Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki dotyczące struktury budynku

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2023-04-07


Opis problemu

Problemy związane z poprawnym utworzeniem struktury budynku są diagnozowane przez program podczas Obliczenia struktury budynku za pośrednictwem precyzyjnych komunikatów diagnostyki o randze błędu, ostrzeżenia lub podpowiedzi. Do najczęściej występujących błędów należą:

 • Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia.
  Ostrzeżenie jest wyświetlana w sytuacji, gdy:
  • w projekcie występuje Ściana, która nie styka się od góry z żadnym elementem Strop/Dach,
  • lub gdy Ściana położona na najniższej kondygnacji nie styka się od dołu z elementem Strop.
 • Wykryto nieprawidłowy kształt ściany/stropu/dachu. Spróbuj skorygować lub usunąć i narysować na nowo.
  Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:
  • Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył nieprawidłowy kształt dla elementu Ściana, Strop lub Dach (np. cieniutki fragment ściany wychodzący z połączenia prostopadłych ścian).
 • Kształt elementu "%s" prawdopodobnie jest niedokładnie narysowany i to mogło być powodem braku rozpoznania pomieszczenia.
  Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:
  • Podczas Obliczenia struktury budynku zostają wykryte przerwy/szczeliny pomiędzy samymi ścianami, ścianami i stropem lub dachem. Może to spowodowane niedokładnym rysunkiem.
 • Wykryto przecinające się ściany.
  Ostrzeżenie wyświetlane jest w sytuacji, gdy:
  • Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył sytuację, w której osie ścian przecinają się ze sobą.
  • Tego typu sytuacja może pojawić się również, gdy struktura budynku została zaimportowana do programu z formatu IFC. Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.
 • Błędny wymiar lub kształt ściany, uniemożliwia prawidłowe połączenie z innymi ścianami.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył w projekcie elementy Ściana mające wyznaczony kształt, natomiast punkty stanowiące początek i koniec tego kształtu pokrywają się współrzędnymi XY. Tak narysowana Ściana stwarza problemy w połączeniu z innymi ścianami.
 • Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone.
  Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:
  • Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył nieprawidłowy kształt pomieszczenia, np. z powodu niedomkniętej krawędzi pomieszczenia. Nieprawidłowy kształt jest najczęściej wynikiem nakładających się ścian lub ich błędnego połączenia.
 • W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie.
  Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy program nie potrafił rozpoznać elementu Pomieszczenie (Automatyczne).
  Warunkiem powstania elementu Pomieszczenie (Automatyczne) jest utworzenie idealnie szczelnej bryły z bezbłędnym połączeniem ścian, przykrytej szczelnie od góry elementem Strop/Dach, a od dołu elementem Strop.
  1. Pomieszczenie (Automatyczne).

  Do najczęściej spotykanych problemów uniemożliwiających utworzenie bryły pomieszczenia należą sytuacje, w których:
  • Pomieszczenie (Ręczne) nachodzi na inne Pomieszczenie (Ręczne),
  • elementy Ściana tworzące Pomieszczenie (Automatyczne) nie są ze sobą połączone,
  • Strop lub Dach nie obejmuje całkowicie elementu Pomieszczenie (Automatyczne) w świetle,
  • elementy Ściana są nieprawidłowo połączone,
  • Otwór w stropie nachodzi na element Ściana.
 • Otwór w stropie pokrywa się ze ścianą.
  Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:
  • Otwór w stropie wykracza poza granice elementu Pomieszczenie (Automatyczne) na kondygnacji poniżej;
  • Otwór w stropie przecina/nachodzi na element Ściana wielokondygnacyjna, której położenie określone jest na kilku kondygnacjach;
 • Błędny kształt elementu lub otworu w elemencie.
  Błąd jest wyświetlany, gdy:
  • Otwór w stropie rozrysowany jest poza obrysem elementu Strop (Strop znika w widoku 3D),
  • krawędzie elementu Otwór w stropie nachodzą na siebie nawzajem.
 • Krawędź elementu pokrywa się z otworem w tym lub innym elemencie. Zweryfikuj, czy możesz dostosować kształt lub położenie stropu lub skorzystać z funkcji Połącz stropy.
  Błąd jest wyświetlany, gdy:
  • jedna z krawędzi elementu Otwór w stropie jest styczna do krawędzi elementu Strop.
 • Elementy się nakładają.
  Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:
  • stropy umiejscowione na jednym poziomie nachodzą na siebie.
 • Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania
  • Jest to błąd wewnętrzny kodu spowodowany problemem z poprawnym wykonaniem obliczeń. Pojawia się bez wskazania na konkretny element w strukturze budynku.

Sposób rozwiązania

Po kliknięciu na komunikat błędu w oknie Diagnostyka program zaznacza w Edytor 2D i Widok 3D element, który stanowi problem dla Obliczenia struktury budynku. Jeżeli komunikat diagnostyki dotyczy więcej niż jednego elementu, są one pogrupowane w liście pola Element. Eliminacja każdego z błędów wymaga ręcznej modyfikacji w zakresie konstrukcji budynku, a potem ponownego wykonania Obliczenia struktury budynku. Przykładowe sposoby rozwiązania zostały przedstawione na filmach poniżej.

Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia

 • Wykonanie korekty kształtu dla elementu Strop/Dach, w taki sposób aby przykryć nim element Ściana i zamknąć szczelnie bryłę pomieszczenia.
 • Skorygowanie wartości Wysokość w świetle hs dla elementu Ściana do wartości domyślnej dla kondygnacji.

Wykryto nieprawidłowy kształt ściany/stropu/dachu. Spróbuj skorygować lub usunąć i narysować na nowo

 • Poprawa układu elementów, dla których występuje błąd.

Kształt elementu "%s" prawdopodobnie jest niedokładnie narysowany i to mogło być powodem braku rozpoznania pomieszczenia

 • Poprawa kształtu elementów. Aby ułatwić wyszukanie miejsca występowania problemu, zostanie ono zaznaczone na czerwono z dodatkową strzałką.

Wykryto przecinające się ściany

 • Wykonanie operacji Korekta geometrii ścian z włączoną opcją: Regeneracja połączeń ścian.
  2. Regeneracja połączeń ścian.

 • Poprawa układ ścian, dla których zgłaszany jest komunikat diagnostyki.

Błędny wymiar lub kształt ściany, uniemożliwia prawidłowe połączenie z innymi ścianami

 • Poprawa w miejscu łączenia ścian, dla których wyświetlana jest diagnostyka.

Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone

 • Poprawa w miejscu połączenia ścian, które zostały wygenerowane w sposób nieprawidłowy.

W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie

W zależności od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów:

 • Włączenie funkcji Korekta geometrii ścian oraz wywołanie operacji Regeneracja połączeń ścian, a następnie wykonać Obliczenia struktury budynku.
  1. Korekta geometrii ścian

 • Kontrola poprawności dla elementów Otwór w stropie.
  3. Otwór w stropie

  • Odznaczyć w Tabela danych elementu Strop opcję Otwory aktywne i wykonać Obliczenia struktury budynku.
  • Jeżeli Obliczenia struktury budynku zakończyły się bez błędów, należy we wszystkich elementach Strop zamykających pomieszczenia usunąć elementy Otwór w stropie.
  • W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać operację Regeneracja połączeń ścian, a potem ponownie Obliczenia struktury budynku.
  • Wstawić elementy Otwór w stropie.
  • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Odwrócenie punktów bazowych elementów Ściana.
  4. Punkt bazowy elementu Ściana

  • W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów Ściana należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii.
  • W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian.
  • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Redukcja liczby elementów Ściana o jednakowej grubości.
  5. Redukcja elementów Ściana

  • W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość.
  • Skorygować ręcznie połączenia elementów Ściana.
  • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Korekta wysokości elementów Ściana na kondygnacji.
  6. Korekta wysokości elementów Ściana

  • Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie Wyszukaj zaznacz wszystkie elementów Ściana na kondygnacji.
  • W tabeli danych zaznaczonych elementów Ściana zresetować ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek.

Otwór w stropie pokrywa się ze ścianą

W zależność od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów:

 • w przypadku, gdy element Otwór w stropie wychodzi poza obrys elementu Pomieszczenie (Automatyczne) zlokalizowanego na kondygnacji, na której wstawiono Otwór w stropie

 • w przypadku, gdy element Otwór w stropie wychodzi poza obrys elementu Pomieszczenie (Automatyczne) zlokalizowanego na kondygnacji ponieżej tej, na której wstawiono Otwór w stropie

 • w przypadku, gdy element Otwór w stropie przecina/nachodzi na element Ściana wielokondygnacyjna

Błędny kształt elementu lub otworu w elemencie

 • Poprawa elementu Otwór w stropie tak, aby nie przecinał obrysu elementu Strop.

UWAGA! W powyższej sytuacji występują Ostrzeżenia i Błąd. Popraw najpierw Błąd, gdyż komunikaty Ostrzeżeń mogły być wygenerowane wskutek istniejącego błędu.

 • Poprawa krawędzi elementu Otwór w stropie.

Krawędź elementu pokrywa się z otworem w tym lub innym elemencie. Zweryfikuj, czy możesz dostosować kształt lub położenie stropu lub skorzystać z funkcji Połącz stropy

 • Komunikat najczęściej pojawia się po wykonaniu operacji Interpretuj z pliku IFC. Problem może być rozwiązany przez poprawę:
  • elementu Otwór w stropie,
  • elementu Strop wstawionego wewnątrz elementu Otwór w stropie.

Elementy się nakładają

 • Poprawa kształtu wskazanych elementów tak, aby nie nachodziły na siebie.

Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania

 • Jeżeli w oknie Diagnostyka wraz z komunikatem Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania widoczne są inne komunikaty błędów dotyczące struktury budynku, można w pierwszej kolejności je rozwiązać i ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku dla poprawionego układu elementów konstrukcji.
 • Można również spróbować wykonać operację Korekta geometrii ścian lub usunąć ostatnio edytowane elementy i narysować je na nowo, a potem ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Jeżeli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, należy zgłosić błąd przy pomocy Formularz zgłoszenia problemu.