Informacje o publikacjach InstalSystem 5

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu INFORMACJE O PRODUKCIE
Ostatnia aktualizacja 2020-11-05


WYDANIE Rev. 19.4 (planowana data publikacji 08.12.2020*)

* Planowana data publikacji może ulec zmianie. Informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi zobowiązania InstalSoft do wykonania publikacji w tym terminie

WYDANIE Rev. 19.3

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.2

Moduł bazowy

 • Poprawa krytycznych błędów blokujących funkcję Generuj rozwinięcie
 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.1

Moduł bazowy

 • Możliwość aktualizacji programu InstalSystem 5 bez wymogu praw administratora.
 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 19.0


Moduł bazowy

 • Poprawa wydajności programu:
  - Szybsza reakcja na grupowe zaznaczanie elementów
  - Płynniejsza praca z włączonym oknem Widok 3D
  - Przyspieszenie operacji: Automatyczne ściany, stropy i dachy oraz Korekta geometrii ścian
 • W przypadku wykrycia w konfiguracji sprzętowej wysokowydajnej karty graficznej (niezintegrowanej z płytą główną lub z procesorem), jest ona ustawiana jako aktywna dla programu InstalSystem 5. Eliminuje to problemy ze stabilnością i wydajnością aplikacji wynikające ze słabszej wydajności karty zintegrowanej
 • Eksportowane przez program pliki PDF mają teraz strukturę wektorową, co pozwoliło znacznie zmniejszyć ich wielkość
 • Oznaczenie frontu niektórych elementów (rozdzielacza, odbiornika, mieszacza) na rzucie - ułatwia uzyskanie poprawnego automatycznego rozwinięcia instalacji
 • Automatyczne generowanie dachów płaskich (obejrzyj film)
 • Wsparcie tworzenia struktury budynku i projektowania instalacji w budynkach z wieloma ciągami kondygnacji (z wzajemnie przesuniętymi poziomami stropów) poprzez (obejrzyj film):
  - Możliwość wyświetlenia elementu Obrys budynku na innym ciągu kondygnacji (nowe pole Pokazuj na innych ciągach). Pozwala to na poprawne wygenerowanie kompletu przegród konstrukcyjnych (ścian i stropów) po wywołaniu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy
  - Możliwość podziału elementu Strop i szybkiej konwersji w element Dach
  - Możliwość łączenia fragmentów instalacji na różnych ciągach za pomocą elementu Pion (z opcją Pokazuj na innych ciągach i możliwością ukrycia elementu Pion na wydruku)
  - Wydruk na jednym arkuszu dwóch kondygnacji, za pomocą pola Dodatkowa kondygnacja dostępnego dla elementu Strony wydruku
 • Element Otwór w ścianie otrzymał możliwość łączenia pomieszczeń poprzez nowe pole Łącz pomieszczenia, dostępną w oknie Tabela danych (obejrzyj film)
 • Rozszerzone opisy działania poszczególnych funkcji na wstążce dla zakresu Konstrukcja (obejrzyj film)
 • Prezentacja kodów katalogowych produktów na etapie edycji danych ogólnych i danych elementów (obejrzyj film)
 • Standardowo prezentowane w wydrukach tabelarycznych logo producenta dystrybuującego daną wersję firmową pakietu InstalSystem 5 może być zastąpione przez logo użytkownika, np. biura projektowego (obejrzyj film)
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji: reorganizacja kolejności sekcji i pól w Tabela danych elementu Punkt startowy
 • Aktualizacja katalogów produktów.

Systemy grzewcze / Systemy chłodnicze

 • Nowe elementy: Rozdzielacz pojedynczy, działka Bez przepływu, Zawór bezpieczeństwa
 • Element Odbiornik uzyskał możliwość definiowania domyślnej odległości od podłogi, osobno dla każdej kondygnacji
 • Elementy Mieszacz / Układ pompowy i Węzeł regulacyjny:
  - zostały rozdzielone i uzyskały osobne ikony, filtry katalogowe i możliwość definiowania stylu
  - wprowadzono możliwość wyboru stopnia szczegółowości prezentacji tych elementów na poszczególnych widokach: 2D, 3D i Rozwinięciu (obejrzyj film)
  - wprowadzono możliwość niezależnego od modelu instalacji definiowania wymiarów tych elementów na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji (obejrzyj film)
  - Nowe pola: Domyślna szerokość mieszacza / węzła regulacyjnego i Domyślna wysokość mieszacza / węzła regulacyjnego w Tabela danych elementu Punkt startowy dają możliwość zdefiniowania domyślnych wymiarów tych elementów na danym arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji

Straty ciepła

 • Obliczenia obciążenia cieplnego budynku zgodnie z ÖNORM EN 12831+H-7500-1
 • Optymalizacja algorytmu realizującego Obliczenia cieplne budynku, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Rozdzielacze dwuparametrowe, integrujące część wysoko- i niskoparametrową oraz zestaw mieszający (obejrzyj film)
 • Nowy szablon tabelki rozdzielacza, dedykowany do systemów przemysłowych
 • Nowa opcja Ukryj systemy automatyki z katalogów innych niż rozdzielacz
 • Przyspieszenie etapu obliczeń dot. optymalizacji temperatury zasilania, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń

Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych

 • Trójdrogowe zawory mieszające, redukujące temperaturę ciepłej wody (obejrzyj film)

WYDANIE Rev. 18.5

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 18.4

Systemy chłodnicze

 • Poprawiono sposób wyznaczania ciepła właściwego medium wypełniającego instalację.

WYDANIE Rev. 18.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 18.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 18.0


Moduł bazowy

 • Zmiana architektury programu na 64-bitową. Oznacza to możliwość wykorzystania całej dostępnej pamięci RAM komputera. Poprzednie publikacje, które były w architekturze 32-bitowej, mogły wykorzystać tylko 4GB pamięci RAM.
 • Poprawa wydajności programu:
  - szybsza reakcja na przełączanie między dwoma elementami typu Arkusz roboczy
  - szybsze ładowanie zawartości Widok 3D
  - szybsze otwieranie plików zawierających Podkład DWG/DXF
  - skrócony czas Obliczenia struktury budynku
  - skrócony czas Obliczenia cieplne budynku
 • Usprawnienia algorytmu tworzącego Automatyczne rozwinięcie instalacji
 • Nowe komunikaty diagnostyki związane z funkcją Automatyczne rozwinięcie instalacji.
  Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym.
 • Nowa prezentacja graficzna elementu Punkt końcowy.
 • Symbole elementu Punkt startowy generowane są automatycznie po wywołaniu funkcji Generuj dla Automatyczne rozwinięcie instalacji.
 • Zaznaczenie elementu Fragment instalacji na Arkusz typu: Rozwinięcie odwołuje do elementu Punkt końcowy na Arkusz typu: Plan / rzut.
 • Nowe podpowiedzi na Pasku stanu informujące o klawiszach aktywnych podczas operacji wstawiania dla wszystkich elementów.
 • Usprawnienie działania trybu AUTO i trybu ORTO m.in. w zakresie tworzenia struktury budynku.
 • Możliwość edycji rzędnych elementu Dach na Widok 3D.
 • Możliwość definiowania nachylenia połaci dachu (spadku dachu) wraz z automatycznym wyliczaniem rzędnych wierzchołków elementu Dach.
 • Uwzględnienie lukarn w obliczeniach kubatury pomieszczeń.
 • Zmiana organizacji Wstążki w sekcji Konstrukcja:
  - Przyciski posegregowane w kolejności uwzględniającej rekomendowaną ścieżkę użycia tworzenia struktury budynku
  - Przeniesienie przycisku dla funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy do sekcji Konstrukcja.
 • Wprowadzenie diagnostyki dotyczącej połączeń ścian po użyciu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy w przypadku wykrytych nieprawidłowości.
 • Nowe Style elementów 2D i 3D na zakresie Konstrukcja wspomagające projektowanie i weryfikację poprawności struktury budynku.
 • Nowe narzędzie Korekta geometrii ścian umożliwiające automatyczną korektę konstrukcji budynku za pomocą funkcji:
  - Regeneruj połączenia ścian
  - Koryguj grubości ścian, umożliwiającej uzyskanie jednolitej grubości ścian w całym projekcie.
  - Koryguj kąty ścian, umożliwiającej korektę równoległości/prostopadłości ścian względem siebie.
  - Koryguj położenie pomiędzy kondygnacjami, umożliwiającej korektę położenia i przesunięć ścian pomiędzy kondygnacjami z możliwością wskazania kondygnacji referencyjnej.
  Narzędzie dostępne jest na Wstążce w sekcji Konstrukcja
 • Nowe, precyzyjne komunikaty diagnostyki dla zakresu Obliczenia struktury budynku, ułatwiające poprawną edycję struktury budynku
 • Usprawnienie związane z komunikatem diagnostyki: Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone - grupowanie komunikatu oraz precyzyjniejsze wskazanie ścian mających wpływ na niepoprawne Obliczenia struktury budynku
 • Możliwość dokładniejszej lokalizacji elementu Punkt odniesienia poprzez dokładne działanie trybu AUTO o przyciąganie do elementów podkładu DWG (w tym osi)
 • Nowy Znacznik pom. wielokondygnacyjnego w etykiecie elementu Wielokondygnacyjne pomieszczenie.

Systemy grzewcze

 • Dodano Automatyczne etykiety dla Działka/przyłącze w danych elementu Punkt startowy (instalacje cieplne)

Straty ciepła

 • Zmieniono interfejs użytkownika w zakresie specyficznych danych pomieszczeń i jednostek budynku, ujednolicając go z innymi modułami programu. Dla przegród chłodzących w pomieszczeniach i definicji przegród pozostawiono specjalizowane edytory.
 • Usprawnienia w zakresie Obliczenia cieplne budynku na podstawie prawidłowo zdefiniowanej struktury budynku.

Instalacje wodociągowe

 • Dodano możliwość wykonania obliczeń według normy EN 806-3
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji - udostępniono nową funkcjonalność - wersja BETA

WYDANIE Rev. 17.5

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 17.4

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 17.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 17.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 17.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 17.0


Moduł bazowy

 • Podczas wstawiania otworu w ukośną połać dachową współrzędne "z" punktów narożnych wyznaczane są automatycznie
 • W oknie Zarządzanie kondygnacjami wartości Rzędna kondygnacji i Wysokość kondygnacji są edytowalne, a wartości uzupełniają się wzajemnie dla kondygnacji sąsiadujących
 • Dla kondygnacji najwyższej dodano daną Rzędna szczytu dachu, której zmiana koryguje wysokość tej kondygnacji
 • Wprowadzono możliwość rozróżnienia stylu i etykiety pomieszczenia "ręcznego" (narysowanego wprost) od "automatycznego" (wygenerowanego automatycznie na podstawie układu ścian i stropów)
 • Podczas rysowania elementów "krawędź dachu", Otwór w dachu, Lukarna, w trybie AUTO realizowane jest przyciąganie do elementów podkładu DWG
 • W obliczeniach struktury budynku wprowadzono diagnostykę Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone. Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym.
 • W zakładce Ustawienia programu, podzakładka: Wygląd ekranu, dodano checkbox Wyłącz zaawansowaną prezentacje przezroczystości w 3D. Zaznaczenie może ułatwić pracę na komputerach ze słabszymi kartami grafiki.
 • W konfiguracji stylów etykiet elementów dodano zakładkę Położenie, gdzie można określić domyślne położenie etykiety względem elementu macierzystego.

Systemy grzewcze

 • Automatyczne rozwinięcie instalacji - udostępniono nową funkcjonalność - wersja BETA
 • Wprowadzono element Kocioł, jako jedną z możliwych konfiguracji elementu Źródło w polu Prezentacja graficzna
 • Umożliwiono deklarowanie wymiarów elementu Odbiornik od 1 cm.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Usprawniono ergonomię korygowania rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie oraz ręcznego rysowania pętli i przyłączy.
 • Dodano nowe kryterium układania przyłączy -AUTO- dla narzędzia Trasa przyłączy.

Systemy płaszczyznowe panelowe

 • W danych ogólnych oraz w tabeli danych elementu Strefa paneli sufitowych wprowadzono możliwość deklaracji automatycznego rozmieszczania sąsiadujących rzędów paneli w strefie z wzajemnym przesunięciem.

Instalacje wodociągowe

 • Dla przyborów sanitarnych istnieje możliwość deklaracji stelaża.
 • W danych ogólnych wprowadzono deklarację domyślnych typów rozdzielaczy.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 16.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 16.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 16.0


Moduł bazowy

 • Wiele elementów instalacji (grzejnik, zawór, pompa itp.) wstawianych jest domyślnie razem z etykietą.
 • Możliwość precyzyjnej kontroli przebiegu działek, z podaniem różnych rzędnych początku i końca działki (przypadek działek prowadzonych w sufitach/ścianach skośnych).

Systemy grzewcze

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek zasilających i powrotnych.

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
 • Reorganizacja zakładek danych ogólnych.
 • Nowy element instalacji - odpływ liniowy.

Stacje mieszkaniowe

 • Nowy moduł umożliwiający projektowanie instalacji grzewczych i wodociągowych z użyciem stacji mieszkaniowych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 15.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 15.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 15.1

Moduł bazowy

 • Lista wyświetlanych elementów w oknie Przeglądarka projektu jest automatycznie dostosowywana do aktualnie edytowanego zakresu edycji.
 • Okno Katalogi produktów - zakładki zostały zastąpione bardziej szczegółowymi filtrami katalogów.
 • Okno Widok 3D - dodano możliwość wyświetlenia krawędzi elementów (opcja dostępna pod przyciskiem Pokaż krawędzie/Ukryj krawędzie w sekcji Widok)
 • Możliwa jest generacja pomieszczeń, których całkowita powierzchnia zawiera się wewnątrz innego pomieszczenia

Systemy grzewcze/ Systemy chłodnicze

 • Ustawienia z zakładki Zawory i armatura - typy i dane domyślne zostały przeniesione do zakładek: Instalacja rozprowadzająca-Typy i dane domyślne oraz Grzejniki-Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne (zakładka Zawory i armatura - typy i dane domyślne została usunięta).

Straty ciepła

 • Włączenie modułu Obliczenia cieplne budynku automatycznie przełącza ustawienie ogólne projektu: Sposób obliczania Φ na wariant Obliczana wg wskaźnika
 • Możliwa jest korekta wewn. temperatury pomieszczenia (θi,H) dla normowych typów pomieszczeń.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Rozdzielacz może zostać umieszczony na rysunku w pozycji poziomej lub odejściami do góry (konfiguracja poprzez nowe pole danych rozdzielacza: Orientacja)
 • W zakładce Dodatkowe opcje w oknie Dane ogólne dodano Specyficzne opcje rynkowe - możliwy wybór metody obliczania przepływu dla systemów płaszczyznowych bez uwzględnienia dodatku na pokrycie strat/zysków ciepła do środowiska po drugiej stronie powierzchni grzewczo-chłodzącej.

Systemy płaszczyznowe panelowe

 • Okno Tabela danych elementu Panel ścienny/Panel sufitowy - dodano pole Δpmax umożliwiające kontrolę maksymalnej straty ciśnienia na pojedynczym panelu lub zestawie paneli połączonych szeregowo.

Instalacje wodociągowe

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji wodociągowych - dostępny w wybranych pakietach

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 14.2

 • Ilość i zawartość neutralnych bibliotek produktów dostępnych w różnych wersjach językowych została ujednolicona, co ułatwi przenoszenie projektów pomiędzy wersjami.

WYDANIE Rev. 14.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 14.0

Moduły:

Moduł bazowy

 • Nowy sposób dostępu do zapisu pliku PDF z wydrukami tekstowymi. Jeżeli w systemie jest zainstalowany odpowiedni sterownik, program go wykorzystuje i udostępnia przycisk Drukuj do PDF bezpośrednio w pasku narzędzi modułu wydruków.
 • Możliwość deklaracji kąta (obrotu) armatury względem osi rurociągu (okno: Tabela danych, pole: Kąt obrotu).
 • Nowa (osobna) etykieta i styl elementu Obrys budynku
 • Nowe pole Odległość od podłogi w tabeli danych elementu Działka. Ułatwia kontrolę przebiegu sieci i umożliwia poprawne kopiowanie instalacji powtarzalnej na wyższe piętra
 • Atrakcyjniejsze style graficzne niektórych elementów w Widok 3D , w tym elementów konstrukcji budynku.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Wykres optymalizacji prezentujący jakość temperatur zasilania (θz,H pł.) wobec potrzeb grzewczych poszczególnych stref. Wykres dostępny jest w oknie Dane ogólne na zakładce: Źródła, po pierwszych obliczeniach projektu.
 • Nowe szablony dla elementu Tabelka rozdzielacza
 • Nowe pole Płyta systemowa w oknie Dane ogólne na zakładce: Systemy podłogowe umożliwia deklarację domyślnej płyty systemowej.

Straty ciepła

 • Poprawa algorytmu rozpoznającego obszar ściany powyżej okien w ścianie przyległej do gruntu, usytuowanych w całości poniżej gruntu.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 13.3

Moduły:

Moduł bazowy

 • Usprawnienia algorytmu odpowiedzialnego za kształtowanie połaci dachowych

WYDANIE Rev. 13.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 13.1

Moduły:

Moduł bazowy

 • Reorganizacja ikon w grupie Konstrukcja

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Przebudowa i usprawnienia okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

WYDANIE Rev. 13.0

Moduły:

Moduł bazowy

 • Nagłówki tabel wynikowych mogą być zablokowane i widoczne podczas przewijania tabel.

Straty ciepła

 • Możliwość przypisania definicji przegrody cieplnej (ze zdefiniowaną wartością U) do przegrody konstrukcyjnej tego samego typu, niezależnie od jej grubości.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Przyłącza w systemie ogrzewania/chłodzenia podłogowego mogą być układane w warstwie izolacji (poniżej rur grzewczych/chłodzących w jastrychu).
 • Możliwość zmiany orientacji (pionowo lub poziomo) elementu Mieszacz / Układ pompowy.
 • Nowa etykieta dle elementu Mieszacz / Układ pompowy.
 • Tabelka mieszacza / węzła regulacyjnego
 • Usprawnienia algorytmu wyznaczającego temperaturę zasilania dla systemów płaszczyznowych.
 • Usprawnienia algorytmu dzielącego element Strefa pow. grzewczych/chłodzących na Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
 • Diagnostyka przepływów laminarnych.

Systemy grzewcze i Systemy chłodnicze

 • Więcej typów podłączeń elementu Odbiornik.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 12.2

Moduły:

Moduł bazowy Zarządca pakietu

 • Usprawnienie działania funkcji Autozapis

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji chłodniczych - dostępny w wybranych pakietach

WYDANIE Rev. 12.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 12.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Usprawnienie funkcji AUTO.
 • Diagnostyka dostępnych kart graficznych.

Dobór grzejników

 • Wyświetlanie mocy grzejników dla ręcznie wybieranych wielkości poprzez okno Tabela danych.

 • Poprawa czytelności elementu Tabelka rozdzielacza.
 • Poprawa algorytmu wyznaczającego spadek temperatury na zestawie szeregowo połączonych paneli.

WYDANIE Rev. 11.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Usprawniono działanie funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy.
 • Poprawiono działanie powiększania widoku i skali podglądu.
 • Poprawiono diagnostykę dotyczącą błędów w strukturze budynku.
 • Uzupełniono informacje prezentowane w tabelach wynikowych.
 • Zintegrowano element Format papieru z elementem Strony wydruku.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Usprawniono algorytm oblicząjacy moc podłogi grzewczej typu Grzana przyłączami z użyciem połączeń wirtualnych.
 • Usprawniono algorytm wstawiający automatycznie podłogi grzewcze dla pomieszczeń z otworem w stropie.

Systemy grzewcze

 • Usprawniono automatyczne podłączanie grzejników zintegrowanych w zależności od konfiguracji: kształt zaworu (prosty, kątowy) i kierunek podłączenia (od podłogi, od ściany).

Systemy płaszczyznowe panelowe

 • Poprawiono wyznaczanie prędkości przepływu dla układu szeregowo połączonych paneli.

WYDANIE Rev. 9.2

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 9.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 9.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Umożliwiono zadeklarowanie drzwi i okien wieloskrzydłowych.
 • Umożliwiono konfigurację wyglądu elementu Punkt odniesienia.
 • Rozszerzono działanie trybu AUTO o przyciąganie wierzchołków elementu Otwór w stropie do elementów z podkładu DWG.

 • Usprawniono algorytm wstawiający podłogi grzewcze w pomieszczeniach wielokondygnacyjnych (z otworem w stropie).
 • Zaimplementowano mechanizm automatycznie wycinający ściany grzewcze leżące w obszarze okien/drzwi.

 • Umożliwiono określenie dla definicji ścian, stropów i dachów, tolerancji dopasowania do grubości przegród graficznych, którym te definicje mają zostać przypisane.

 • Poprawiono wyznaczanie optymalnego poziomu wychłodzenia czynnika (Δθ) dla ciągu paneli połączonych szeregowo.
 • Zwiększono maksymalną wysokość zawieszenia paneli do 30 m.
 • Rozszerzono etykietę i hint (chmurkę podpowiedzi) panela o prezentację prędkości przepływu czynnika.

WYDANIE Rev. 8.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Ulepszono diagnostykę niekompletnych danych dla przypadku generowania ścian z obrysów pomieszczeń i budynku.
 • Etykieta pomieszczenia - dodano możliwość wyświetlenia pola Opis.
 • Udostępniono możliwość tworzenia domyślnych typów pomieszczeń (wraz z ich danymi i parametrami).
 • Umożliwiono konfigurację wyglądu elementów podczas operacji ich wstawiania.
 • Polepszono ergonomię uzupełniania danych elementów graficznych.

 • Zmieniono z błędu na ostrzeżenie status diagnostyki nieuzupełnionej grubości definicji przegrody o narzuconym "U".

WYDANIE Rev. 7.3

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 7.2

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Wprowadzono nowe komunikaty diagnostyki niepoprawnych lub niepełnych danych struktury budynku.
 • Obniżono rangę komunikatu o zerowej grubości definicji przegrody do ostrzeżenia lub podpowiedzi (gdy definicja nie ma statusu domyślnej).

 • Usprawniono i rozbudowano narzędzie "Strefa paneli sufitowych".

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 6.1

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Dodano formaty A0 i A1 dla stron wydruku.
 • Usprawniono działanie trybów AUTO i ORTO.

Dobór grzejników

 • Dodano możliwość wyświetlania nastawy wkładki zaworowej w etykiecie grzejnika.
 • Udostępniono w danych ogólnych możliwość definiowania domyślnej odległości grzejników od ściany.
 • Ulepszono prezentację graficzną elementów mocowania grzejników (tzw. konsoli) na rzutach.

 • Dodano możliwość wyboru kryterium optymalizacji temperatury zasilania w systemach płaszczyznowych z korektą działania algorytmu.
 • Usprawniono algorytm automatycznie generujący rysunki pętli o.p./ch.p.
 • Usprawniono algorytm automatycznego podziału stref na powierzchnie grzewczo-chłodzące.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 5.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 5.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Dodano linie wymiarowe.

 • Poprawiono algorytm automatycznego podziału SPGCh
 • Poprawiono prezentację rysunków pętli o.p. na widoku 3D.
 • Rozszerzono funkcjonalność trasy przyłączy o automatyczne wypełnianie całej szerokości pasa przyłączami.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 4.0

Moduły:

 • Usprawniono algorytm rysujący pętle o.p.

 • Dodano strefę paneli - narzędzie do automatycznego układania paneli/promienników sufitowych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 2.2

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu'

 • Dodano zapis plików tylko do odczytu.
 • Udostępniono wydruk widoków 3D.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 2.1

 • Aktualizacja katalogów produktów.

WYDANIE Rev. 2.0

Początkowy zakres modułów:

 • Moduł bazowy i Zarządca pakietu
 • Dobór grzejników
 • Interfejs gbXML (BIM)

Początkowy stan materiałów informacyjnych: