Działka instalacji

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-07-05


Opis

Działka jest elementem dostępnym dla wszystkich zakresów projektu, stanowi fragment instalacji rurowej pomiędzy dwoma węzłami, w których mogłaby nastąpić zmiana przepływu. Dla zakresów: Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze i Instalacje wodociągowe Działka może się składać z wielu odcinków (pionowych i poziomych), pomiędzy którymi znajdują punkty podziału działek. Może być rysowana pojedynczo lub jako Para działek/ Trójka działek. W przypadku zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej Działka typu: Kanalizacja grawitacyjna i Wentylacja kanalizacji jest zawsze jednoodcinkowa.
W programie istnieje możliwość zadeklarowania domyślnych wartości dla danej: Odległość od podłogi (z danych kondygn.). Dodatkowo użytkownik ma pełną kontrolę nad przebiegiem działek przy pomocy wyspecjalizowanych edytorów dostępnych w oknach Edytor 2D i Widok 3D.

Lokalizacja w programie

Wstawianie działek

 • Ikony związane z elementem Działka, gdy aktywny jest Zakres projektu: Instalacje grzewcze lub Instalacje chłodnicze, dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne dla aktywnych zakresów edycji: Konwekcyjne, Podł./Ścienne lub Sufitowe.
  1. Działka - Instalacje grzewcze lub Instalacje chłodnicze.

 • Ikony związane z elementem Działka dla aktywnego zakresu projektu: Instalacje wodociągowe dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Rozprowadzenie - Wodociąg dla aktywnego zakresu edycji: Wodociąg.
  2. Działka - Instalacje wodociągowe.

 • Ikony związane z elementem Działka dla aktywnego zakresu projektu: Instalacje kanalizacji sanitarnej dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Kanalizacja sanitarna dla aktywnego zakresu edycji: Kanalizacja (S).
  3. Działka - Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Przykład użycia

Punkt podziału i punkt pośredni działki

 • Jeden element Działka może składać się z wielu odcinków połączonych ze sobą punktami pośrednimi.
 • Pomiędzy dwoma elementami Działka występuje punkt podziału działek - węzeł.
 • Na element Działka można wstawić dowolną ilość dodatkowych punktów korzystając z menu kontekstowego i dostępnych w nim funkcji: Wstaw punkt pośredni i Wstaw punkt podziału.
 • Punkty pośrednie mogą być zamienianie na punkty podziału i na odwrót:

Domyślna odległość działek od podłogi i sufitu

W oknie Tabela danych dla elementu Kondygnacja istnieje możliwość ustawienia domyślnej odległości od podłogi osobno dla każdego typu elementu Działka oraz domyślnej odległości od sufitu (dla rozprowadzenia paneli sufitowych) w polach:

 • dla zakresu Instalacje grzewcze:
  • ΔHdz,Z i ΔHdz, P - Domyślna odległość działek (poza zasilającymi panele sufitowe) od podłogi określonej w danych kondygnacji: Z - zasilanie, P - powrót.
  • ΔHdz, pan. - Odległość działek od sufitu - rozprowadzenie paneli sufitowych.
 • dla zakresu Instalacje wodociągowe:
  • ΔHdz,cwu - Domyślna odległość działek od podłogi określonej w danych kondygnacji dla elementu Działka: Ciepła woda.
  • ΔHdz,ZW - Domyślna odległość działek od podłogi określonej w danych kondygnacji dla elementu Działka: Zimna woda.
  • ΔHdz,Cyrk - Domyślna odległość działek od podłogi określonej w danych kondygnacjidla elementu Działka: Cyrkulacja.
   4. Domyślna odległość działek.

Odstęp prowadzenia działek

 • Odstęp pomiędzy prowadzonymi działkami można zadeklarować w oknie Tabela danych dla elementu Para działek/Trójka działek. Przy każdym kolejnym wstawieniu elementu zapamiętywany jest ostatnio narzucony Odstęp.
  5. Odstęp dla elementu Para działek.

Ustalanie pionowego przebiegu działek - Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze i Instalacje wodociągowe

Kontrola nad przebiegiem i rzędnymi działki jest możliwa przy pomocy wyspecjalizowanych edytorów widocznych po zaznaczeniu elementu w oknie Edytor 2D i Widok 3D:

 • Rzedna konca dzialki-new.png - prezentuje rzędną końca działki.
 • Rzedna-odcinka-new.png - prezentuje rzędną odcinka.
 • Odleglosc-od-podlogi-new.png - prezentuje odległość punktu/odcinka działki od podłogi.
  6. Prezentacja rzędnych elementu Działka w oknie Edytor 2D i Widok 3D.

W programie InstalSystem 5 dostępne są trzy metody kontroli przebiegu instalacji rozprowadzającej pozwalające dobrać najwygodniejszy sposób do indywidualnej sytuacji projektowej. Wyboru metody należy dokonać w polu Przebieg pionowy działki w oknie Tabela danych dla elementu Działka:

 • Tryb Auto:
  • Edytory prezentujące rzędną końców działki i odległość od podłogi są wyszarzone i nie można zmienić w nich wartości.
  • Można zmienić wartość Rzędna w oknie Tabela danych dla elementu Działka i zmiana ta automatycznie zmienia wartości we wszystkich edytorach dla zaznaczonego elementu.

 • Tryb Ręczne rzędne odcinków:
  • W edytorach w oknie Edytor 2D i Widok 3D można narzucić rzędną i odległość od podłogi odcinka działki.
  • Na podstawie różnicy w narzuconych rzędnych odcinków, program automatycznie wyznacza pionowe działki.
  • Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować.
  • W oknach Edytor 2D i Widok 3D nie są widoczne edytory z rzędnymi dla pionowych odcinków działek.
   7. Przebieg pionowy działki - Ręczne rzędne odcinków.

 • Ręczne rzędne punktów:
  • W edytorach w oknie Edytor 2D i Widok 3D można narzucić rzędne i odległość od podłogi dla końców odcinka elementu Działka
  • Program NIE wyznacza automatycznie pionowych odcinków działek - cały przebieg działki jest kontrolowany przez użytkownika.
  • Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować.
   8. Przebieg pionowy działki - Ręczne rzędne punktów.

Uwaga! Każda zmiana rzędnych i modyfikacja przebiegu elementu Działka wymaga wykonania operacji Sprawdź połączenia dostępnej na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.


Ustalanie pionowego przebiegu działek - Instalacje kanalizacji sanitarnej

Kontrola nad rzędnymi i spadkiem działki jest możliwa przy pomocy wyspecjalizowanych edytorów widocznych po zaznaczeniu elementu w oknie Edytor 2D i Widok 3D:

 • Editor drainage.png - prezentuje rzędną odcinków działki, cyfry widoczne w edytorach odpowiadają analogicznie polom: Rzędna 1. punktu działki i Rzędna 2. punktu działki dostępnym w oknie Tabela danych elementu.
 • Editor 2drainage.png - prezentuje spadek działki i odpowiada polu Spadek rzeczywisty dostępnemu w oknie Tabela danych elementu.
  9. Prezentacja rzędnych i spadku elementu Działka w oknie Edytor 2D i Widok 3D.

Podczas układania działki przyjmują spadek zgodnie z kierunkiem spływu do ujścia ścieków, z uwzględnieniem ustawień zadeklarowanych w oknie Dane ogólne na zakładce Instalacje kanalizacji sanitarnej/ Normy i opcje obliczeń:

 • Przyjmowane są domyślne minimalne spadki określone dla wybranych umiejscowień elementu. Dodatkowo algorytm układania działek uwzględnia wartości rzędnych i spadków narzucone przez użytkownika w wyżej opisanych edytorach.
 • Uwzględniany jest Sposób prowadzenia podejść:
  • dla ustawienia w kierunku podłogi - działki są układane w stronę odbiorników z minimalnym spadkiem. W razie potrzeby dodawane są pionowe działki przy odbiornikach z uwzględnieniem wartości zadeklarowanej w polu Odległość od podłogi punktów włączeń do pionu ,
  • dla ustawienia w kierunku ściany - działki są układane od odbiornika ze spadkami określonymi w oknie Dane ogólne, a następnie są one podłączane do podejścia zbiorowego przy pomocy pionowej działki (jeśli jej narysowanie jest potrzebne do zachowania ciągłości instalacji).
   10. Układanie działek - Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie działek w jednej płaszczyźnie pionowej

 • Odpowiednie ustawienia wartości rzędnych poszczególnych typów działek w oknie Tabela danych dla elementu Kondygnacja w sekcjach: Ogrzewanie/Chłodzenie bądź Wodociąg oraz narzucenie minimalnej wartości w polu Odstęp w oknie Tabela danych elementu Para działek/ Trójka działek pozwalają na poprowadzenie działek w jednej płaszczyźnie pionowej, np. w ścianie jedna nad drugą.

Działki skośne

 • Dzięki funkcji Przebieg pionowy działki program umożliwia pełną kontrolę nad przebiegiem działki, co wraz z możliwością dowolnego dodawania punktów na element umożliwia rysowanie działek skośnych i projektowanie podłączeń elementów instalacji umieszczonych na skośnych poddaszach budynków.

Podstawowe zasady łączenia działek z innymi elementami instalacji

Na pasku Narzędzia główne w grupie Edycja dostępne są trzy możliwości automatycznego podłączania odbiorników do narysowanego uprzednio rozprowadzenia działek instalacji:

11. Podłączanie paneli na poddaszu budynku.


 • Automatycznie podłącz odbiorniki - operacja łączy zaznaczone elementy Działka i odbiorniki dla zakresów: Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze i Instalacje wodociągowe.
 • Automatycznie podłącz odbiorniki w systemie trójnikowym - operacja łączy zaznaczone elementy Działka i odbiorniki instalacji wodociągowej w systemie podłączeń trójnikowych.
 • Połącz szeregowo - operacja łączy zaznaczone przed jej wywołaniem elementy Panel sufitowy lub Panel ścienny działką typu Połączenie szeregowe. Więcej informacji na ten temat: Projektowanie panelowych (sufitowych, ściennych) instalacji grzewczych/chłodniczych.

Dla wszystkich elementów podłączanych do instalacji (np. Odbiornik, Mieszacz, Rozdzielacz), rysowany jest poziomy odcinek działki na odległość 5cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku tak, aby przejść na określoną rzędną elementu Działka. Wyjątek od tej reguły stanowią:

 • Podłączenie elementu Grzejnik zintegrowany z zaworem kątowym - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości: Odległość od ściany + 5cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku, tak aby przejść na określoną rzędną elementu Działka.
 • Podłączenie elementu Bateria czerpalna - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości 1cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku tak, aby przejść na określoną rzędną elementu Działka.
  12. Podłączenie elementu Bateria czerpalna.

 • Podłączenie elementu Pion - jeżeli podłączenie działki jest prowadzone bezpośrednio do elementu bez punktów pośrednich, rzędna działki przyjmuje rzeczywistą wartość zgodnie z danymi w oknie Tabela danych elementu Działka.
 • Podłączenie elementu Mieszacz/Węzeł regulacyjny - wyniku operacji Automatycznie podłącz odbiorniki podłączane są tylko punkty znajdujące się po stronie pierwotnej elementu Mieszacz.

Działka w trybie auto

W sytuacji, gdy działki w projekcie zostały narysowane w taki sposób, że w ramach jednej kondygnacji występują działki pionowe (uzyskane nie poprzez wstawienie elementu Pion, a poprzez połączenie czterech działek bądź par działek), działki podłączane do tych pionowych odcinków podlegają określonym zasadom rysowania:

 • Podczas rysowania elementów przy włączonym trybie pracy Działka podłącza się do działki pionowej z zachowaniem swojej rzędnej.
 • Podczas podłączania działki do działek, których współrzędne się pokrywają, rysowana Działka zostanie podłączona do elementu o najniższej rzędnej.
  13. Podłączenie do działek pionowych.

Działka bez przepływu medium i działka By-pass

Działka Bez przepływu medium

 • Może być używana na zakresach edycji Instalacje wodociągowe, Instalacje grzewcze i Instalacje chłodnicze jako przedstawienie odwodnienia, odpowietrzenia itp.
  14. Działka Bez przepływu medium.

 • Jeden z punktów końcowych działki tego typu powinien być podłączony do standardowej działki, natomiast drugi do jednego z następujących elementów:
  • Naczynie wzbiorcze;
  • Zawór bezpieczeństwa;
  • Wylot działki bez przepływu.
 • Na działkę tego typu można wstawić Zawory odcinające.

Działka By-pass

 • Używana jest na zakresach edycji Instalacje grzewcze i Instalacje chłodnicze w celu zobrazowania przekierowania strumienia medium. W działkach tych nie ma przepływu, działają podobnie jak działka Bez przepływu medium.
  15. Działka By-pass.

 • Może łączyć element Działka (zasilająca) z elementem Działka (powrotna) lub dwie działki tego samego typu.
 • Na działkę tego typu można wstawić różne typy zaworów, także Zawory odcinające oraz Zawór bezpieczeństwa.