BIM - Interpretacja obiektów ifcSpace na pomieszczenia pakietu InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-06-10


Opis

Pakiet InstalSystem 5 wyposażony jest w narzędzie umożliwiające interpretację obiektów ifcSpace na natywne elementy konstrukcji typu Pomieszczenie Ręczne. Tak zinterpretowane pomieszczenia mogą zostać wykorzystane do:

Przed wykonaniem interpretacji obiektów ifcSpace na elementy typu Pomieszczenie Ręczne, należy się upewnić, że został poprawnie utworzony układ kondygnacji na podstawie pliku IFC. Nieprawidłowa interpretacja kondygnacji spowoduje błędne wyniki interpretacji w zakresie rzędnych dla elementów Pomieszczenie Ręczne w przestrzeni projektowej.
Więcej informacji na ten temat: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC.
Dodatkowo podczas wykonywania interpretacji użytkownik jest wspierany przez standardowe narzędzia pomocne w procesie projektowania w oparciu o model IFC w pakiecie InstalSystem 5, tj.:

 • okno Wyszukaj
 • okno Przeglądarka projektu
 • okno Tabela danych
 • okno Edytor 2D i Widok 3D.

Wykorzystanie powyższych narzędzi i sposób nawigacji po modelu IFC został dokładnie opisany w: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Ikona funkcji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC dostępna jest w oknie Edytor 2D oraz Widok 3D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład w grupie Interpretuj z pliku IFC dla aktywnego zakresu edycji Podkład.
  1. Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC.

Przykład użycia

Zaznaczanie obiektów ifcSpace do interpretacji

 • Przed wywołaniem funkcji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC należy zaznaczyć obiekty, które mają jej podlegać. Zaznaczenia można dokonać za pomocą:
 • Elementy mogą być interpretowane pojedynczo lub grupowo. Przykładowo: zaznaczenie całej grupy pomieszczeń ifcSpace i wybranie funkcji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC stworzy natywne elementy Pomieszczenie Ręczne z wszystkich elementów ifcSpace przynależnych do zaznaczonej grupy.
  2. Zaznaczanie grupy elementów przy pomocy okna Wyszukaj.

 • Elementy odznaczone w oknie Przeglądarka projektu poza tym, że są niewidoczne w oknach Edytor 2D i Widok 3D, nie podlegają również interpretacji. Działanie tego mechanizmu może zostać wykorzystane, w sytuacjach gdy:
  • Część pomieszczeń ma zostać interpretowana w dalszej kolejności, np. interpretowanie elementów konstrukcji kondygnacja po kondygnacji,
  • W modelu zostały zdefiniowane obiekty ifcSpace zbędne w aspekcie projektowanej instalacji lub obiekty, które się pokrywają,
  • Część pomieszczeń ma zostać uzupełniona ręcznie w dalszym etapie prac nad projektem.
   3. Ukrycie obiektów ifcSpace na kondygnacjach niepodlegających interpretacji.

Interpretacja pomieszczeń

 • Po wykonaniu operacji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC należy przejść na zakres edycji Konstrukcja i dokładnie przeanalizować utworzony układ elementów Pomieszczenie Ręczne.

 • W oknie Tabela danych elementom powstałym w wyniku interpretacji obiektów ifcSpace przypisywane są następujące dane pochodzące z modelu IFC:
  • LongName - wartość w polu Opis w sekcji Identyfikacja elementu,
  • Name - wartość w polu Symbol w sekcji Identyfikacja elementu,
  • Pozostałe dane utworzonego elementu Pomieszczenie Ręczne przyjmują dane zgodnie z ustawieniami na zakładce Dane pomieszczeń w oknie Dane ogólne.
 • Po operacji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC konstrukcja budynku może zostać dowolnie uzupełniona o ręcznie wstawione do projektu elementy typu Pomieszczenie, dla których działa funkcja AUTO do aktualnie wczytanego do projektu modelu IFC.
  Pozwala to na dostosowanie sposobu interpretacji obiektów ifcSpace adekwatnie do sytuacji projektowej i jakości modelu IFC:
  • Wszystkie elementy Pomieszczenie mogą zostać utworzone przy pomocy automatycznej funkcji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC.
  • Elementy Pomieszczenie mogą powstać w sposób hybrydowy: część rozpoznana automatycznie poprzez użycie funkcji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC, część uzupełniona ręcznie przez użytkownika.
  • Wszystkie elementy Pomieszczenie mogą zostać wstawione ręcznie, a model IFC zaimportowany do projektu potraktowany jako klasyczny podkład DWG/DXF. Przy tym sposobie warto ukryć wszystkie obiekty w modelu IFC i pozostawić widoczne tylko ifcSpace, co znacznie poprawi czytelność modelu w oknie Edytor 2D i ułatwi wykonanie ręcznego obrysu pomieszczeń.
   4. Ukrycie widoczności obiektów z modelu IFC na potrzeby ręcznego wstawiania elementów Pomieszczenie.

 • Operacja Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC nadaje tworzonemu elementowi Pomieszczenie oryginalny kształt z modelu IFC, nawet w sytuacji, gdy bryła elementu jest od góry przycięta skośnym dachem.
  5. Pomieszczenie Ręczne ze skośnym dachem zinterpretowane z modelu IFC.

 • Jeżeli w obiekcie ifcSpace występują pionowe otwory przecinające w pełni jego bryłę (np. kolumny, pomieszczenie zdefiniowane w pomieszczeniu), to kształt powstałego elementu Pomieszczenie Ręczne w oknie Edytor 2D na tej kondygnacji zawiera "dziurę". Jest to sytuacja, której nie można osiągnąć tworząc ręcznie Pomieszczenie na zakresie Konstrukcja.

Interpretacja rzędnych pomieszczeń

 • Początkowa i końcowa rzędna elementu Pomieszczenie Ręczne w programie InstalSystem 5 przeważnie wynika i pokrywa się z danymi elementu Kondygnacja. W przypadku, kiedy rzędne obiektu ifcSpace nie pokrywają się z zakresem utworzonych wcześniej elementów Kondygnacja (Więcej informacji na ten temat:: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC), program "dosunie" rzędne elementu Pomieszczenie Ręczne do rzędnych elementu Kondygnacja, a zmodyfikowane wartości zostaną odpowiednio przekonwertowane na parametry prezentowane w oknie Tabela danych elementów Pomieszczenie Ręczne:
  • Grubość podłogi
  • Grubość sufitu podwieszanego.
 • Operacja interpretuje rzędne z pewną tolerancją. W przypadku kiedy rzędne obiektu ifcSpace nieznacznie wykraczają poza zakres rzędnych kondygnacji, to zostaną one zmienione w taki sposób aby mieściły się w odpowiednim przedziale.
 • W przypadku, kiedy różnica jest większa niż przyjęta w programie tolerancja, rzędne ograniczające od dołu i od góry elementy Pomieszczenie Ręczne pozostaną niezmienione. W takiej sytuacji istnieje możliwość modyfikacji i dostosowania położenia elementów Pomieszczenie Ręczne poprzez odpowiednie ustawienia w polach Od kondygnacji i Do kondygnacji w oknie Tabela danych. Zmian można dokonać dla wielu jednocześnie zaznaczonych elementów Pomieszczenie Ręczne.
 • Jeżeli dosunięcie zakresu pomieszczeń odbywa się na tej samej kondygnacji, do której Pomieszczenie (lub grupa pomieszczeń) jest przypisane, należy zmienić wartość w polu Od kondygnacji lub Do kondygnacji na inną wartość dostępną z listy i wrócić ponownie do pierwotnej wartości w tym polu, aby zresetować położenie elementu Pomieszczenie Ręczne.
 • W celu analizy rzędnych dla tworzonych elementów można użyć funkcji Pokaż podłogę/sufit dostępnej w oknie Widok 3D. Funkcja powoduje zaznaczenie w pomieszczeniach obszaru zdeterminowanego przez wartości dla parametrów: Grubość podłogi i Grubość sufitu podwieszanego.

Edycja pomieszczeń powstałych w wyniku interpretacji

 • Elementy Pomieszczenie Ręczne po wykonaniu operacji Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC tworzone są na zakresie edycji Konstrukcja i istnieją równolegle (jednocześnie) z elementami modelu IFC na zakresie Podkład. Obiekty ifcSpace na zakresie Podkład są prezentowane za pomocą czerwonych krawędzi zarówno w oknie Edytor 2D jak i Widok 3D.
  6. IfcSpace w oknie Edytor 2D i Widok 3D.

 • Istnieje możliwość dowolnego modyfikowania elementów Pomieszczenie Ręczne powstałych w wyniku operacji. Mogą być one przesuwane, usuwane, mieć korygowany kształt itd. Wszystkich koniecznych zmian należy dokonać na zakresie Konstrukcja.
 • Obiekty ifcSpace na zakresie Podkład nie mogą być modyfikowane i usuwane. Można je natomiast ukryć korzystając z okna Przeglądarka projektu. Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.
 • Uwaga! Element Pomieszczenie Ręczne powstałe z obiektu ifcSpace o nieregularnej bryle, po modyfikacji kształtu za pomocą hotpointów przyjmuje kształt graniastosłupa prostego.

Wykorzystanie pomieszczeń z ifcSpace do operacji Automatyczne ściany, stropy i dachy

 • W kolejnym etapie projektowania zinterpretowane elementy Pomieszczenie Ręczne mogą zostać wykorzystane do operacji Automatyczne ściany, stropy i dachy. Pozwala to na podejście do interpretacji konstrukcji w sposób dostosowany do potrzeb projektowych i jakości modelu IFC. Z funkcji należy skorzystać w sytuacji, gdy szczegółowość modelu IFC w zakresie ścian, dachów, stropów i ich otworów jest na tyle duża, że pakiet InstalSystem 5 ma trudności w przetworzeniu ich na natywne elementy konstrukcji, które będą poprawnie obsługiwane przez Obliczenia struktury budynku. Więcej informacji na ten temat: BIM - Interpretacja elementów IFC na elementy konstrukcji pakietu InstalSystem 5.
 • Po interpretacji obiektów ifcSpace, należy uzupełnić projekt o elementy Obrys budynku i użyć funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy. W dalszym kroku na tak przygotowanej bryle budynku można wykonać operację Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC. Więcej informacji na ten temat: Interpretacja okien, drzwi i otworów.

Eksport obiektów ifcSpace

 • Istnieje możliwość wyeksportowania do modelu IFC elementów Pomieszczenie utworzonych poprzez interpretację obiektów ifcSpace. Wyeksportowane elementy są uzupełnione o parametry techniczne i obliczeniowe prezentowane w oknie Tabela danych elementu. Więcej informacji na ten temat: BIM - Eksport danych instalacji i konstrukcji z projektu do modeli IFC.
  7. Eksport elementów Pomieszczenie do formatu IFC.