Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-11-11


Opis

Artykuł opisuje sposób tworzenia automatycznych rozwinięć płaskich instalacji. Funkcja jest dostępna dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe, Instalacje kanalizacyjne. Rozwinięcia są formą prezentacji instalacji, wygenerowaną na podstawie modelu instalacji, są arkuszami wynikowymi z możliwością modyfikacji niektórych elementów. Mogą być ręcznie edytowane, np. uzupełniane o dodatkowe elementy armatury oraz regenerowane w dowolnym momencie pracy nad projektem.
Rozwinięcia są generowane osobno dla poszczególnych zakresów projektu i współistnieją niezależne od siebie. W jednym pliku można wygenerować Rozwinięcia instalacji dla wszystkich zakresów, bądź tylko dla wybranych. Dodatkowo dla każdego z zakresów projektu można wygenerować wiele różnych rozwinięć.

Filmy powiązane z tematyką artykułu

Lokalizacja w programie

 • Ikony elementów i funkcji sterujących automatycznym rozwinięciem są dostępne w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Rozwinięcie ­ dla poszczególnych zakresów:
  • Dla zakresów edycji Konwekcyjne, Podł./Ścienne, Sufitowe:
   1. Rozwinięcie ­ dla zakresów edycji: Konwekcyjne, Podł./Ścienne, Sufitowe.

  • Dla zakresu edycji Instalacje wodociągowe:
   2. Rozwinięcie ­ dla zakresu edycji Instalacje wodociągowe.

  • Dla zakresu edycji Instalacje kanalizacyjne:
   3. Rozwinięcie ­ dla zakresu edycji Instalacje kanalizacyjne.

 • Lista wszystkich wygenerowanych w projekcie elementów Arkusz typu: Rozwinięcie znajduje się w oknie zarządzania widokami graficznymi.
  4. Arkusz typu: Rozwinięcie w oknie zarządzania widokami graficznymi.

Przykłady użycia

Sprawdź połączenia

 • Przed wykonaniem operacji: Generuj Rozwinięcia należy wywołać operację Sprawdź połączenia w celu weryfikacji poprawności połączeń w projekcie, która jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wygenerowania rozwinięcia. Plik projektu może zawierać komunikaty o randze błędu, ale nie mogą one dotyczyć błędów połączeń instalacji.
 • Operacja Sprawdź połączenia jest dostępna na pasku Narzędzia główne w grupie Obliczenia lub może zostać wywołana przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+F2.

Podstawowe elementy i funkcje sterujące automatycznym rozwinięciem


Punkt startowy

Jest miejscem w instalacji, od którego rozwinięcie jest generowane. Musi mieć nadany unikalny symbol. Elementów Punkt startowy może być wstawionych wiele, a każdy z nich generuje osobny Arkusz typu: Rozwinięcie Schematic-view-Sheet-iko-1.png. Usunięcie elementu Punkt startowy i ponowne uruchomienie funkcji Generuj Rozwinięcia powoduje usunięcie Arkusz typu: Rozwinięcie. Punkt startowy może zostać wstawiony na elementy:

 • Źródło
 • Pion
 • Działka
 • Para działek.

Najważniejsze parametry elementu należy określić w oknie Tabela danych:

 • Działka wiodąca - z listy pola należy wybrać Typ działki, która ma być priorytetowa przy generacji rozwinięcia. Jest to ważny parametr w przypadku instalacji niesymetrycznych (gdy działki zasilające i powrotne prowadzone są inną trasą). Na działkach wiodących prezentowane są oznaczenia i numeracja wszystkich węzłów (trójników i czwórników). Pole jest niedostępne dla elementu Punkt startowy na zakresie Instalacje kanalizacyjne.
  5. Działka wiodąca.

 • Max. długość ukrywanej działki - poziome działki lub ciągi działek instalacji o długości mniejszej niż narzucona w polu są ukrywane na Arkusz typu: Rozwinięcie, jeżeli są pierwszymi odchodzącymi odcinkami od strony instalacji. W przypadku rozwinięć elementu Para działek oba typy działek (Zasilanie/powrót lub Ciepła woda/Zimna woda) muszą spełnić kryterium Max. długość ukrywanej działki, aby zostały ukryte. Działaniem pola nie jest objęta działka będąca ostatnią gałązką w instalacji. Na filmie zaprezentowano w jaki sposób zmiana wartości w polu wpływa na wygenerowane rozwinięcie instalacji:

 • Pion narzuca kierunek rozwinięcia - Kierunek rozwijania gałęzi odchodzących od pionu uwzględnia kierunek patrzenia na pion. Kierunek patrzenia jest oznaczony przy pomocy trójkąta przy krawędzi elementu Pion, którego położenie można zmienić w oknie Edytor 2D po zaznaczeniu elementu. W sytuacji gdy w oknie Tabela danych elementu Punkt startowy zostanie zaznaczony checkbox Pion narzuca kierunek rozwinięcia elementy Działka podłączone do analizowanego pionu są rysowane zgodnie z zasadami:
  • Elementy Działka położone w obszarze <0,180) są rozwijane na prawo od pionu.
  • Elementy Działka położone w obszarze <180,360) są rozwijane na lewo od pionu.

   Uwaga:Jeżeli Rozwinięcie ­ za pionami jest niewystarczające, jest możliwość odznaczenia tego checkbox'a i użycie funkcji Generuj ponownie.
 • Generuj rozwinięcia - Odznaczenie checkboxa wyłącza generowanie rozwinięcia przy kolejnych generacjach, np. nie zostaną uwzględnione nowe ustawienia dla funkcji sterujących automatycznym rozwinięciem. Wyłączenie tej opcji nie ma jednak wpływu na elementy instalacji, odświeżają się one automatycznie tzn. ilość elementów instalacji w modelu zawsze odpowiada ilości elementów instalacji na rozwinięciu. W przypadku wyłączenia Generuj rozwinięcia, na liście wyboru arkuszy w okienku zarządzania arkuszami roboczymi prezentowana jest ikonka z kłódeczką Schematic-view-Sheet-iko-2.png.
  Jest to dokskonałe rozwiązanie przy pracy z wieloma Punktami startowymi. Funkcja ta pozwala "zamrozić" gotowe Rozwinięcie ­ i generować kolejne fragmenty bez obawy o niepożądane zmiany.
  6. Generuj rozwinięcia.

  Więcej informacji na ten temat: Jak_przygotować_rozwinięcie_instalacji_niesymetrycznych.
 • Prezentowane na rozwinięciu - w polu istnieje możliwość sterowania zakresem generowanego rozwinięcia:
  • Instalacja między źródłem a pionami - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu do pionów, bez samych pionów.
  • Piony - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu do pionów, łącznie z pionami.
  • Instalacja za pionami - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu za pionami do odbiorników. W przypadku instalacji ze stacjami program kończy rozwinięcie na stacji, w przypadku instalacji z rozdzielaczami - na rozdzielaczu.
  • Instalacja za stacjami mieszk. - generuje rozwinięcie od wskazanego punktu do stacji wraz z instalacją za stacjami (w tym przypadku checkbox Instalacja za pionami musi być zaznaczony).
  • Instalacja za rozdzielaczami - generuje rozwinięcie instalacji za rozdzielaczami (w tym przypadku checkbox Instalacja za pionami musi być zaznaczony).

 • Automatyczne etykiety - w liście pola należy wybrać elementy, dla których mają zostać automatycznie wygenerowane etykiety na utworzonym rozwinięciu instalacji.
  7. Automatyczne etykiety.

 • Pokazuj obszary pomieszczeń - po zaznaczeniu checkboxa na rozwinięciu generowane są pionowe linie obrazujące obszary pomieszczeń. Dodatkowo mogą być również prezentowane etykiety pomieszczeń, jeśli w polu Automatyczne etykiety zaznaczono Pomieszczenie.
 • Pozorne przesunięcie - pozwala na wybór sposobu prezentacji na rozwinięciu działek o tej samej rzędnej. Wartość ta nie ma wpływu na rzędną działki w modelu:
  • Wartość dodatnia - program dodaje tę wartość do rzędnej działki na rozwinięciu.
  • Wartość ujemna - program odejmuje tę wartość od rzędnej działki na rozwinięciu.

   8. Pozorne przesunięcie w rozwinięciu instalacji wodociągowej.

Pole jest niedostępne dla elementu Punkt startowy na zakresie Instalacje kanalizacyjne.

Element Punkt startowy posiada również dane charakterystyczne dla zakresu projektu, dla którego został wstawiony. Informacje na ten temat znajdują się w dalszej części artykułu:

Punkt sterujący

 • Pozwala na kontrolę kierunku generowania poszczególnych gałęzi na rozwinięciu oraz na modyfikację przebiegu trasy wiodącej. Musi być wstawiony na działkę wiodącą. Punkt sterujący zmienia przebieg rozwinięcia począwszy od węzła, za którym został wstawiony. Elementów Punkt sterujący może być wstawionych wiele i mogą być wstawione zarówno na Arkusz typu: Rozwinięcie jak i na Arkusz typu: Plan / rzut.
  9. Punkt sterujący.

Najważniejsze parametry elementu należy określić w oknie Tabela danych elementu Działka, na który wstawiono element Punkt sterujący:

 • Kierunek - Pozwala określić czy fragment instalacji (np.: Pion) ma być traktowany jako ułożony po prawej lub lewej stronie od elementu Źródło. Analogicznie można określić czy część rozwijanej instalacji jest po prawej lub lewej stronie od elementu Pion. Na filmie zaprezentowano zmianę kierunku rozwijania pionu w stronę na lewo od źródła.

 • Odłączaj na rozwinięciu - Pozwala na korektę przebiegu trasy wiodącej rozwinięcia (działki, która jest priorytetowa przy generacji rozwinięcia), zgodnie z zasadami:
  Możliwość korekty przebiegu trasy rozwinięcia. Sterowanie kolejnością prezentacji części instalacji na rozwinięciu:
  "Tak" - podczas generacji odłączana jest część instalacji zaczynająca się od węzła (Trójnik/czwórnik), za którym wstawiono Punkt sterujący
  "Nie" - część instalacji zaczynająca się od węzła, za którym wstawiono Punkt sterujący nie jest odłączana od trasy wiodącej
  .
  Punkt sterujący zawsze działa na prawo/na lewo od danego węzła. Na filmie zaprezentowano zmianę trasy wiodącej w taki sposób, aby trasa krytyczna instalacji była zaprezentowana jako pierwsza.

 • Kolejność rozwijania - dla wszystkich rodzajów rozdzielaczy kolejność podłączeń może zostać zmieniona, poza tymi zasilającymi ogrzewanie płaszyznowe, które nie mogą być traktowane w ten sposób.
  10. Kolejność rozwijania.

Punkt końcowy

 • Program nie generuje rozwinięcia instalacji znajdującej się za elementem Punkt końcowy, która jest zastępowana elementem Fragment instalacji. Element Punkt końcowy musi mieć nadany unikalny symbol. Na filmie zaprezentowano eliminację pionu z rozwinięcia.

Rozwinięcie - Instalacje grzewcze

 • Parametry elementu Punkt startowy charakterystyczne dla zakresu Instalacje grzewcze:
  • Domyślna szerokość mieszacza / węzła regulacyjnego - wartość w polu określa szerokość elementu Mieszacz i Węzeł regulacyjny na rozwinięciu.
  • Domyślna wysokość mieszacza / węzła regulacyjnego - wartość w polu określa wysokość elementu Mieszacz i Węzeł regulacyjny na rozwinięciu.
 • Prezentacja elementów instalacji na rozwinięciu jest zależna od ustawionego kierunku patrzenia. Kierunek patrzenia na element jest zobrazowany przy pomocy trójkąta widocznego po jego zaznaczeniu w oknie Edytor 2D.
  11. Kierunek patrzenia na element Rozdzielacz.

  Podczas wstawiania elementów do projektu należy zwrócić uwagę na Kierunek patrzenia na dany element, ponieważ dla takich elementów jak: Grzejnik, Mieszacz, Stacja mieszkaniowa czy Rozdzielacz, element Punkt sterujący nie zmieni kierunku patrzenia na te elementy na rozwinięciu. Przy pomocy elementu Punkt sterujący można zmienić kierunek rozwijania instalacji, natomiast elementy są zawsze prezentowane zgodnie ze swoim kierunkiem patrzenia.

 • Dla elementu Odbiornik istnieje szybka możliwość zmiany kierunku patrzenia, co automatycznie wpływa na sposób prezentacji tego elementu na rozwinięciu. Więcej informacji na ten temat: Odbiornik o narzuconym oporze.

Rozwinięcie Instalacje wodociągowe

 • Parametry elementu Punkt startowy charakterystyczne dla zakresu Instalacje wodociągowe:
  • Osobne rozwinięcia - Zaznaczenie pola powoduje włączenie funkcji: Generuj osobne rozwinięcie dla instalacji wody zimnej oraz dla ciepłej z cyrkulacją.
   12. Generuj osobne rozwinięcie dla instalacji wody zimnej oraz dla ciepłej z cyrkulacją.

   Na filmie zaprezentowano wpływ ustawień w polu Osobne rozwinięcia na wygenerowane rozwinięcia instalacji:

 • Instalacja pierścieniowa jest rozwijana w jeden ciąg, aż do ostatniej działki przed punktem, w którym pierścień jest zasilany.
  13. Rozwinięcie instalacji pierścieniowej.

 • W celu wygenerowania prawidłowego rozwinięcia instalacji niesymetrycznej, zaleca się rozdzielić je na kilka części używając elementów Punkt startowy (Instalacje wodociągowe) oraz Punkt końcowy (Instalacje wodociągowe) w wymaganej liczbie. Więcej informacji na ten temat: [[Jak_przygotować_rozwinięcie_instalacji_niesymetrycznych].

Rozwinięcie Instalacje kanalizacyjne

14. Rozwinięcie Instalacje kanalizacyjne.


Ręczna korekta przebiegu instalacji na rozwinięciu

 • Na Arkusz typu: Rozwinięcie można wstawiać:
  • Dodatkowe elementy typu Etykieta (np.: etykiety działek). Można zmieniać również położenie wstawionych etykiet i program zachowuje ich położenie po regeneracji rozwinięcia,
  • Elementy typu Zawór,
  • Elementy z grupy Armatura,
  • Elementy z grupy Armatura grzejnikowa.
 • Program dostarcza szereg narzędzi pozwalających na modyfikację automatycznego rozwinięcia bądź zmianę kierunku rozwijania instalacji. W tym celu można wykorzystać:
  • Możliwość zmiany kierunku patrzenia na element Pion,
  • Możliwość zmiany kierunku patrzenia na element Odbiornik,
  • Włączenie opcji Pion narzuca kierunek rozwinięcia w oknie Tabela danych elementu Punkt startowy.
  • Możliwość zadeklarowania wartości: Max. długość ukrywanej działki. Należy zwrócić uwagę na różnice w uwzględnianej długości działki dla działek wieloodcinkowych i podejść składających się z kilku krótszych działek. Dla działki wieloodcinkowej brana pod uwagę jest całkowita długość działki, a nie tylko zaznaczonego fragmentu. Domyślny przebieg działek na rozwinięciu jest taki sam dla działek wieloodcinkowych, jak i dla osobnych krótszych działek.

  • Możliwość zmiany metody w polu Przebieg pionowy działki na ręczne rzędne odcinków lub punktów, w celu edycji przebiegu działki wraz z jej odcinkami pionowymi widocznymi na rzucie.

Dodatkowe informacje

 • Na wszystkich zakresach projektu: Instalacje grzewcze, Instalacje wodociągowe oraz Instalacje kanalizacyjne elementy Punkt startowy mają automatycznie nadawane symbole, które mogą zostać zmienione porzez narzucenie odpowiedniej wartości w polu Symbol.
 • Fragmenty instalacji zawierające elementy: Panel ścienny i Panel sufitowy nie podlegają automatycznemu generowaniu rozwinięcia i są zamieniane na elementy Fragment instalacji.
 • Arkusz typu: Rozwinięcie utworzony w projekcie w pakiecie InstalSystem 4 jest usuwany podczas wczytywania takiego projektu do InstalSystem 5, o czym program informuje odpowiednim komunikatem diagnostyki.
 • Numeracja odłączeń instalacji (węzłów) zależy od ustawienia stylu etykiety dla elementu Rozcięte połączenie rozwinięcia na zakładce Konfiguracja wyglądu elementów i opisów w oknie Dane ogólne.
 • Po eksporcie arkusz Rozwinięcie ­ może być edytowany w edytorze DWG. Możliwe jest łączenie różnych fragmentów i wprowadzanie drobnych poprawek, gdyż w niektórych przypadkach jest to prostsze niż eksperymentalna zmiana ustawień Punkt startowy (Instalacje wodociągowe).