Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki podczas interpretacji modelu IFC

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2021-08-26


Opis problemu

W niektórych przypadkach z uwagi na jakość zaimportowanego modelu IFC oraz skomplikowaną sytuację projektową operacje:

mogą zakończyć się niepowodzeniem. Problemy związane z prawidłową interpretacją obiektów z modeli IFC na natywne elementy konstrukcji pakietu InstalSystem 5 są diagnozowane przez program za pośrednictwem precyzyjnych komunikatów o randze błędu lub ostrzeżenia.

Uwaga! W przypadku pracy nad zakresem Obliczenia cieplne budynku dla budynku, którego struktura oparta jest o model IFC, warto wykonać analizę modelu i rozważyć które elementy budynku powinny zostać zinterpretowane przy pomocy funkcji automatycznych dostępnych w programie. Elementy wykluczone z interpretacji należy narysować w sposób uproszczony, tak aby uzyskać ten sam (lub zbliżony) wynik dla wartości Strata ciepła przez przenikanie.


Do najczęściej występujących błędów i ostrzeżeń należą:

 • Nie można rozpoznać ściany - brak kondygnacji pokrywającej zakresem rzędnych poziomy na których znajduje się ściana.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Podczas operacji Interpretuj ściany z pliku IFC program wykrył, że rzędne interpretowanych elementów ifcWall, ifcWallStandardCase lub ifcCurtainWall nie pokrywają się z rzędnymi elementów Kondygnacja. Więcej informacji na ten temat: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC.
 • Nie można rozpoznać okna/drzwi/otworu gdyż brak ściany w miejscu wstawienia tego elementu.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Podczas operacji Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC program zdiagnozował, że rzędne interpretowanych obiektów ifcWindow, ifcDoor lub ifcOpeningElement nie pokrywają się z rzędnymi elementów Ściana, w której elementy Okno, Drzwi, Otwór w ścianie mają zostać osadzone.
 • Nieprawidłowy typ elementu.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Obiekty IFC zaznaczone przez użytkownika przed wywołaniem operacji interpretacji są innego typu niż wymaga tego dana operacja.
 • Nie udało się wygenerować dachu na podstawie elementu IFC.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Program nie był w stanie utworzyć elementu Dach na podstawie interpretacji obiektów ifcRoof i ifcSlab lub elementu innego typu zaznaczonego do operacji Interpretuj dachy z pliku IFC.
 • Element ifcPlate jest składnikiem elementu IfcCurtainWall i nie może być osobno interpretowany.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Podczas operacji Interpretuj ściany z pliku IFC program wykrył, że do interpretacji został wybrany element ifcPlate, który jest składnikiem elementu IfcCurtainWall.
 • Nie można rozpoznać pomieszczenia - brak kondygnacji pokrywającej zakresem rzędnych poziomy na których znajduje się pomieszczenie.
  Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:

Sposób rozwiązania

Po kliknięciu na komunikat błędu lub ostrzeżenia w oknie Diagnostyka program zaznacza w Edytor 2D, Widok 3D i Przeglądarka projektu obiekty z modelu IFC, które stanowią problem dla operacji interpretacji. Jeżeli komunikat diagnostyki dotyczy więcej niż jednego elementu, są one pogrupowane w liście pola Element.

Eliminacja każdego z błędów wymaga analizy poprawności zdefiniowania obiektów w modelu IFC. Jeżeli nie ma możliwości rozwiązania problemów zdiagnozowanych przez program i sytuacja projektowa tego wymaga, można podejść do interpretacji elementów w sposób hybrydowy, tj. zinterpretować wybrane obiekty przy pomocy funkcji automatycznych kondygnacja po kondygnacji, element po elemencie, a następnie ręcznie uzupełnić tworzoną strukturę budynku o wymagane elementy konstrukcji. Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.

Uwaga! Interpretację struktury warto wykonać w kilku turach. Nie zaleca się, szczególnie przy złożonych budynkach, wykonywania interpretacji całej grupy elementów/obiektów IFC w jednej operacji. Takie podejście pozwala na pełniejszą kontrolę nad potencjalnie pojawiającymi się problemami sygnalizowanymi poprzez komunikaty w oknie Diagnostyka i łatwiejsze rozwiązanie tych problemów.


Nie można rozpoznać ściany - brak kondygnacji pokrywającej zakresem rzędnych poziomy na których znajduje się ściana

 • W oknie Dane ogólne w zakładce Zarządzanie kondygnacjami zweryfikować poprawność utworzonego na podstawie modelu IFC układu kondygnacji. W pierwszej kolejności należy przenalizować i jeśli potrzeba poprawić dane elementu Kondygnacja w zakresie Położenie i Wymiary. Więcej informacji na ten temat: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC.
  1. Położenie i Wymiary elementu Kondygnacja.

Nie można rozpoznać okna/drzwi/otworu gdyż brak ściany w miejscu wstawienia tego elementu

 • W sytuacji gdy zakres rzędnych elementu Ściana lub Ściana kurtynowa nie pokrywa się z rzędną interpretowanego obiektu ifcWindow, ifcDoor lub ifcOpeningElement należy ręcznie zmodyfikować element Ściana lub Ściana kurtynowa zmieniając w oknie Tabela danych zakres kondygnacji dla elementu oraz wartości w polu Przesunięcie dolnej krawędzi lub Przesunięcie górnej krawędzi.
  2. Zmiana położenia elementu Ściana.

Nieprawidłowy typ elementu

 • Zaznaczyć obiekty IFC odpowiedniego typu dla wykonywanej operacji. Więcej informacji na ten temat: Zaznaczanie elementów do interpretacji:
  • Obiekty: ifcWall, ifcWallStandardCase, ifcCurtainWall (lub inne czyt. niżej) dla operacji Interpretuj ściany z pliku IFC. Więcej informacji na ten temat: Interpretacja ścian.
  • Obiekty: ifcWindow, ifcDoor, ifcOpeningElement dla operacji Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC. Więcej informacji na ten temat: Interpretacja okien, drzwi i otworów.
  • Obiekty ifcRoof oraz ifcSlab (lub inne czyt. niżej) dla operacji Interpretuj dachy z pliku IFC. Więcej informacji na ten temat: Interpretacja dachów.
  • Obiekty ifcSlab (lub inne czyt. niżej) dla operacji Interpretuj stropy z pliku IFC. Więcej informacji na ten temat: Interpretacja stropów.

Uwaga! Możliwa jest również częściowa interpretacja innych elementów z modelu IFC (nie wymienionych wyżej, a reprezentujących konstrukcję budynku) na natywne elementy programu InstalSystem 5 za pomocą wyżej wymienionych funkcji. Dotyczy to m.in takich elementów jak np. IfcBuildingElementProxy, IfcColumn, IfcStair, IfcStairFlight, IfcCovering. W większości modeli IFC reprezentują one złożoną architekturę budynku, a nie konstrukcję potrzebną do wykonania Obliczenia cieplne budynku. Taka dodatkowa interpretacja powinna zatem zostać poprzedzona szczegółową analizą modelu i jeśli sytuacja projektowa tego wymaga - wykonana. Utworzone elementy konstrukcji mogą w dalszych krokach być zmodyfikowane przez użytkownika ręcznie, w razie potrzeby usunięte oraz uzupełnione przez ręcznie wstawione elementy konstrukcji programu InstalSystem 5.


Nie udało się wygenerować dachu na podstawie elementu IFC

 • Uzupełnić projekt o ręcznie wstawione elementy Dach bazując na rzucie 2D modelu IFC i funkcji AUTO, a następnie uzupełnić odpowiednio krawędzie dachu, korzystając z funkcji Dodaj krawędź dachu. Więcej informacji na ten temat: Wstawianie dachu.

Element IfcPlate jest składnikiem elementu ifcCurtainWall i nie może być osobno interpretowany

 • Należy interpretować element nadrzędny typu ifcCurtainWall, w którego skład wchodzi wskazany element ifcPlate.

Nie można rozpoznać pomieszczenia - brak kondygnacji pokrywającej zakresem rzędnych poziomy na których znajduje się pomieszczenie

 • W oknie Dane ogólne w zakładce Zarządzanie kondygnacjami zweryfikować poprawność utworzonego na podstawie modelu IFC układu kondygnacji. W pierwszej kolejności należy przenalizować i jeśli potrzeba poprawić dane elementu Kondygnacja w zakresie wartości: Położenie i Wymiary. Więcej informacji na ten temat: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC.