Prezentacja wyników obliczeń

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJONALNOŚĆ
Ostatnia aktualizacja BETA REV. 0.0.B37


Opis

Artykuł opisuje prezentację wyników obliczeń części tabelarycznej i graficznej projektu w zakresie:

 • przeglądu i obsługi komunikatów diagnostyki,
 • przeglądu wyników obliczeń w hintach,
 • przeglądu wyników obliczeń w tabelach,
 • przygotowania części tabelarycznej wyników obliczeń do wydruku,
 • przygotowania części graficznej wyników obliczeń do wydruku.

Lokalizacja w programie

Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki

 • Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki jest dostępna w oknie Diagnostyka.
  1. Diagnostyka

Przegląd wyników obliczeń w tabelach

 • Przegląd wyników obliczeń w tabelach jest dostępny w oknie Wyniki.
  2. Wyniki

Wydruk części tabelarycznej i graficznej projektu

 • Wydruk części tabelarycznej i graficznej projektu jest dostępny w oknie Wydruki.
  3. Wydruki

Przykłady użycia

Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki

 • Poziomy komunikatów:
  • Błędy Diagnostics-errors-ikon.png - komunikaty najwyższej wagi. Wszystkie błędy pojawiające się podczas tworzenia projektu muszą zostać wyeliminowane, ponieważ ich występowanie może uniemożliwiać uzyskanie kompletnych wyników dla projektu. Istnieją dwa typy błędów: błędy krytyczne powodujące przerwanie obliczeń oraz błędy, które nie powodują przerwania obliczeń, jednak w przypadku ich występowania wyniki mogą nie być wiarygodne.
  • Ostrzeżenia Diagnostics-warnings-ikon.png - komunikaty mniejszej wagi niż błędy i nie powodujące zablokowania dalszych obliczeń lub wyświetlania wyników. Ostrzeżenia są związane najczęściej z danymi lub wynikami, które nie muszą się zmienić, ale prawdopodobnie są nieprawidłowe, dlatego zawsze należy skontrolować treść pojawiających się ostrzeżeń.
  • Podpowiedzi Diagnostics-hints-ikon.png - komunikaty mające jedynie na celu przypomnienie lub zwrócenie uwagi na pewne dane lub wyniki. Oczywiście, podobnie jak ostrzeżenia, nie powodują zablokowania dalszych obliczeń lub wyświetlania wyników.
 • Zakładki okna diagnostyki.
  Grupują komunikaty z wybranego zakresu obliczeń oraz informują o poziomach komunikatów jakie się pojawiły w wyniku obliczeń danego zakresu obliczeń.
  4. Zakładki okna diagnostyki

 • Filtrowanie komunikatów.
  Pozwala na wyłączenie całych poziomów komunikatów. Bardzo pomocne przy systematyzowaniu obsługi komunikatów diagnostyki.

 • Grupowanie komunikatów dla zaznaczonych elementów.
  Funkcja ta pozwala zebrać wszystkie komunikaty diagnostyki dotyczące wybranego elementu w projekcie i w ramach jednej edycji danych wyeliminować je.

 • Selektywne zaznaczanie elementów, w których wystąpił komunikat.
  Zaznaczanie pojedynczych elementów może się odbywać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komunikacie lub poprzez wybór z listy elementów, do których odnosi się komunikat zbiorczy.

 • Grupowe zaznaczanie elementów, w których wystąpił komunikat.
  Zaznaczanie wielu elementów może się odbywać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komunikacie lub poprzez wybór z menu funkcji Zaznacz wszystkie elementy, w których wystąpił ten błąd.

 • Rozszerzona informacja na temat komunikatów diagnostyki.
  • Komunikaty diagnostyki, które wymagają szerszego wyjaśnienia prowadzącego do ich eliminacji, mogą odnosić się do rozbudowanej pomocy HelpSystem. Jest ona dostępna na końcu wiersza komunikatu pod przyciskiem Diagnostics-hs.png.

  • Wybrane komunikaty diagnostyki w kolumnie Pole zawierają informacje, do których konkretnych pól w elemencie Tabela danych lub dedykowanych edytorach odnosi się diagnozowana wartość.
   5. Rozszerzona informacja na temat komunikatów diagnostyki

Prezentacja wyników obliczeń projektu o statusie: nieprzeliczony

 • Status projektu: nieaktualny lub nieprzeliczony jest sygnalizowany symbolem ostrzegawczym wyświetlanym na pasku stanu.
  6. Projekt nieprzeliczony - pasek stanu

 • Nieaktualne lub nieprzeliczone wyniki obliczeń są prezentowane jako:
  • przekreślone wartości w etykietach,
  • znaki zapytania w hintach,
  • wyświetlane są stosowne komunikaty ostrzeżeń o nieaktualnych wynikach obliczeń:
   • Uwaga! Projekt nie został obliczony albo od ostatnich obliczeń dane zostały zmodyfikowane. Prezentowane wyniki mogą być nieaktualne.
   • UWAGA! Zmienione zostały dane w projekcie i wydruki mogą być nieaktualne. Wykonaj ponownie obliczenia.
    7. Projekt nieprzeliczony

Przeglądanie wyników obliczeń w hintach

 • Program umożliwia łatwy podgląd danych elementów oraz wyników obliczeń dla elementów za pomocą hintów. Aby wyświetlić hint zawierający dane i wyniki dla elementu, należy ustawić się myszką na elemencie i chwilę odczekać. Dla niektórych elementów, np. grzejnika zintegrowanego lub rozdzielacza z zestawem rozdzielaczowym, istnieje możliwość wyświetlenia hintów z różną zawartością zależnie od miejsca zatrzymania wskaźnika myszki. Po ustawieniu się na węźle (punkcie łączenia działek) hint zawiera informację o sposobie realizacji węzła (dobranych kształtkach i akcesoriach) z dostępnych w katalogach elementów.

Przeglądanie wyników obliczeń w tabelach

 • Tabelaryczne wyniki obliczeń są prezentowane w strukturze drzewiastej podzielonej na sekcje. Ilość oraz zawartość sekcji odpowiada zakresowi (lub zakresom) projektu i we właściwej sekcji należy szukać właściwego wyniku. Przeglądanie wyników wspomagane jest przez szereg dostępnych funkcji sterujących widokiem: przeglądanie pojedynczych stron, wielu stron, nawigacja za pośrednictwem miniatur. Tabele z wynikami mogą mieć wyłączane opisowe nagłówki kolumn, a zestawienia materiałów mogą mieć włączane dodatkowe informacje graficzne i opisowe produktów.
  Więcej informacji na ten temat: Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie

Przygotowanie części tabelarycznej wyników obliczeń do wydruku

 • W programie możliwy jest wydruk:
  • kompozycji (predefiniowanej lub własnej) - z poziomu modułu Wydruki.

  • pojedynczej tabeli - z poziomu modułu Wyniki.
   W oknie podglądu wyników obliczeń, dla poszczególnych sekcji w drzewie, można wykonać operację Drukuj.

Przygotowanie części graficznej wyników obliczeń do wydruku