Projektowanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2023-07-14


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania wewnętrznej instalacji wodociągowej (wody ciepłej, zimnej i sieci cyrkulacyjnej c.w.). Przykład oparty jest na projekcie wykonanym dla jednorodzinnego budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Instalacje wodociągowe

Filmy powiązane z tematyką artykułuWskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ciepła i zimna woda użytkowa w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera komplet danych domyślnych skonfigurowanych w szablonie. Strukturę budynku opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG.

 1. Utworzona została struktura budynku (zawierająca odpowiednią ilość kondygnacji i hal/pomieszczeń).
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 2. Wczytany został plik podkładu zawierający rzut kondygnacji.
  Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów.
 3. Zostały uzupełnione wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania według dostępnych metod (do wyboru):

Kroki do wykonania

Otwarcie nowego pliku projektu

 1. Otworzyć nowy projekt.
  Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją
 2. Wybrać z listy wymagany szablon projektu (opcjonalnie).
  Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów
 3. (alternatywnie): Wczytać istniejący plik ze strukturą budynku. Jeżeli był przygotowany w innej konfiguracji, zaimportować dane ogólne i ustawienia z szablonu.
  Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Definiowanie katalogów i danych ogólnych

Korekta danych ogólnych nie jest konieczna, gdy zaczynamy pracę na dedykowanym temu zakresowi obliczeń szablonie. Jest ona konieczna, gdy zaczynamy pracę na pliku przygotowanym w konfiguracji nie mającej modułu wodociągowego.

 1. Zakres projektu - ustalić zakres projektu: Instalacje wodociągowe.
 2. Katalogi produktów – wybrać katalogi zgodnie z listą w Tabelce projektu w zakresie:
  • rur i kształtek,
  • izolacji,
  • baterii i punktów czerpalnych,
  • zaworów i armatury.
 3. Instalacje wodociągowe:
  • Normy i opcje obliczeń:
   • Norma obliczeniowa - wybrać odpowiednia normę wskazującą metodę obliczeń przepływów,
  • Źródła
   • Domyślny rodzaj budynku
   • Domyślna temp. wody zimnej
   • Domyślna temp. wody ciepłej
  • Instalacja rozprowadzająca
   • Typy i dane domyślne
    • Domyślne typy rur: Działki wody zimnej
    • Domyślne typy rur: Działki wody ciepłej i cyrkulacyjne
    • Domyślne typy zaworów
    • Domyślne typy armatury i rozdzielaczy
   • Opcje doboru rur i izolacji
  • Przybory i punkty czerpalne
   • Domyślne przybory sanitarne i domyślne dla nich punkty czerpalne
   • Domyślne systemy podłączeń
    • System podłączeń punktów czerpalnych - zgodny z zastosowanym systemem rurowym

Edycja instalacji - wodociąg

Operacje wstawiania i edycji graficznej przeprowadzać z wykorzystaniem trybu pracy AUTO (dla wybranych warstw).

Przybory sanitarne i baterie

 1. Wybrać zakres edycji Wodociąg.
 2. Wstawić zestawy przyborów sanitarnych i baterii do odpowiednich pomieszczeń.
  1. Przybory sanitarne i baterie

Źródło

 1. Wstawić Źródło i skonfigurować je w zakresie:
  • Włączenia
  • Prezentacja graficzna
   2. Źródło

Pion

 1. Wstawić Pion i skonfigurować je w zakresie:
  • Symbol
  • Włączenia
   3. Pion

Podgrzewacz

 1. Wstawić Podgrzewacz i skonfigurować w zakresie:
  • Symbol
  • Typ podgrzewacza
  • Podejście cyrkulacji
   4. Podgrzewacz

Rozprowadzenie instalacji

Połączyć ze sobą wstawione elementy za pomocą odpowiednich typów działek z odpowiednim odstępem pomiędzy nimi, wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO.
Instalację cyrkulacyjną spiąć z działkami ciepłej wody przy punktach czerpalnych prowadząc działki cyrkulacji od szczytów pionów.

5. Rozprowadzenie instalacjiPołączyć punkty czerpalne z instalacją rozprowadzającą wykorzystując funkcję Automatycznie podłącz odbiorniki.


Zawory

 1. Wstawić Zawory zwrotne, odcinające i kulowe, Zawory antyskażeniowe, Regulator cyrkulacji, Reduktor/regulator ciśnienia.
  W Widok 3D zawory można przesuwać w pionie po odcinkach pionowych, jeśli potrzeba. Dodatkowo zmieniając Kąt obrotu w Tabeli danych można obrócić zawory wokół osi działki.
  6. Zawory

 2. (Opcjonalnie) Wstawić do projektu elementy: Zawór mieszający. Więcej informacji na ten temat: Trójdrogowy zawór mieszający redukujący temperaturę ciepłej wody użytkowej

Armatura

 1. Wstawić Filtry, Wodomierz.
  W Widok 3D armaturę można przesuwać w pionie po odcinkach pionowych, jeśli potrzeba. Dodatkowo zmieniając Kąt obrotu w Tabeli danych można obrócić armaturę wokół osi działki.
  7. Armatura

Zawór bezpieczeństwa

 1. Wstawić Zawór bezpieczeństwa i za pośrednictwem działki typu Bez przepływu medium połączyć z instalacją.
  8. Zawór bezpieczeństwa

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  9. Weryfikacja poprawności struktury instalacji


  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Edycja danych elementów instalacji

Przybory sanitarne i baterie

 1. Skorygować Odległość od podłogi, gdy niezbędne
 2. Skorygować Charakter poboru, gdy niezbędne
 3. Skorygować\uzupełnić System podłączeń punktów czerpalnych
  10. System podłączeń punktów czerpalnych

Źródło

 1. Skorygować Rzędna źródła, gdy niezbędne
 2. Wpisać Ciśn. dysp. jeśli znane ciśnienie w wodociągu zewnętrznym.

Podgrzewacz

 1. Skorygować Odległość od podłogi, gdy niezbędne
 2. Uzupełnić Typ oporu,
 3. Uzupełnić Opór źródła dla cyrk.

Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia Instalacje wodociągowe za pomocą ikony Tap-water-Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • dobranych ciśnień zasilania i uzyskanych ciśnień przed odbiornikami,
   11. Odbiorniki

  • obliczeń obiegów cyrkulacyjnych i ich zrównoważenia,
   12. Obiegi cyrkulacyjne

  • doboru parametrów układów podnoszenia ciśnienia i regulatorów ciśnienia.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka.


Wygenerowanie rozwinięć

Wykonanie rozwinięcia nastąpi automatycznie. Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji.

13. Rozwinięcie ­ .


Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku

BIM - Eksport instalacji do modelu IFC

Wywołaj okno eksportu za pomocą ikony Eksport pliku IFC, dostępnej na pasku Narzędzia główne, gdy aktywna jest zakładka Edytora 2D Wydruk.

12. Eksport pliku IFC.


Więcej informacji na ten temat: BIM - Eksport danych instalacji i konstrukcji z projektu do modeli IFC.