Prezentacja wyników obliczeń

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2019-05-22


Opis

Wyniki - w pakiecie InstalSystem 5 cały projekt może być w stanie "policzony" lub "niepoliczony". Pierwsze wykonanie obliczeń zmienia stan projektu na "policzony". Obliczenia mają wpływ na informacje widoczne w wielu oknach aplikacji. Co bardzo ważne, po wprowadzeniu zmian w danych już po pierwszych obliczeniach, wyniki nie są kasowane, tylko są dostępne wyniki z ostatnich obliczeń. Program ostrzega o takim stanie projektu odpowiednim komunikatem. Wyniki w etykietkach są przekreślane jeśli projekt uległ zmianie. Artykuł opisuje prezentację wyników obliczeń części tabelarycznej i graficznej projektu w zakresie:

 • przeglądania i analizy projektu,
 • wyszukiwania elementów projektu wg określonych kryteriów,
 • przeglądu i obsługi komunikatów diagnostyki,
 • przeglądu wyników obliczeń w hintach,
 • przeglądu wyników obliczeń w tabelach.

Lokalizacja w programie

Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki

 • Przeglądanie i analizę projektu wspomagają narzędzia w oknie Przeglądarka projektu.
  1. Przeglądarka projektu

 • Wyszukiwanie elementów projektu wg określonych kryteriów wspomagają narzędzia w oknie Wyszukaj.
  2. Wyszukaj

 • Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki jest dostępna w oknie Diagnostyka.
  3. Diagnostyka

Przegląd wyników obliczeń w tabelach

 • Przegląd wyników obliczeń w tabelach jest dostępny w oknie Wyniki.
  4. Wyniki

Przykłady użycia

Przeglądanie i analiza projektu

 • Przeglądarka projektu.
  Przed użyciem przeglądarki projektu należy wybrać z rozwijalnej listy zakres przeszukiwania (Konstrukcja budynku, OZC, Instalacje cieplne, Instalacja chłodnicza, Instalacja grzewcza i chłodnicza, itd).

 • Znajdź obieg krytyczny.

Wyszukiwanie elementów projektu wg określonych kryteriów

 • Wyszukaj.

Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki

 • Diagnostyka i lista błędów - okno Diagnostyka wyświetla Błędy, Ostrzeżenia i Podpowiedzi. Już na wstępie obliczeń program diagnozuje kompletność i poprawność danych. Obligatoryjne, a niekompletne lub niepoprawne dane spowodują wygenerowanie komunikatów o randze błędu i przerwanie obliczeń. Po wyeliminowaniu błędów i przeliczeniu projektu w oknie ponownie zostaną wyświetlone komunikaty dotyczące wyników obliczeń lub błędów wykrytych w trakcie obliczeń. Początkowo wszystkie komunikaty są wyświetlone pogrubioną czcionką. Wykonując dwuklik na danym komunikacie można wyszukać związane z nim elementy lub dane we wszystkich otwartych oknach, przykładowo w: Edytor 2D, Tabela danych, Wyniki. Po pierwszym wyszukaniu komunikat jest wyświetlany zwykłą czcionką, co ma na celu podpowiedź, które komunikaty zostały już sprawdzone. Menu podręczne dostępne po wskazaniu komunikatu i kliknięciu prawego klawisza myszki pozwala wyświetlić wszystkie elementy, dla których wystąpił podobny problem. Za pomocą funkcji Filtry w lewej części okna można sterować widocznością poszczególnych grup komunikatów. Ponadto dla komunikatów, których eliminacja stwarza użytkownikom częste problemy lub komunikat nie wskazuje wprost sposobu rozwiązania problemu, dostępny jest przycisk Help.png otwierający dedykowaną stronę internetową z opisem problemu i podpowiedzią jak go rozwiązać.
  10. Diagnostyka oraz przycisk odsyłający do pomocy "HelpSystem"

  Komunikaty diagnostyki dzielimy na:
  • Błędy Errors-png.png - to komunikaty o największym znaczeniu, pisane najczęściej wielkimi literami. W celu uzyskania kompletnych wyników należy wyeliminować wszystkie błędy.
  • Ostrzeżenia Warnings.png - to komunikaty mniejszej wagi niż błędy, pisane małymi literami i nie blokujące obliczeń. Ostrzeżenia są związane z danymi lub wynikami, które prawdopodobnie są nieprawidłowe, dlatego zawsze warto skontrolować treść pojawiających się ostrzeżeń.
  • Podpowiedzi Hints.png - to komunikaty mające na celu przypomnienie lub zwrócenie uwagi na pewne dane lub wyniki.
 • Filtrowanie komunikatów.
  Pozwala na wyłączenie całych poziomów komunikatów. Bardzo pomocne przy systematyzowaniu obsługi komunikatów diagnostyki.

 • Grupowanie komunikatów dla zaznaczonych elementów.
  Funkcja ta pozwala zebrać wszystkie komunikaty diagnostyki dotyczące wybranego elementu w projekcie i w ramach jednej edycji danych wyeliminować je.

 • Selektywne zaznaczanie elementów, w których wystąpił komunikat.
  Zaznaczanie pojedynczych elementów może się odbywać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komunikacie lub poprzez wybór z listy elementów, do których odnosi się komunikat zbiorczy.

 • Grupowe zaznaczanie elementów, w których wystąpił komunikat.
  Zaznaczanie wielu elementów może się odbywać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komunikacie lub poprzez wybór z menu funkcji Zaznacz wszystkie elementy, w których wystąpił ten błąd.

 • Rozszerzona informacja na temat komunikatów diagnostyki.
  • Komunikaty diagnostyki, które wymagają szerszego wyjaśnienia prowadzącego do ich eliminacji, mogą odnosić się do rozbudowanej pomocy HelpSystem. Jest ona dostępna na końcu wiersza komunikatu pod przyciskiem Diagnostics-hs.png.

  • Wybrane komunikaty diagnostyki w kolumnie Pole zawierają informacje, do których konkretnych pól w elemencie Tabela danych lub dedykowanych edytorach odnosi się diagnozowana wartość.
   6. Rozszerzona informacja na temat komunikatów diagnostyki

Prezentacja wyników obliczeń projektu o statusie: nieprzeliczony

 • Status projektu: nieaktualny lub nieprzeliczony jest sygnalizowany symbolem ostrzegawczym wyświetlanym na pasku stanu.
  7. Projekt nieprzeliczony - pasek stanu

 • Nieaktualne lub nieprzeliczone wyniki obliczeń są prezentowane jako:
  • przekreślone wartości w etykietach,
  • znaki zapytania w hintach,
  • wyświetlane są stosowne komunikaty ostrzeżeń o nieaktualnych wynikach obliczeń:
   • Uwaga! Projekt nie został obliczony albo od ostatnich obliczeń dane zostały zmodyfikowane. Prezentowane wyniki mogą być nieaktualne.
   • UWAGA! Zmienione zostały dane w projekcie i wydruki mogą być nieaktualne. Wykonaj ponownie obliczenia.
    8. Projekt nieprzeliczony

Przeglądanie wyników obliczeń w hintach

 • Program umożliwia łatwy podgląd danych elementów oraz wyników obliczeń dla elementów za pomocą hintów. Aby wyświetlić hint zawierający dane i wyniki dla elementu, należy ustawić się myszką na elemencie i chwilę odczekać. Dla niektórych elementów, np. grzejnika zintegrowanego lub rozdzielacza z zestawem rozdzielaczowym, istnieje możliwość wyświetlenia hintów z różną zawartością zależnie od miejsca zatrzymania wskaźnika myszki. Po ustawieniu się na węźle (punkcie łączenia działek) hint zawiera informację o sposobie realizacji węzła (dobranych kształtkach i akcesoriach) z dostępnych w katalogach elementów.

Przeglądanie wyników obliczeń w tabelach

 • Tabelaryczne wyniki obliczeń są prezentowane w strukturze drzewiastej podzielonej na sekcje. Ilość oraz zawartość sekcji odpowiada zakresowi (lub zakresom) projektu i we właściwej sekcji należy szukać właściwego wyniku. Przeglądanie wyników wspomagane jest przez szereg dostępnych funkcji sterujących widokiem: przeglądanie pojedynczych stron, wielu stron, nawigacja za pośrednictwem miniatur. Tabele z wynikami mogą mieć wyłączane opisowe nagłówki kolumn, a zestawienia materiałów mogą mieć włączane dodatkowe informacje graficzne i opisowe produktów.
  Więcej informacji na ten temat: Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie