Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-28


Opis

Artykuł opisuje sposób tworzenia automatycznych rozwinięć płaskich instalacji na podstawie modelu instalacji z zakresu Zastosowanie: Instalacje grzewcze i Zastosowanie: Instalacje chłodnicze z możliwością ich ręcznej edycji, wstawianiem elementów armatury oraz regeneracji rozwinięcia w dowolnym momencie.

Rozwinięcia instalacji są generowane w edytorze 2D na podstawie wstawionych elementów Punkt startowy (instalacje cieplne).

Funkcjonalność znajduje się w fazie rozwojowej i została opublikowana w wersji BETA.

Lokalizacja w programie

Ikony elementów i funkcji sterujących automatycznym rozwinięciem są dostępne w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Rozwinięcie ­ na zakresach edycji Konwekcyjne, Podł./Ścienne, Sufitowe.
1. Rozwinięcie ­

Wygenerowane elementy Arkusz typu: Rozwinięcie znajdują się na dole listy z arkuszami.
2. Arkusz typu: Rozwinięcie

Przykłady użycia

Sprawdź połączenia

Weryfikacja poprawność połączeń poprzez wywołanie operacji Sprawdź połączenia lub kombinację klawiszy Shift+F2 jest konieczna do poprawnego wygenerowania rozwinięcia. Plik projektu może zawierać komunikaty o randze błędu, ale nie mogą one dotyczyć błędów połączeń.

Prezentacja podstawowych elementów i funkcji sterujących automatycznym rozwinięciem

Punkt startowy (instalacje cieplne)

Jest miejscem startowym w instalacji, od którego rozwinięcie jest generowane. Musi mieć nadany unikalny symbol. Elementów Punkt startowy (instalacje cieplne) może być wstawionych wiele, a każdy z nich generuje osobny Arkusz typu: Rozwinięcie Schematic-view-Sheet-iko-1.png
Punkt startowy (instalacje cieplne) można wstawić na:

 • Źródło
 • Pion
 • Para działek
 • Podwójny rozdzielacz
 • Stacja mieszkaniowa
  3. Punkt startowy (instalacje cieplne)

 1. Działka wiodąca
  Określenie działki, która jest priorytetowa przy generacji rozwinięcia. Jest to ważny parametr w przypadku instalacji niesymetrycznych (gdy działki zasilające i powrotne prowadzone są inną trasą). Na działkach wiodących są też oznaczane i numerowane wszystkie węzły (trójniki, czwórniki).
  4. Węzeł (trójnik)

 2. Prezentowane na rozwinięciu
  Generowany zakres Rozwinięcie ­ może być ograniczony:
  • Instalacja między źródłem a pionami - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu do pionów, bez samych pionów
  • Piony - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu do pionów, łącznie z samymi pionami
  • Instalacja za pionami - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu za pionami do odbiorników. W przypadku instalacji ze stacjami program kończy rozwinięcie na stacji, w przypadku instalacji z rozdzielaczami - na rozdzielaczu.
  • Instalacja za stacjami mieszk. - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu do stacji wraz z instalacją za stacjami (checkbox Instalacja za pionami musi być zaznaczony)
  • Instalacja za rozdzielaczami - generuje rozwinięcie instalacji za rozdzielaczami (checkbox Instalacja za pionami musi być zaznaczony)

 3. Kontrola nad automatycznym wstawianiem etykiet.
  5. Schematic view - labels control

 4. Pozorne przesunięcie
  Pozwala na prezentację na rozwinięciu działek prowadzonych na tej samej rzędnej. Wartość ta nie ma wpływu na rzędną działki w modelu.
  • Wartość dodatnia - program dodaje tę wartość do rzędnej działki zasilającej na rozwinięciu.
  • Wartość ujemna - program odejmuje tę wartość od rzędnej działki zasilającej na rozwinięciu.
   6. Pozorne przesunięcie

   7. Pozorne przesunięcie - zasilanie i powrót

 5. Pokazuj obszary pomieszczeń
  Oznaczane są obszary pomieszczeń i ich etykiety.
  8. Pokazuj obszary pomieszczeń

  9. Pokazuj obszary pomieszczeń - zaznaczone pomieszczenie na rozwinięciu

 6. Generuj rozwinięcia
  Odznaczenie tej opcji wyłącza generowanie rozwinięcia przy kolejnych generacjach np. nie zostaną uwzględnione nowe ustawienia dla funkcji sterujących automatycznym rozwinięciem. Wyłączenie tej opcji nie ma jednak wpływu na elementy instalacji. Elementy instalacji odświeżają się automatycznie tzn. ilość elementów instalacji w modelu zawsze odpowiada ilości elementów instalacji na rozwinięciu. W przypadku wyłączenia tej opcji, na liście wyboru arkuszy prezentowana jest ikonka z kłódeczką Schematic-view-Sheet-iko-2.png.
  10. Generuj rozwinięcia

Punkt sterujący

Pozwala na kontrolę kierunku generacji poszczególnych gałęzi na rozwinięciu oraz na modyfikację przebiegu trasy wiodącej. Musi być wstawiony na działkę wiodącą. Punkt sterujący zmienia przebieg rozwinięcia począwszy od węzła, za którym został wstawiony. Elementów Punkt sterujący może być wstawionych wiele i mogą być wstawione na Arkusz typu: Rozwinięcie lub Arkusz typu: Plan / rzut.


11. Punkt sterujący

 1. Kierunek.
  Pozwala określić np. czy fragment instalacji (np.: Pion) ma być traktowany jako ułożony po prawej lub lewej stronie od elementu Źródło. Analogicznie można określić czy fragment instalacji jest po prawej lub lewej stronie od elementu Pion. Na filmie zaprezentowano przeniesienie na rozwinięciu dwóch pionów na lewo od źródła.

 2. Odłączaj na rozwinięciu.
  Pozwala na korektę przebiegu trasy wiodącej rozwinięcia. Na filmie zaprezentowano zmianę trasy wiodącej w taki sposób, aby trasa krytyczna instalacji była zaprezentowana jako pierwsza.

Punkt końcowy

Program nie generuje rozwinięcia instalacji znajdującej się za elementem Punkt końcowy. Ta część instalacji zastępowana jest elementem Fragment instalacji. Element Punkt końcowy musi mieć nadany unikalny symbol.
Na filmie zaprezentowano eliminację pionu z rozwinięcia.

Fragmenty instalacji nie podlegające automatycznemu generowaniu rozwinięcia

 1. Instalacje z panelami sufitowymi.
 2. Instalacje z panelami ściennymi.
  Takie fragmenty są automatycznie kończone elementem Fragment instalacji.

Edycja ręczna i konfiguracja

 1. Wstawianie elementów niezależnych.
  Na Arkusz typu: Rozwinięcie można wstawiać:
  • dodatkowe etykiety (np.: etykiety działek). Można zmieniać również położenie wstawionych etykiet i program zachowuje ich położenie po regeneracji rozwinięcia,
  • zawory,
  • armaturę wstawianą na działki,
  • armaturę grzejnikową.

Dodatkowe informacje

 1. Plik projektu z programu InstalSystem 4 zawierający Arkusz typu: Rozwinięcie wczytany do InstalSystem 5.
  Taki arkusz nie jest konwertowany na Arkusz typu: Rozwinięcie z programu InstalSystem 5 i jest on usuwany podczas wczytywania, o czym program informuje odpowiednim komunikatem diagnostyki.