tematyką artykułu



Wskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Kanalizacja grawitacyjna w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Załączony plik zawiera komplet danych domyślnych pobranych z szablonu. Strukturę budynku opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG.

Kroki do wykonania

Otwarcie nowego pliku projektu

 1. Tworząc nowy projekt wybrać z listy szablon zawierający dane domyślne dla kanalizacji
 2. (alternatywnie): Wczytać istniejący plik ze strukturą budynku - minimum, to poprawne rzędne i grubości stropów. Jeżeli projekt był przygotowany w konfiguracji nie zawierającej kanalizacji, zaimportować dane ogólne kanalizacji z właściwego szablonu.
  Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Edycja danych ogólnych projektu

Włączyć zakres projektu: Instalacje kanalizacyjne.

Zweryfikować dane mające istotny wpływ na geometrię systemu kanalizacji, unikalne dla każdego projektu:

 • domyślne zagłębienie ujścia ścieków do sieci zewnętrznej (względem poziomu "zero" projektu), uwzględniając również poziom gruntu
 • deklaracje grubości podłóg (warstw położonych na płycie stropowej) na poszczególnych kondygnacjach - UWAGA!, może to wpłynąć na już wykonane lub planowane projekty innych branż na tym pliku. Przybory kanalizacyjne posadowione są na podłodze lub w ustalonej odległości od jej powierzchni.

Dalsza korekta danych ogólnych może być konieczna, gdy zaczynamy pracę na pliku przygotowanym w konfiguracji nie mającej modułu kanalizacyjnego i nie dysponujemy dedykowanym szablonem projektu:

 1. W zakładce Instalacje kanalizacyjne uzupełnić:
  • Normy i opcje obliczeń:
   • W zakładce Norma obliczeniowa należy wybrać odpowiednią dla danego rynku, na który zostaje zaprojektowany obiekt,
   • Rodzaj budynku,
   • Spadki minimalne uzupełnić zgodnie z wymogami projektu i obowiązującymi przepisami,
   • Wybrać domyślny kierunek dla Sposób prowadzenia podejść,
   • Dla wybranego kierunku, określić domyślną wartość Odległość od podłogi punktów włączeń do pionu - propagowaną do wszystkich kondygnacji w projekcie, gdzie następnie może byc indywidualnie zmieniana,
   • Projektowy stopień wypełnienia działek.
    1.W zakładce Normy i opcje obliczeń uzupełnić Spadki i wypełnienia

 • W zakładce Instalacja rozprowadzająca uzupełnić Typy i dane domyślne dla każdego elementu z zakresu,
  • Domyślny typ rur: Kanalizacja dla poszczególnych umiejscowień działek,
  • Domyślne sposoby realizacji połączeń - listy wyboru zależą od zawartości katalogów rur domyślnych dla właściwego umiejscowienia,
  • Typy domyślne: Inne elementy.
   2.W zakładce Typy i dane domyślne wybrać Domyślny typ rur: Kanalizacja oraz zmienić Typy domyślne: Inne elementy.

 • Przypisać w tabeli Przybory sanitarne dane w zakresie:
  • Domyślne systemy podłączeń - należy wybrać z foldera rur zadeklarowanego dla podejść system właściwy dla danego typu przyboru,
  • System podłączeń pozostałych przyborów sanitarnych - wybór wspólny dla pozostałych typów przyborów.
   3.W zakładce Przybory sanitarne określić Domyślny stelaż, Domyślne systemy podłączeń, System podłączeń pozostałych przyborów sanitarnych

 • Edycja danych projektu w sekcji Zarządzanie kondygnacjami
  • Dla kondygnacji z siecią odpływową ustalić wymaganą wartość parametru Punkt przejścia pionu w sieć, "Auto" oznacza pozostawienie tego do decyzji programu zależnie od położenia ujścia ścieków. Zadając wartość ręcznie możemy np. narzucić położenie kolektora ściekowego pod sufitem piwnic.
  • Sposób prowadzenia podejść - zmienić, jeśli na danej kondygnacji wartość jest inna, niż ustalona w danych ogólnych powyżej,
  • Odległość od podłogi punktów włączeń do pionu - wartości ujemne oznaczają umieszczenie węzłów na pionach w szachtach instalacyjnych wewnątrz podłogi lub stropu, co może być konieczne dla utrzymania właściwych spadków z nisko położonych wylotów z przyborów.
   4.Dla każdej kondygnacji można skorygować Odległość od podłogi punktów włączeń do pionu .

Edycja instalacji i jej danych

Edycja struktury instalacji

 • Wstawić przybory sanitarne, jeżeli nie ma ich w pliku np. po wcześniej wykonanym projekcie instalacji wodociągowej Więcej informacji na ten temat: Edycja instalacji - wodociąg.
 • Wstawić elementy Pion oraz uzupełnić ich najważniejsze dane w oknie Tabela danych:
  • W zależności od przeznaczenia elementu Pion zadeklarować odpowiedni typ w polu Typy działek.
  • W polu Elem. zakończenia pionu ustalić sposób zakończenia działek na kondygnacji kończącej element Pion:
   • Dla pionu ściekowego należy wybrać element wentylujący (np. Rura wywiewna), pozostawienie opcji Brak oznacza zamiar późniejszego dołączenia kolektora wentylacyjnego,
   • Pion wentylacyjny należy zakończyć elementem wentylującym lub zadeklarować dołączenie do pionu ściekowego.
  • W sekcji Położenie zadeklarować zakres kondygnacji dla elementu.
  • Określić dodatkowe parametry dla pionów podwójnych (Kanalizacja sanitarna + Wentylacja kanalizacji): Odstęp osi rur, zaznaczenie checkboxa Automatyczne tworzenie wentylacji obejściowej.
 • Dla elementów Pion z wentylacją obejściową (zaznaczony checkbox Automatyczne tworzenie wentylacji obejściowej w oknie Tabela danych elementu) zweryfikować i w razie potrzeby zmienić następujące parametry:
  • Zaznaczyć checkbox Pośrednie połącz. went. na każdej kond.,
  • Ustawić wartość w polu Odl. od stropu pośrednich poł. wentylacyjnych,
  • Zmienić wartość w polu Rzędna dolnego włącz. went. do kan.
  • (Opcjonalnie) zadeklarować liczbę > 0 w polu Liczba kond. z dodatkowym pionem (licząc od najniższej kondygnacji).
   5. Automatyczne tworzenie wentylacji obejściowej

 • Wstawić Ujście ścieków sanitarnych i zweryfikować jego położenie w modelu,
 • Połączyć przybory z elementami Pion poprzez Działka kanalizacji. UWAGA! W kanalizacji element ten zawsze składa się z tylko jednego odcinka. Jeżeli sytuacja projektowana wymaga użycia, dla połączeń prostopadłych, kształtek o kątach odejścia odgałęzienia innych 90 stopni, należy je zadeklarować w oknie Dane ogólne na zakładce Typy i dane domyślne w sekcji Domyślne sposoby realizacji połączeń, a połączenia elementów typu Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rysować jako prostopadłe (nie stosować "fazowania" na rysunku rzutu).
 • Na kondygnacji, na której wstawiono Ujście ścieków sanitarnych połączyć ten element z elementami Pion, tworząc w ten sposób kolektor ściekowy. Rzędne kolektora domyślnie dostosowują się do położenia elementu Ujście ścieków sanitarnych, chyba że zadeklarowano ręcznie wartość Punkt przejścia pionu w sieć.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji.

 • Zweryfikować poprawność połączeń elementów instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2). UWAGA! Funkcja ta dla niektórych typów przyborów, do których kierunek podejścia powinien być prostopadły do bryły (np. WC z wylotem tylnym), tworzy automatycznie krótkie działki bezpośrednio przy przyborze, zapewniające tę prostopadłość.
 • Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje z innymi instalacjami korzystając z Widok 3D, w razie potrzeby włączając widok innych zakresów edycji, zalecane jest wyłączenie widoczności ścian
  6. Sprawdzenie poprawności struktury instalacji kanalizacji korzystając z Widok 3D

 • Wstępnie zweryfikować pionowy przebieg działek w modelu (obliczenia mogą ten stan zmienić).
 • Narzucić w razie potrzeby: rzędne końców działek (uważając na ograniczenia wynikające z ich podłączenia do innych elementów), rzeczywiste spadki działek.

UWAGA! Po takich zmianach należy powtórzyć weryfikację.

Edycja danych elementów instalacji

 • Zweryfikować i skorygować specyficzne dla kanalizacji dane przyborów (DU, średnica wylotu)
 • W razie potrzeby zweryfikować i skorygować dane działek inne niż domyślne (typ rury, narzucenie średnicy, umiejscowienie)
 • (Opcjonalnie) Jeśli potrzeba, zmienić sposób realizacji wybranych węzłów działek na inny niż domyślny dla danej sytuacji projektowej. Zmiany należy dokonać w oknie Tabela danych dla elementu Węzeł.
  7. Zmiana sposobu realizacji węzła działek.

Wykonanie obliczeń

 • Jeżeli kontrola połączeń nie wykazała błędów, wywołać obliczenia Instalacje kanalizacyjne za pomocą ikony Tap-Drainage-Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi. Obliczenia ostatecznie ustalają pionowy przebieg działek.
 • Po wykonanych obliczeniach można ręcznie korygować pionowy przebieg sieci w następujący sposób:
  • Narzucając odpowiednie wartości w oknie Tabela danych dla elementu Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w polach: Spadek rzeczywisty, Rzędna 1. punktu działki, Rzędna 2. punktu działki.
  • Dzieląc wybrane elementy Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na części i odpowiednio modyfikując ich dane.
   Zalecane jest wprowadzanie tego typu zmian stopniowo i obserwowanie ich wpływu na instalację, ponieważ zmiana w jednym punkcie sieci po obliczeniach może w istotny sposób zmienić ułożenie większej jej części.
 • Uwaga! Program określając pionowy przebieg działek nie przekracza wartości narzuconej w polu Spadek maksymalny w oknie Dane ogólne na zakładce Normy i opcje obliczeń. Wartość ta jest również automatycznie propagowana do danych wszystkich elementów typu Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W razie różnicy rzędnych między końcem obliczanej działki a działką lub ujściem ścieków, do których następuje połączenie, generowana jest automatycznie dodatkowa działka pionowa. Alternatywnym rozwiązaniem takiego przypadku jest zezwolenie na ułożenie działki z większym spadkiem, zwiększając indywidualnie dla danej działki wartość w polu Spadek maksymalny w oknie Dane ogólne i przeliczając projekt ponownie.

Weryfikacja wyników

 • Po obliczeniach należy wizualnie zweryfikować ułożenie sieci w oknie Widok 3D.
  8. Wizualna weryfikacja ułożenia rur za pomocą w oknie Widok 3D.

 • Wprost na rysunkach można zweryfikować dobrane średnice działek i kształtki
  9. Weryfikacja dobranych średnic działek za pomocą okna właściwości działki

 • (Opcjonalnie) Jeżeli w projekcie został wykorzystany katalog dostarczający wizualizację kształtek w węzłach, można ją wykorzystać do oceny poprawności doboru kształtek w węzłach działek. W tym celu należy w oknie Dane ogólne na zakładce Opcje rysowania włączyć w sekcji Wizualizacja kształtek kanaliz. (BETA) wizualizację kształtek na Na rzucie i W widoku 3D.
  10. Ustawienia wizualizacji kształtek.

  Uwaga! Wizualizowane są tylko węzły z poprawnie dobranymi wszystkimi wymaganymi kształtkami, czyli węzły, dla których w oknie Diagnostyka nie ma żadnych komunikatów ostrzeżeń.
  11. Prezentacja dobranych kształtek w oknie Widok 3D.

 • Inne formy prezentacji wyników obliczeń to etykiety elementów i tabele wyników Więcej informacji na ten temat: Prezentacja wyników obliczeń
  12. Zestawienie rur, kształtek i złączek.

Wygenerowanie rozwinięć

Wykonanie rozwinięcia nastąpi automatycznie. Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji.

13. Rozwinięcie ­ .


Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

 1. Aby na wydruku uzyskać wyniki dla działek i węzłów instalacji, należy wstawić etykiety Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku
 2. Gotowe rysunki można wydrukować lub wyeksportować Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków